Ordförklaringar

Avid Studio corner top left Ordförklaringar Avid Studio border Ordförklaringar Avid Studio corner top right Ordförklaringar
Avid Studio border Ordförklaringar
Avid Studio spacer Ordförklaringar
Avid Studio spacer Ordförklaringar Avid Studio blue button Ordförklaringar Avid Studio spacer Ordförklaringar

För att få veta mer om

Pinnacle Studio i allmänhet

klicka här för att se en lista på instruktsionvideor som finns
på vår webbsida (internetanslutning krävs)

Avid Studio spacer Ordförklaringar
Avid Studio spacer Ordförklaringar
Avid Studio border Ordförklaringar
Avid Studio corner bottom left Ordförklaringar Avid Studio border Ordförklaringar Avid Studio corner bottom right Ordförklaringar

Terminologin för multimedia innehåller dator- och videoterminologi. De viktigaste termerna finns förklarade nedan. Korshänvisningar markeras med &.

720p: Ett high-definition-videoformat (HD) med en upplösning på 1280×720 och progressiva (icke-sammanflätade) bildrutor.

1080i: Ett high-definition-videoformat (HD) med en upplösning på 1440×1080 och sammanflätade bildrutor.

ActiveMovie: Programvarugränssnitt av Microsoft för kontroll över multimediaenheter i Windows. & DirectShow, DirectMedia

ADPCM: Förkortning för Adaptive Delta Pulse Code Modulation, en metod att spara ljudinformation i digitalt format. Detta är den ljudkodnings- och komprimeringsmetod som används vid cd-i- och & cd-rom-produktion

Adress: Alla tillgängliga sparpositioner i en dator är numrerade (adresserade). Genom dessa adresser kan varje sparposition användas. Vissa adresser är reserverade för speciella maskinvarukomponenter. Om två komponenter använder samma adress, kallas detta “adresskonflikt”.

Aliasing: Trappstegseffekt. En felaktig visning av en bild på grund av begränsningar i exportenheten. Aliasing visas typiskt i form av skarpa kanter längs runda och vinklade former.

Anti-aliasing: En metod att förmjuka skarpa kanter i bitmapbilder. Detta utförs vanligtvis genom skuggning av kanterna med pixlar i närliggande färger mellan kanten och bakgrunden, vilket gör övergången mindre uppenbar. Andra metoder för anti-aliasing kan vara att använda enheter med högre upplösning.

Aspect ratio (storleksförhållande): Förhållandet mellan bredd och höjd i en bild eller ett grafiskt element. Att behålla storleksförhållandet konstant innebär att alla ändringar i ett av värdena direkt reflekteras i det andra

AVI: Förkortning för Audio Video Interleaved, ett standardformat för digital video (och & Video för Windows).

Batch capture (Gruppimport): En automatiserad process som använder en redigeringslista & att hitta och återimportera specifika sekvenser från ett videokassett, vanligtvis i en högre datahastighet än sekvensen importerats i från början

BIOS: Förkortning för Basic Input Output System. Grundläggande in- och utdatakommandon sparade i & ROM, PROM eller & EPROM. En BIOS viktigaste uppgift är att hålla koll på indata och utdata. När systemet startats utför en ROM-BIOS vissa tester. & Se även: Parallellport, IRQ, I/O

Bit: Förkortning för “binary digit”, det minsta elementet i datorns minne. Bland annat används bitar för att registrera färgvärdet på pixlarna i en bild. Ju fler bitar som används för varje & pixel desto större blir antalet tillgängliga färger. Till exempel:

1-bit: varje pixel är antingen svart eller vit.

4-bit: tillåter 16 färger eller gråtoner.

8-bit: tillåter 256 färger eller gråtoner.

16-bit: tillåter 65,536 färger.

24-bit: tillåter omkring 16.7 million färger.

