Tidslinjens ljudfunktioner

Utöver spårfunktionerna som beskrivs på sida Error! Bookmark not defined. är övre delen av tidslinjen också till för ett antal ljudkontroller.

Masteruppspelningsnivå

Ovanför tidslinjens överdel sitter en indikator för masteruppspelningsnivån. När du förhandsgranskar ditt projekt visar den total output från alla spår som de är mixade för tillfället. Expanderar-ikonen till höger om indikatorn öppnar ett litet svävande fönster med separata nivåindikatorer för varje utgångskanal och en master gain-kontroll för att uniformt trimma utgångsnivån upp eller ner.

Avid Studio image001 Tidslinjens ljudfunktioner

Klicka på ikonen bredvid masteruppspelningsnivåns indikator för att öppna mastervolympanelen, där du kan lägga på gain på volymen till kompositljud-outputen på ditt projekt.

Ljudmixer

Ljudmixerpanelen öppnas till höger om spårens överdel när du klickar på dess knapp i tidslinjens verktygsfält.  För varje tidslinjespår erbjuder panelen två uttoningsknoppar.

Spårnivå: Vänster knopp ställer in utgångsnivån på spåret som helhet.  Dess numeriska värde visas i ett litet pop-upfönster när muspekaren är över knoppen. Standardvärdet 0 dB (som du kan återställa med ett dubbelklick på knoppen) betyder att ingen förändring har gjorts på klippets originalvolym på spåret.  Om du klickat på det lilla fönstret öppnas ett redigeringsfält där du kan ange önskad nivå. Du kan också ställa in det genom att dra vågrätt inom det lilla fönstret.

Klippnivå: Den andra knoppen ställer in nivån på valt klipp vid scrubberpositionen.  Om inget klipp är valt på spåret så syns inte den andra knoppen.  Volymkonturen på klippet kan kontrolleras med nyckelrutor, som utvecklas nedan.  När nyckelrutor är aktiverade gör klippnivåknoppen att nya nyckelrutor skapas, eller att de som redan finns flyttas runt.

Avid Studio image002 Tidslinjens ljudfunktioner

När knappen ovanför tidslinjen (V) klickas, öppnas ljudmixerpanelen till höger (H).  Varje spår har två knoppar. Det första justerar nivån på spårets ljud överlag, det andra kontrollerar nivåerna på det valda klippet.  Det kan ges nyckelrutor för kontrollerad nivåkontroll, ögonblick för ögonblick.  Den tredje ikonen på varje spår öppnar Panoreraren.

Nyckelrutor för volym

Ett ljudklipps nivå kan varieras efter önskemål med nyckelrutor som gör att du kan skapa ett volymkuvert om speglar förändringar i dynamiken som du vill ha i ett klipp.  Kuvertet visar sig som en grön linje på klippet; nyckelrutorna representeras av små, fyrkantiga handtag längs linjen.  Vid uppspelning följer klippvolymen kuvertlinjen när den mjukt rör sig från en nyckelrutsförsedd nivå till nästa.

Om det inte finns några nyckelrutor på klippet är volymkonturen en vågrät linje som representerar standardklippvolymen. För att lägga till en nyckelruta, se till att Redigering av volymnyckelrutor-knappen på tidslinjen är vald, klicka sen på volymkonturen.  Eller så kan du placera scrubbern på vald nyckelruta, sedan klickar du bara på klippnivåknoppen; den här metoden fungerar oavsett om Redigering av volymnyckelrutor-knappen är tänd eller ej.  Oavsett vilket du väljer ska ett handtag dyka upp på klippet.  Från och med nu skapar varje förändring på klippvolymen antingen en ny nyckelruta, om det inte finns en på positionen redan, eller så uppdateras värdet på den som redan finns där.

Redigera volymnyckelrutor med musen

För att möjliggöra nyckelrutsredigering med musen, aktivera Redigering av volymnyckelrutor-knappen längst till höger på tidslinjens verktygsfält.  När du nu placerar muspekaren på en grön volymkontur på ett ljudklipp kommer du att se att konturen svarar genom att lysa upp i vitt.

Avid Studio image003 Tidslinjens ljudfunktioner

För att aktivera redigering av klippets volymnyckelrutor, klicka på knappen i höger grupp på tidslinjens verktygsfält.

Ett antal musbaserade redigeringsfunktioner för nyckelrutor visas nu. Innan du sätter igång med någon större redigering av nyckelrutor, gå igenom kommandona i denna grupp under ett par minuter.  De gör att du kan ändra fason på nyckelrutorna snabbt utan att behöva flytta till den valda rutan om och om igen och styra klippnivåknoppen.

Standardstilen på redigering av volymnyckelrutor strävar efter att behålla sektioner på en konstant klippnivå snarare än att oavbrutet flytta upp och ner längs ramper i konturlinjen.  Om detta inte producerar det redigeringsresultat du vill ha, försök igen med Alt-knappen nedtryckt. Det stänger av automatisk justering som annars kan läggas på.

Infoga en ny nyckelruta genom att klicka på en konturlinje.

Skapa en toning med nyckelruta direkt genom att Ctrl-klicka på konturlinjen. Detta infogar både en ny nyckelruta på punkten där du klickat och en andra med volymen satt till noll. Om du klickade på den första halvan av klippet läggs den andra nyckelrutan till vid början för att skapa en intoning; om du klickade på den andra halvan av klippet skapas en uttoning genom att placera en andra nyckelruta vid slutet.

Skapa plötsliga nivåförändringar genom att dra vågräta sektioner mellan nyckelrutor som ligger bredvid varandra upp eller ned.  Detta skapar lodräta steg i volymkonturen.

Flytta svällningar och toningar genom att dra ‘ramper’ (stigande eller fallande sektioner av konturlinjen) lateralt i klippet.

