Klipp-åtgärder (Clip operations)

Projektets tidslinje tillhandahåller omfattande stöd för val, justering, trimning, flyttning och kopiering av klipp.

Val (Selecting)

Välj klipp för att förbereda redigeringsåtgärder på dem. Ett valt klipp får en orange ram och visas helt i orange i Navigatorn.

För att välja ett klipp, klicka på det med musen. Alla tidigare val kommer att avmarkeras. För snabbt flerval, klicka i en öppen del av tidslinjen och dra ut en urvalsram som täcker de klipp som är av intresse. För att välja alla klipp med ett kommando, tryck Ctrl+A.

För att avmarkera ett val, klicka i valfritt mellanrum på tislinjen.

Flerval med tangentbord och mus (Multiple selection with keyboard and mouse)

För att skapa mer avancerade flerval, tryck Shift, Ctrl och vänsterklicka, eller båda samtidigt.

För att välja en serie klipp (To select a series of clips): Klicka på det första klippet och Shift-klicka på det sista. De två klippen anger en rektangulär gräns, eller urvalsram, inom vilken alla klipp väljs.

Växla val av klipp (Toggle selection of one clip): Använd Ctrl-klick för att ändra valstatus för ett enkelt klipp utan att påverka de övriga.

Väl resten av serien (Select rest of track): Tryck Ctrl+Shift för att välja alla klipp som börjar vid eller efter startpositionen av det valda klippet.  Denna funktion är särskilt användbar om du snabbt vill markera resterande delen av tidslinjen “ur-vägen för” insättning av nytt material, eller manuellt skjuta till vänster för att stänga mellanrum.

Justering (Adjusting)

När du flyttar muspekaren långsamt över klippen på tidslinjen kommer du att märka att den skiftar till en pilsymbol när den korsar sidorna på varje klipp. Detta är en indikator på att du kan klicka och dra för att justera klippens gränser.

Justera ändringar i längd av ett enkelt klipp på tidslinjen i skriv över-läge (eftersom klistra in-läge ger problem med synkroniseringen). Om du drar början på ett klipp till höger kommer ett mellanrum att öppnas på vänster sida. Om det finns ett klipp direkt till vänster om klippet som justeras kommer drag till vänster att skriva över det.

Justeringspekaren kommer även att visas när musen hänger över ändarna på ett mellanrum, en tom yta på tidslinjespåret med minst ett spår till höger.

Det visar sig att justering av mellanrum i skriv över-läge, som vi använder för klipp, inte är särskilt användbart. Dock är mellanrum till hjälp när du redigerar i smartläge om du vill skjuta ett enskilt spår till höger eller vänster utan att bry dig om synkroniseringen.  Justering av mellanrum sker därför i klistra in-läget.

Även om inget mellanrum är tillgängligt för övrigt, kan du uppnå samma reslutat genom att hålla ner Alt medan du justerar klippets sidor.

Övertrimning (Over-trimming)

Övertrimning inträffar när du försöker förlänga klippets längd bortom längden för källmaterialet, en situation som bör undvikas.

Notera att om du har övertrimmat ditt klipp så visas de ogiltiga delarna i rosa.

Avid Studio image001 Klipp åtgärder (Clip operations)

Övertrimmat klipp De första och sista rutorna kommer att frysas i de övertrimmade sektionerna.

Övertrimning är ingen krissituation. Du behöver inte åtgärda det omedelbart. Avid Studio kommer helt enkelt att förlänga klippet såsom angetts genom att “frysa” de första och sista rutorna av klippet i det övertrimmade området.

Beroende på övertrimningens varaktighet, och kontexten, kan detta enkla grepp vara allt du behöver. En bildruta som fryses ett kort ögonblick (freeze-frame) kan till och med vara visuellt effektiv i sig själv.

Metoden med fryst bild kommer dock förmodligen inte ge ett tillfredsställde resultat om det händer under en sekvens med snabba rörelser. Under sådana omständigheter bör du kanske betänka att komplettera, ersätta eller förlänga klippet med hastighetsfunktionen.

Trimning (Trimming)

Ändring av längden på klipp eller mellanrum på tidslinjen kallas “trimning”.

Flerspårstrimning är en nyttig redigeringsfärdighet. Genom att trimma flera spår på en gång kan du försäkra att senare klipp i projektet behåller sin relativa synkronisering.

Trimning av klipp utan hänsyn till innehållet längre ner på tidslinjen kan störa synkroniseringen av ditt projekt. Ljudspår som inte matchar handlingen och dåligt timade titlar är några av de problem som kan uppstå.