Bitmap: Ett bildformat bestående av en samling prickar eller “pixlar” arrangerade i rader. & Pixel

Blacking: Processen att förbereda ett videokassett för infogningsredigering genom att spela in svart och ett kontinuerligt kontrollspår på hela kassetten. Om inspelningsenheten stöder tidskod, kommer sammanhängande tidskod att spelas in samtidigt (även kallat “striping” (”strimling”).

Brightness (Ljusstyrka): Även “luminans”. Indikerar videons ljusstyrka.

Byte: En byte motsvarar åtta & bitar. Exakt ett alfanumeriskt tecken kan visas med hjälp av en byte (som t ex en bokstav eller siffra).

Cd-rom: Cd-rom är ett masslagringsmedia för digital data som till exempel digital video. En cd-rom kan läsas från men inte skrivas (spelas in) till – ROM är en förkortning för Read-Only Memory.

Channel (Kanal): En gruppering av information i en datafil för att isolera en speciell aspekt av hela filen. Till exempel, färgbilder använder olika kanaler för att ordna färgkomponenterna i bilden. Stereoljudfiler använder kanaler för att identifiera ljudet som är avsett för vänstra och högra högtalarna. Videofiler använder kombinationer av kanalerna som används för bild och ljudfiler.

Klipp: I Avid Studio är detta ett medieelement som används på tidslinjen i en film eller ett diskprojekt. Exempel på media är videor, ljudfiler, fotografier, titlar och montage.

Clipboard (Klippbord): Ett temporärt lagringsområde som delas av alla Windowsprogram och används för att lagra data vid funktionerna klipp ut, kopiera och klistra in. All ny data du placerar i klippbordet ersätter existerande data.

Closed GOP: & GOP

Codec (Kodek): Förkortning för kompressor /dekompressor – programvara som komprimerar (packar) och dekomprimerar (packar upp) bilddata. Kodekar kan vara inkluderade i antingen programvara eller maskinvara.

Color depth (Färgdjup): Det antal bitar som återger färginformationen för varje pixel. Svart/vitt innebär 1-bit färgdjup och ger 21=2 färger, 8-bit färgdjup ger 28=256 färger, 24-bit färgdjup ger 16,777,216 =224 färger.

Color model (Färg modell): En färgmodell är ett sätt att matematiskt beskriva och definiera färger och hur de relaterar till varandra. Varje färgmodell har sin egen styrka. De två vanligaste färgmodellerna är & RGB och & YUV.

Color saturation (Färgmättnad): En färgs intensitet.

Complementary Color (Komplementfärg): Komplementfärger är av motsatt värde jämfört med primära färger. Om du skulle kombinera en färg med dess komplementfärg skulle resultatet bli vitt. Till exempel har röd, grön och blå komplementfärgerna cyan, magenta och gul.

COM-port: En serieport placerad på din dators baksida för att ansluta modem, plotter, skrivare eller mus till systemet.

Composite video (Sammansatt video): Sammansatt video kodar en luminanssignal och en krominanssignal till en enda signal. & VHS och 8mm är format som spelar in och spelar upp sammansatt video.

Compression (Komprimering): En metod för att göra filer mindre i storlek på hårddisken. Det finns två typer av komprimering: icke-destruktiv och destruktiv. Filer som är komprimerade med icke-destruktiv komprimering kan återskapas till originalskick utan att förändra originalet. Destruktiv komprimering slopar viss data vid komprimering så filen ändras något. Förlusten av kavlitet kan vara obetydlig eller allvarlig beroende på graden av komprimering.

Cropping (Beskärning): Att välja det område av en bild som ska visas.

Data rate (Datahastighet): Data per sekund, alltså den mängd data som ett masslagringsmedium (hårddisk eller cd-rom) sparar/spelar upp per sekund eller mängden data i en videosekvens per sekund.

Data transfer rate (Dataöverföringshastighet): Måttet på hastigheten på den information som passerar mellan lagringsmedian (t.ex. & cd-rom eller hårddisk) och visningsenheten, (t.ex. en monitor eller & MCI enhet). Vissa överföringshastigheter ge bättre prestanda än andra beroende på vilka enheter som används.

