Importera till-panelen

När importen är klar finns ditt material lagrat som filer på din dator. I Importera till-panelen i Importeraren kan du ställa in vart dessa filer ska lagras. Separata mappar är tillgängliga för video-, ljud- och bildfiler, men Importera till-panelen visar enbart de mappar som är relevanta för den aktiva importkällan, som valts i Importera från-panelen.

I och med att du får fler mediefiler i ditt system kan det vara bra att fundera på hur du bäst skall organisera ditt material i mappar och undermappar så att du fortsättningsvis enkelt kan hämta alla dina objekt. I Importera till-panelen kan du göra inställningar för att automatisera och förenkla organiseringen av dina filer.

Att arbeta med importmappar

Avid Studio image001 Importera till panelenInnan du gjort dina egna inställningar använder Importeraren Windows standardmappar för video, musik och bilder. På bilden visas en typisk inställning för Windows 7. För att ändra importmapp är det bara att klicka på antingen den lilla mappikonen eller den aktuella filvägen. (Se ”Välj en importmapp” nedan)

Mapparna du väljer för varje typ av media, oavsett om de är standardmappar eller anpassade mappar, tjänar som basplats för dina importerade filer. För att organisera ditt mediearkiv effektivt kan du även specificera anpassade undermappar eller en metod för automatisk namngivning. Denna namngivning kan gå efter aktuellt datum eller det datum som det importerade materialet skapades. Klicka antingen på ”välj undermapp” eller mer-knappen Avid Studio image002 Importera till panelen för en medietyp för att kunna ställa in alternativ för undermappar. (Se ”Välj en undermapp” nedan).

Om du till exempel sätter din primära videomapp till “c:vid” och din metod för namngivning är “aktuell månad” kommer all video du importerar flyttas till en undermapp med ett namn som till exempel “c:vid2011-10”.

Hårddiskplatsindikatorn: Denna graf visar hur mycket kvarvarande utrymme det finns på varje importplats. Den vänstra delen av grafen visar hur mycket data som redan finns på enheten. Den färgade förlängningen visar hur mycket plats den nuvarande importselektionen kommer att ta upp.

Avid Studio image003 Importera till panelen

Tillgängligt utrymme på lagringsenheten

Observera: Om en enhet som du importerar till når upp till 98 % under pågående import, stoppas importen.

Välja en importmapp

Avid Studio image004 Importera till panelenFör att välja en annan basmapp för en given typ av media så klickar du på motsvarande mappknapp eller mappnamn i Importera till-panelen. Detta öppnar en ruta där du kan navigera till, och om nödvändigt skapa den mapp du vill använda.

Du kan se om en mapp innehåller undermappar via en ikon till vänster om mappikonen:Ett plus om mappträdet är stängt och ett minus om det är öppet. Klicka på ikonen för att öppna eller stänga mappträdet.

Avid Studio image005 Importera till panelen

Klicka på plusikonen för att visa innehållet av mappen.

Sätt undermapp

För att skapa en undermapp i basmappen som målmapp för de importerade mediefilerna klickar du antingen “ställ in undermapp” eller mer-knappen Avid Studio image002 Importera till panelen. När du klickar på endera av dessa knappar öppnas en dialogruta som är en utökad version av Importera till-panelen.I denna ruta finns kontroller för att ange namn på undermappen och du kan ställa in metoder för namngivning för varje medietyp som stöds av den valda importkällan.

Avid Studio image006 Importera till panelen

Den utökade vyn av Importera till-fönstret för filbaserade medier. Då filerna kan vara av olika medietyp finns kontroller för varje typ. De flesta andra källor kan enbart importera video och då visas inte ljud- och fotokontroller.

Raden av kontroller för varje medietyp inkluderar en rullista med inställningar för namngivning:

Ingen undermapp: Om detta är valt sparas alla importerade filer i basmappen.

Anpassad: Om du väljer detta alternativ öppnas en liten ruta. Skriv in namnet på den undermapp du vill att din nästa import eller importerade filer av denna medietyp ska sparas i.

Idag: Dina importerade filer sparas i en undermapp som namnges efter aktuellt datum, till exempel ”2009-10-25”.

Skapat den: Varje importerad fil sparas i en undermapp som namnges efter det datum som median skapades, efter samma format som ovan. Om du importerar flera medieobjekt som är skapade på olika datum samtidigt så skapas ett flertal undermappar.

Aktuell månad: Detta alternativ är samma som Idag-alternativet med den skillnaden att enbart år och månad anges, t.ex. ”2009-10”.

Efter att du har gjort ditt val så klickar du x-knappen ovan till höger i dialogfönstret. Du kommer då tillbaks till Importeraren.

Importera till-panelen