Avid Studio image002 Klipp åtgärder (Clip operations)

Flerspårstrimning

En riktlinje för att behålla synkronisering (A rule for staying in sync)

Avid Studio har kraftfulla trimningsverktyg för att låta dig synkronisera flera spår utan risk. Som tur är finns en riktlinje för att försäkra synkronisering även på en komplex tidslinje: öppna exakt en trimpunkt på varje spår. Huruvida trimpunkten fästs vid ett klipp eller ett mellanrum är upp till dig.

Öppna trimpunkter (Opening trim points)

Rör muspekaren över början eller slutet av ett klipp. Notera att trimpekaren pekar till vänster vid början av ett klipp och till höger vid slutet.

När trimpekaren visas, enkelklicka på den punkt du vill trimma. Fortsätt sedan, om nödvändigt, att öppna trimpunkter på andra klipp.

Du kan öppna två trimpunkter per spår genom att hålla ner Ctrl-tangenten för att skapa en andra punkt. Denna funktion är användbar för trimma båda, glidtrim och dragtrimning som beskrivs ovan.

Avid Studio image003 Klipp åtgärder (Clip operations)Du kan också öppna en trimpunkt genom att ställa tidslinjens snabbspolare nära det klipp du vill trimma och sedan klicka på knappen växla trimläge i tidslinjens verktygslist.

När en trimpunkt öppnas händer flera saker:

·     Den vänstra eller högra kanten av ett klipp markeras med en orange linje.

·     Knappen växla trimläge aktiveras.

·     Transportkontrollen under Spelaren ändras till trimjusteringsverktyg.

·     Du kommer att se en orange ram runt din förhandsgranskning för att uppmärksamma dig på att du nu är i trimläge.

Avid Studio image004 Klipp åtgärder (Clip operations)

Trimläge med trimjusteringsknappar.

Stänga trimläget (Closing trim mode)

Trimläget kan antingen stängas genom att klicka på en grå yta bortom trimpunkterna eller genom att klicka på knappen växla trimläge.

Redigeringslägen (Editing modes)

Avid Studio image005 Klipp åtgärder (Clip operations)Det valda redigeringsläget, smart, skriv över eller infoga, bestämmer hur trimningen påverkar andra klipp på tidslinjen. Välj läge från rullgardinslisten längst till höger av tidslinjens verktygslist.

Infoga läget (Insert mode): Klipp till höger av ett trimmat klipp på samma spår kommer att flytta vänster eller höger för att rymma längden av det nya klippet. Synkronisering med andra spår kan komma att förloras, men inga spår skrivs över.

Skriv över-läget (Overwrite mode): Bara de klipp som du trimmar och eventuella näraliggande klipp de skriver över ändras i detta läge. Synkronisering över spår påverkas inte.

Smart läge (Smart mode): Under trimning motsvaras smart läge av infoga läget.

Trimning av början på ett klipp (Trimming the beginning of a clip)

Förbered trimning av klippets början (“inmarkerings”-punkten) genom att klicka på den vänstra kanten av klippet medan trimpekaren är synlig. Med en fastställd trimpunkt kan du lägga till eller ta bort rutor från början av klippet.

För att trimma på klippet, dra trimpunkten till höger eller vänster.

För att trimma på Spelaren, använd trimknapparna för att trimma en eller tio rutor, antingen framåt eller bakåt. Klicka på Spela loop-knappen för att loopa en förhandsgranskning av den delen.

Avid Studio image006 Klipp åtgärder (Clip operations)

Inpunkts-trimning vald

Trimma slutet på klippet (Trimming the end of the clip)

För att trimma slutet på spåret (eller “utmarkerings”-punkten), öppna en trimpunkt genom att klicka på kanten lägst till höger av ett klipp när muspekaren ändras till en pil pekande till höger. Nu kan du lägga till eller ta bort rutor från slutet på ditt klipp.

Som nämnts tidigare kan du trimma direkt i klippet genom att dra trimpunkten eller i Spelaren när den är i trimläge.

Avid Studio image007 Klipp åtgärder (Clip operations)

Utmarkeringspunkten vald.

Trimma mellanrum (Trimming gaps)

Projektets tidlinje låter dig inte bara trimma klipp utan även tomrummen mellan dem. Att trimma mellanrum kanske inte verkar särskilt användbart, men är faktiskt behändigt.  Till exempel är det enklaste sättet att infoga eller radera ett tomrum på ett enkelt tidslinjespår att trimma den högra sidan av ett mellanrum. När detta görs flyttas alla klipp till höger om mellanrummet som ett block.