DCT: Förkortning för Discrete Cosine Transformation. Del av datakomprimeringen för & JPEG-bilder och liknande algoritmer: ljusstyrkan och färginformationen sparas som en frekvenskoefficient.

DirectShow: Systemtillägg från Microsoft för multimediaprogram i Windows. & ActiveMovie

DirectMedia: Systemtillägg från Microsoft för multimediaprogram i Windows. & ActiveMovie

DirectX: En samling av flera systemtillägg utvecklade av Microsoft för Windows 95 och alla efterföljare för att göra video- och spelacceleration möjligt.

Dissolve (Upplösa): En övergångseffekt där videon tonas från en scen till en annan.

Dithering (Interpolering): Öka antalet synliga färger på en bild genom att tillföra färgmönster.

Decibel (dB): Ett mått på ljudstyrka. En ökning på 3 dB fördubblar ljudstyrkan.

Digital8: Digitalt videoformat som spelar in & DV-kodad ljud- och videodata på & Hi8 kassetter. Säljs just nu bara av Sony. Digital8-kameror och spelare kan både spela upp Hi8 och 8mm-kasetter.

Digital video: Digital video lagrar information & bit för bit i en fil (i motsats till analog lagringsmedia).

DMA: Direct Memory Access.

Driver (Drivrutin): En fil som innehåller den information som behövs för att kunna använda kringutrustning. Studios importdrivrutin styr till exempel Studios importkort.

DV: Digitalt videoformat för inspelning av digital ljud och video på ¼”-bred metallångad kassett. Mini DV-kassett rymmer upp till 60 minuters innehåll, medan standard DV-kassett rymmer upp till 270 minuter.

ECP: “Enhanced Compatible Port”. Tillåter accelererad tvåvägs dataöverföring via & parallell port. & EPP

Edit decision list: (EDL) En lista över sekvenser och effekter i en speciell ordning som kommer att spelas in på din exportkassett, diskett eller fil. Studio gör det möjligt att skapa och redigera dina egna listor genom att tillföra, radera och ändra sekvenser och effekter i Filmfönstret.

EPP: “Enhanced Parallel Port”. Tillåter accelererad tvåvägs dataöverföring via & parallell port; rekommenderas för Studio DV. & ECP

EPROM: “Erasable Programmable Read-Only Memory”. Minneschip som behåller sina data efter programmering även utan ström. Minnesinnehållet kan raderas med ultraviolett ljus och kan skrivas om.

Fade to/from black (Tona till/från svart): En digital effekt som tonar upp från svart i början av en sekvens eller ner till svart i slutet av en sekvens.

Field (Fält): En & frame (videobildruta) består av horisontella linjer och är uppdelad i två fält. Alla ojämna linjer i bildrutan ingår i Fält 1. Alla jämna linjer ingår i Fält 2.

File format (Filformat): Organiseringen av information inom en datorfil, så som en bild eller ett word dokument. Filens format visas oftast via ”filnamnet” (t.ex. doc, avi eller wmf).

Filters (Filter): Verktyg som påverkar data för att skapa specialeffekter.

FireWire: Apple Computers varumärke för seriell data över protokollet & IEEE-1394.

Fält: A & bildruta av & sammanflätad video består av horisontella linjer och är indelade i två fält. De udda linjerna i en bildskräm är Fält 1; och de jämnt numrerade är Fält 2.

Frame rate (Bildhastighet): Bildhastigheten definierar hur många bildrutor i en videosekvens som spelas upp under en sekund. Bildhastigheten för & NTSC video är 30 bildrutor per sekund. Bildhastigheten för & PAL video är 25 bildrutor per sekund.

Frame size (Bildstorlek): Den maximala storleken för att visa bilddata i en video- eller animationssekvens. Om en bild som är avsedd för sekvensen är större än bildstorleken, måste den beskäras eller skalas för att passa.