Flytta handtag i två dimensioner till vilken tillåten punkt du vill mellan deras närmaste grannar (eller klippets ändar). Du kan simultant ändra både nyckelrutans tidsindex och klippets volym, som träder i kraft när uppspelningen når dit.

Avid Studio image004 Tidslinjens ljudfunktioner

Pilarna i denna illustration visar hur man använder musen under redigering av nyckelrutor.  En individuell pekare kan dras i alla riktningar. Ramper och platta sektioner är begränsade till, respektive, vågrät och lodrät rörelse.

Radera en nyckelruta genom att dra den till en annan nyckelruta eller genom att flytta den lodrätt bort från konturen.

Ställ in linjär intoning eller uttoning genom att dra i endera övre hörnet av klippet vågrätt mot mitten Märk innan du börjar att det ovikta hörnet av klippet får ett litet hundöra när musen är över det.  Hörnet kan nu dras längre in i klippet, och skapar då en toning.  Ju bredare du gör det vikta området, desto längre varar toningen.

Avid Studio image005 Tidslinjens ljudfunktioner

Toningars varaktighet kan ändras med musen, som visas här. Du kan också klicka på det vikta området för att öppna en liten dialogruta för att ändra varaktigheten med siffror.

Redigera en existerande toning genom att placera musen över den vertikala linjen som går ner från det inåtvända hörnet i vecket.  Se till att pekaren med pilar i båda riktningar visas, dra sedan till önskad kant.

Kontextmenyn för kontrollpunkter på volymkonturen erbjuder kommandona Lägg till nyckelruta, Radera nyckelruta och Radera alla nyckelrutor. (Antingen är första eller andra kommandot grått, eftersom bara ett av dem kan användas åt gången.)

Panoreraren

Med detta verktyg kan du reglera den synliga placeringen av ljudkällan i relation till en lyssnare inom ett surround-lyssningsområde.  Liksom klippvolymverktyget fungerar det med nyckelrutor som placeras på klippet, och är alltså aktivt bara när tidslinjescrubbern är placerad på ett ljudklipp eller videoklipp med synkroniserat ljud.  Ändringar av konturlinjen för panorering ritas i blått.

Avid Studio image006 Tidslinjens ljudfunktioner

I Ljudmixern ger den tredje ikonen i varje spår tillgång till Panoreraren, där du kan styra placeringen av spårets ljudutgång i ett tvådimensionellt surround-lyssningsområde.

För tidslinjeredigeringens skull sker all panorering i surround-läge, så att du bara behöver hantera en enda uppsättning av panoreringskontrollerna.  De surround-panorerade klippen kan mixas ned till andra utgångskonfigurationer efter att redigeringen av projektet är klart.  Det gör att du kan jobba med en enda uppsättning panoreringsbeslut för alla format som du producerar i framtiden.

Ändringar som görs med detta verktyg läggs enbart på det valda klippet.  De stannar på klippet även om du flyttar eller kopierar det till ett annat spår.

För att öppna Panoreraren, klicka på dess knapp i spårets överdel mixerpanelen. Reglaget är “grått” (inaktiverat) om det inte finns något klipp på spåret vid den aktuella scrubberpositionen. Ljudkällan märks ut av en blå punkt på ett tvådimensionellt rutnät.  Lyssnaren är placerad i mitten, vänd framåt.

Urvalslista

Rullgardinsmenyn i övre delen av panoreringsfönstret erbjuder tre metoder att distribuera ljud över de sex surround-högtalarna.

5.1 är den bästa standardinställningen för naturlig ljudåtergivning.. Använd den för allmänna miljöljud, som hundskall, eller passerande bilar.  De fem huvudhögtalarna representeras av ikoner i arbetsområdet. Den sjätte, LFE-högtalaren (lågfrekvenseffekter) har för låga ljud för att kunna ha markörer. Nivån i surround-mixen kontrolleras av en glidmarkör nedanför arbetsområdet.

Mittkanalen avstängd är inställningen att föredra för ett djupare ljud i musikspåret.

Dialogläge kombinerar mitthögtalaren med de två i änden. Denna kombination lämpar sig för dialog mellan flera högtalare.

Avid Studio image007 Tidslinjens ljudfunktioner

Placera klippljudet med panoreraren i dialogläge. Notera att ikonerna för främre hörnhögtalarna är genomskinliga, vilket betyder att de inte används i detta läge.  Så som det justeras här kommer ljudet från spåret att höras från lyssnarens högra sida.

Arbetsyta

Huvuddelen av panoreringsfönstret avbildar schematiskt ett lyssningsområde med typisk placering av högtalarna.  Korset i mitten av fältet visar lyssnarpositionen.

En blå kontroll ställer in positionen för ljudkällan.  Högtalarsymbolerna i kanten att arbetsytan visar ett typiskt 5.1-surroundsystem, med skärmen längst upp.

Om du vill ändra ljudkällans placering i någon av dimensionerna, vågrätt eller lodrätt, använd glidmarkörerna längst ner respektive till höger på arbetsytan.

LFE-kanal: Surround ger stöd för en speciell subwoofer-kanal ( ‘.1’ i ‘5.1’) som förstärker eller klipper av de lägsta frekvenserna för specialeffekter.  Ändra LFE-ökningen med glidmarkören under arbetsytan. Eftersom örat inte kan placera exakt varifrån dessa lågfrekventa ljud kommer så behöver LFE inte placeras på något speciellt ställe.

Nyckelrutsknappar: Nyckelrutsknapparna nederst på panelen används för att lägga till, ta bort och navigera mellan nyckelrutor.  Lägg till-symbolen växlar automatiskt till Radera om du är på en existerande nyckelruta.

Tidslinjens ljudfunktioner