Dessutom, när du behöver öppna en trimpunkt på varje spår för att bibehålla synkroniseringen under trimning, kan du ofta välja att trimma hela mellanrummet istället för ett klipp. (kom ihåg regeln: en trimpunkt på varje spår behövs för att bibehålla synkningen)

Att trimma ett mellanrum, början eller slut, görs på precis samma sätt som beskrivits ovan för trimning av klipp.

Avid Studio image008 Klipp åtgärder (Clip operations)

Två mellanrum markerade med en audio utmarkeringspunkt.

Trimma båda (Trim both)

Denna procedur involverar två näraliggande klipp (eller ett klipp och ett näraliggande mellanrum) som trimmas samtidigt. Alla rutor som lagts till den vänstra posten raderas från den till höger och tvärt om, så länge det finns tillgängligt utrymme och material .  Allt du flyttar är klippunkten där objekten möts. Ett användningsområde för denna teknik är att justera visuella klipp till takten i musiken.

För att börja, klicka vid slutet på det vänstra klippet för att öppna den första trimpunkten. Ctrl-klicka sedan vid början av det högra klippet för att öppna en andra punkt.

När du är positionerad över de näraliggande trimpunkterna du just öppnat ska muspekaren vara en horisontell tvehövdad pil. Dra vänster eller höger för att flytta klippgränsen, eller använd Spelaren i trimningsläge.

Avid Studio image009 Klipp åtgärder (Clip operations)

Trimma båda: Nätaliggande ut- och in-trimpunkter har valts.

Glidtrimning (Slip trim)

För att ändra startrutan i ett klipp inom källan, men bibehålla klippets längd. Öppna en trimpunkt vid början av klippet och ett annat vid slutet av samma eller ett senare klipp på tidsspåret.

Dra trimpunkten antingen horisontellt eller använd Spelarens trimkontroller för att omplacera klippet inom dess källa.

Avid Studio image010 Klipp åtgärder (Clip operations)s

Glidtrimning Valda In- och ut-trimpunkter av ett klipp.

Dragtrimning (Slide trim)

En dragtrimning är en utökad variant av trimma båda-tekniken som beskrivs ovan. I detta fall öppnar du trimpunkter i slutet av ett klipp och början på ett senare klipp på tidslinjen. Istället för att dra kanten på ett enskilt klipp på tidslinjen, som vid trimma båda, drar du båda två tillsammans. Alla klipp mellan de två trimpunkterna flyttas till tidigare eller senare positioner på tidslinjen.

Både glid- och dragtrimning kan vara användbart för att synkronisera klippinnehållet till material på andra spår.

Avid Studio image011 Klipp åtgärder (Clip operations)

Dragtrimning (Slide trim): En ut-trimpunkt har öppnats för det första klippet och en in-punkt på det tredje.

Övervaka trimpunkter (Monitoring trim points)

När du trimmar med flera trimpunkter är det användbart att skifta förhandsgranskningen från ett trimläge till ett annat för att säkerställa att varje punkt är rätt satt. Genom att välja en trimpunkt för övervakning blir denna utgångspunkten för audio och video under förhandsgranskning.

Öppnande av en trimpunkt gör den övervakad. När flera trimpunkter involveras kan du därför kontrollera var och en allt eftersom de skapas. Ctrl-klicka för att välja en trimpunkt för direkt övervakning. Håll nere Tab när trimläget är aktiverat för att växla mellan de öppna punkterna.

Flytta och kopiera (Moving and copying)

För att flytta en sektion av ett eller flera klipp, placera muspekaren på ett valt klipp tills den ändras till en handsymbol. När det sker drar du klippet till önskad position.

Flytta kan ses som en tvåstegs-procedur. Ett, urvalet raderas från den nuvarande tidslinjen enligt definitionerna i det valda redigeringsläget. Två, urvalet flyttas till den önskade slutpositionen där det infogas från vänster till höger på spåret.  Den relativa positionen av alla valda klipp på samtliga spår bibehålls.

Flytt av ett “glest urval” (ett urval i vilket vissa klipp per spår väljs, utan andra i samma område) är möjligt men kan bli förvirrade om det inte görs i skriv över-läge. Att flytta antingen ett enkelt klipp eller tvärsnittet av en tidslinje är lättare och, om möjligt, att föredra.

Håll nere Alt-tangenten under flytt för att kunna växla mellan infoga- och skriv över-läge. Standardbeteendet för smart är det samma som för infoga eftersom det vanligaste användningsområdet för horisontella flyttningar är att spela in uppspelningssekvensen.

Kopiera (Copy)

Håll nere Ctrl-tangenten under flytt av ett urval av klipp för att kopiera klippen istället för att flytta dem.

Klipp-åtgärder (Clip operations)