Frequency (Frekvens): Antalet repetitioner i en periodisk process (t ex en ljudvåg eller växlande strömstyrka) under en speciell tidsperiod, normalt per sekund (Hertz).

GOP: Vid & MPEG-komprimering är dataflödet först uppdelat i olika sektioner som kallas GOP (Groups of Pictures), där varje innehåller flera bildrutor. En GOP innehåller tre bildrutetyper: I-Bildrutor, P-Bildrutor och B-Bildrutor.

GOP-storlek: GOP-storleken definierar hur många I-, B-, eller P-Bildrutor (bilder) som är inkluderade i en & GOP. Aktuella GOP-storlekar är till exempel 9 eller 12

Hardware codec (Maskinvarukodek): Komprimeringsmetod som skapar särskild maskinvara för att skapa och spela upp komprimerade digitala videosekvenser. En maskinvarukodek kan erbjuda bättre kodningshastighet och bildkvalitet än en kodek som implementerats helt i programvara. & Codec, Software codec

HD: High Definition-video. De flesta HD-formaten som används har en upplösning på antingen 1920×1080 eller 1280×720. Det är en väsentlig skillnad mellan 1080-standarden och 720-standarden: Det större formatet använder 2,25 fler pixlar per bildruta. Denna skillnad ökar väsentligt kraven för att bearbeta 1080-innehåll i fråga om kodningstid, avkodningshastighet och hårddiskutrymme. Alla 720-format är progressiva. 1080-formatet är en blandning av progressiva och sammanflätade bildrutevarianter. Datorer och deras skärmar är progressiva, medan tv-sändningar är baserade på sammanflätade tekniker och standarder. I HD-terminologi betecknar vi progressiv med bokstaven “p” och sammanflätad med bokstaven “i” (interlaced).

HDV: Ett format för inspelning och uppspelning av high-definition-video på dv-kassettband har fått beteckningen “HDV”-format. Istället för dv-kodek, använder HDV en variant av MPEG-2. Det finns två varianter av HDV: HDV1 och HDV2. HDV1 har 1280×720-upplösning med progressiva bildrutor (720p). MPEG-överföringshastigheten är 19,7 Mbit/s. HDV2 har 1440×1080-upplösning med sammanflätade bildrutor (1080i). MPEG-överföringshastigheten är 25 Mbit/s.

Hi8: Hi8: Förbättrad version av & Video8 som använder S-Video inspelad på metallpartikel- eller metallångad kassett. På grund av högre luminansupplösning och större bandbredd, är resultatet skarpare bilder än Video8

HiColor: För bilder betyder detta normalt en 16-bits (5-6-5) datatyp som kan innehålla upp till 65,536 färger. TGA-filformatet stöder bilder av denna typ. Andra filformat kräver konvertering av HiColor-bilden till & TrueColor. För skärmar betyder HiColor normalt 15-bits (5-5-5) skärmadaptrar som kan visa upp till 32,768 färger. & Bit

Huffman coding (Huffman-kodning): Del av komprimeringsmetoden för & JPEG-bilddata, där sällan förekommande värden får en lång kod medan ofta förekommande värden får en kort kod.

IDE: Förkortning för Integrated Device Electronics: ett gränssnitt för hårddiskar som kombinerar all kontrollelektronik på själva hårddisken, istället för på den adapter som ansluter hårddisken till expansionsbussen.

IEEE-1394: Detta är ett protokoll för seriell dataöverföring med hastigheter upp till 400 Mbit/sek som har utvecklats av Apple Computer och introducerats som FireWire. Sony erbjuder en lätt modifierad version för överföring av DV-signaler vid namn i.LINK med överföringshastigheter upp till 100 Mbits/sec.

Image (Bild): En bild är en reproduktion eller avbild av något. Termen används ofta för digitaliserade bilder som består av pixlar, vilka kan visas på en datorskärm och manipuleras i ett bildbehandlingsprogram.

Image compression (Bildkomprimering): Metod för att reducera mängden data som krävs för att lagra digitala bilder och videofiler.

Interlaced (Sammanflätad): Skärmens metod för uppdatering som används av tv-apparater. & PAL tv-bilden består av två sammanflätade bildhalvor ((& fields eller fält) på 312½ linjer vardera. & NTSC tv-bilden består av två bildhalvor på 242½ linjer vardera. Fälten visas omväxlande ett och ett för att skapa bilden.

Interleave (Interfoliera): Att sätt för att skapa mjukare uppspelning och synkronisering eller komprimering av ljud och video. & AVI-formatet sprider ut ljud och video jämnt fördelat.

I/O: Input/Output.

IRQ: Interrupt Request. Ett ”interrupt” är ett tillfälligt avbrott i huvuddataflödet i en dator så att utrensning eller bakgrundsfunktioner kan utföras. Avbrott kan begäras av antingen maskinvara (t.ex. tangentbord, mus) eller programvara.

JPEG: Förkortning för Joint Photographic Experts Group. Syftar även på en bildkomprimeringsstandard som baserar sig på Discrete Cosine Transformation & DCT.

Kbyte (även KB): En Kbyte (Kilobyte) motsvarar 1024 & bytes. K:et står här för 1024 (210)och inte 1000 som det metriska prefixet.

Key color (Nyckelfärg): En färg som inte visas utan låter bakgrundsbilden synas igenom. Oftast använt när man låter en videosekvens överlappa en annan så att den underliggande videon visas så fort nyckelfärgen uppträder.

Nyckelrutor: En videoruta vars värde av en särskilt video- eller ljudparameter är specificerad. Under uppspelningen fungerar effektanimeringen genom att parametrarna långsamt ändras från en nyckelruta till nästa. Animeringseffekter genom nyckelbilder kallas ofta “key-framing” (efter engelskans key-frame för nyckelruta).

LPT: & Parallel port

Luminance (Ljusstyrka): & Brightness

M1V: (Utökad fil för) MPEG-fil som bara innehåller videodata. & MPA, MPEG, MPG

Mbyte (även MB): En Mbyte (Megabyte) motsvarar 1024 & Kbytes eller 1024 x 1024 byte.

Mark In / Mark Out: I video redigering syftar mark in- och mark out-tiderna på de start- och sluttidskoder som identifierar de sekvenser som ska inkluderas i projektet.

MCI: Media Controll Interface. Programmeringsgränssnitt utvecklat av Microsoft för att underlätta för uppspelning av ljud- och videodata. Det används även för att ansluta en dator till en extern videokälla som t ex en VCR eller laserskiva.

Modulation: Kodningen av information på en tom bärningssignald.

Motion-JPEG (M-JPEG): Ett & Video för Windows-format för kodning av videosekvenser, specificerad av Microsoft . & JPEG-komprimering används för att komprimera varje ram för sig.

MPA: (Utökad fil för) en MPEG-fil som bara innehåller ljuddata. & M1V, MPEG, MPG

MPEG: Förkortning för Motion Pictures Experts Group och dess standard för komprimering av rörliga bilder. Jämfört med M-JPEG ger det 75-80% datareduktion med samma visuella kvalitet

MPG: (Utökad fil för) en MPEG fil som innehåller både video- och ljuddata. & M1V, MPEG, MPA

MPV: (Utökad fil för) en MPEG fil som endast innehåller videodata. & MPA, MPEG, MPG

Non-interlaced (Icke interfolierad): Beskrivs som en bilduppdateringsmetod där den kompletta bilden genereras som ett enda fält utan att hoppa över linjer. En non-interlaced bild (som de flesta datormonitorer) rycker mycket mindre än en interfolierad bild (som de flesta tv-apparater)

NTSC: Förkortning för National Television Standards Committee; även en standard för färgteve skapad av denna grupp 1953, som använder 525 linjer och 60 bildfält per sekund. NTSC används i Nord- och Centralameriaka, Japan och andra länder. & PAL, SECAM

PAL: Förkortning för Phase Alternation Line. Färgtevestandard utvecklad i Tyskland som använder 625 linjer och 50 bildfält per sekund. Det är den dominerande standarden i Europa. & NTSC, SECAM

Parallel port (Parallellport): Parallellportsdata överförs via en 8-bit datalinje. Detta betyder att 8 & bits (1 & byte) kan överföras på en gång. Denna typ av överföring är mycket snabbare än seriell överföring men är inte lämplig vid långväga anslutningar. Parallellportar är ofta indikerade som LPTn, n är en siffra (t ex LPT1). & Serial port

Pixel: Förkortning för picture element (bildelement). Pixlar är det minsta elementet i en monitorbild.

Port: Elektrisk överföringspunkt för överföring av ljud, video, kontroll eller annan data mellan två enheter.& Serial port, Parallel port

Primary colors (Primära färger): De färger som ligger till grund för RGB-färgmodellen: röd, grön och blå. Genom att variera hur dessa färger blandas på skärmen, är det möjligt att skapa de flesta andra färger.

QSIF: Quarter Standard Image Format. An MPEG-1 format som beskriver upplösningen på 176 x 144 under PAL och 176 x 120 under NTSC. & MPEG, SIF

Quantization (Kvantisering): Del av komprimeringsstrategi för & JPEG bilddata där relevanta detaljer återges exakt, medan detaljer som är mindre relevanta (för det mänskliga ögat) återges med mindre precision

Raster: Det område på en videoskärm som täcks genom att svepa en elektronstråle över skärmen i en serie av horisontella linjer från övre vänstra kanten till nedre högra kanten (från tittarens perspektiv).

Redundancy (Överflödighet): Detta spår av bilder används av koprimeringsalgoritmer. Information som är överflödig kan elimineras vid bildkomprimering och återställas utan förlust vid dekomprimering.

Resolution (Upplösning): Antalet pixlar som kan visas på monitorn horisontellt och vertikalt. Ju högre upplösning desto mer detaljer kan visas. & Pixel

RGB: Förkortning för Röd, Grön och Blå, de grundläggande färgerna vid färgblandning. RGB beskriver den metod som används i datorteknik där bildinformation överförs genom att dela upp den i tre grundläggande färger.

ROM: Förkortning för Read Only Memory. Minneslagring som behåller sina data utan strömförsörjning efter att ha programmerats en gång. & EPROM

Run Length Encoding (RLE): Komprimeringsteknik som används i många andra komprimeringsmetoder, inklusive & JPEG. Upprepade värden sparas inte individuellt, men med en räknare som anger hur ofta värdet dyker upp i ordningen – längden av ”run”.

Scaling (Skalning): Anpassning av en bild till en önskad storlek.

SCSI: Förkortning för Small Computers System Interface. SCSI används som hårddiskgränssnitt för vissa högprestationsdatorer på grund av dess höga datahastighet. Upp till åtta SCSI-enheter kan anslutas till en dator samtidigt.

SECAM: Förkortning för Sequential Couleur à Mémoire. Överföringssystem för färgtv som används i Frankrike och Östeuropa. Liksom PAL har SECAM video 625 linjer per ram och 50 bildfält per sekund. & NTSC, PAL

Serial port (Serieport): Data som överförs via en serioport behandlas en & bit åt gången, dvs. ”seriellt”, en efter den andra. Serieporten överförs data via en 1-bit datalinje. Överföringshastigheten är mycket långsammare än via en parallellport, där parallella datalinjer låter flera bits skickas samtidigt. Serieportar är indikerade med COMn där n är en siffra (t ex COM2). & Parallel port

SIF: Standard Image Format. An MPEG-1 format som beskriver upplösningen på 352 x 288 under PAL och 352 x 240 under NTSC. & MPEG, QSIF

Single frame (Enkel bildruta): En enkel bildruta (& frame) är en del av en serie eller sekvens. När denna serie visas i tillräcklig hastighet, skapas en “rörlig bild”.

Software codec (Programvarukodek): Komprimeringsmetod som kan skapa och spela upp komprimerade digitala videosekvenser utan speciell maskinvara. Kvaliteten på sekvenserna beror på hela systemets prestation. & Codec, Hardware codec

Still video: Stillbilder (eller “frysta bildrutor/freeze-frames”) tagna från videon.

S-VHS: Förbättrad version av VHS med S-Video och metallpartikelkassett för att leverera högre luminansupplösning, vilket ger skarpare bilder än med VHS. & VHS, S-Video

S-Video: Med S-Video (Y/C)-signaler överförs informationen för ljusstyrka (luminans eller “Y”) och färg (krominans eller “C”) separat med hjälp av olika kablar för att undvika modulation och demodulation av videon och orsaka förlust i bildkvalitet.

Timecode (Tidskod): Tidskoden identifierar positionen för en bildruta i en videosekvens i förhållande till en startpunkt (vanligtvis början av sekvensen). Det vanligaste formatet är Timmar:Minuter:Sekunder:Bildrutor (t ex 01:22:13:21). Till skillnad från en räknare (som kan ”nollas” eller inställas om när som helst) är en tidskod elektronisk signal som skrivs till videokassetten och är permanent när den väl har tilldelats.

Övergång: En bryggeffekt mellan två intilliggande video- eller ljudklipp som sträcker sig från ett enkelt “klipp“ till en prålig animerad effekt. Vanliga övergångar såsom klipp, toningar, upplösningar, växlingsövergångar, glidningar och ljud-korstoningar är del av filmens och ljudets språk. De kan kortfattat förmedla tidsförlopp och ändra synvinkel – ofta undermedvetet för lyssnaren.

TrueColor: Namnet föreslår en bild med tillräckliga färger för att vara verklighetsnära. TrueColor hänvisar vanligen till en 24-bit färg vilket ger upp till 16.7 million kombinationer av de röda, gröna och blåa primära färgerna. & Bit, HiColor

TWAIN-drivrutin: TWAIN är ett standardiserat programvarugränssnitt för kommunikation mellan grafik- och/eller importprogram med enheter som erbjuder grafisk information. Om TWAIN-drivrutinen är installerad kan importfunktionen i ett grafikprogram användas för att importera bilder direkt från din videokälla in i programmet. TWAIN-drivrutinen stöder bara 32-bit-program och importerar bilder i 24-bit-läge

VCR: Förkortning för “Video cassette recorder”.

VHS: Förkortning för “Video Home System” – Ett system som vanligtvis används till hemmet. VHS-system använder de par cm tjocka band för att spara en ”sammansatt” signal bestående av ljusstyrka och färginformation.

VISCA: Ett protokoll som används av flera enheter för att kontrollera externa videokällor från datorer.

Video8: Analogt videosystem som använder 8mm-kassett. Video8 inspelare genererar sammansatta signaler.

Video CD: Cd-romstandard som använder & MPEG komprimerade video.

Video decoder (Videodekoder): Konverterar digital information till analoga signaler.

Video encoder (Videokodare): Konverterar analoga signaler till digital information.

Video för Windows: Video för Windows är ett systemtillägg för Microsoft Windows som kan spela in in digitala videosekvenser till filer på hårddisken, för att sedan spela upp dem.

Video scan rate: Frekvens med vilken videosignalen är skannad på en bildskärm. Ju högre video scan rate desto högre bildkvalitet och desto mindre märkbart hackande.

WAV: (Utökad fil för) ett populärt filformat för digitala ljudsignaler.

White balance (Vitbalansera): I en elektronisk kamera balanseras de tre färgkanalerna röd, grön och blå i förhållande till varandra på ett sätt så att bilder med vita områden visas helt utan färgtoner.

Y/C: Y Y/C är en signal bestående av två komponenter: Y = Information för ljusstyrka, C = Färginformation.

YUV: Färgmodell för en videosignal där Y står för information om ljusstyrkan och U och V för färginformationen.

Ordförklaringar