Bibliotekets förhandsvisning

De flesta av Bibliotekets tillgångar stödjer förhandsvisning i Bläddraren. Tillgången kan förhandsvisas om det finns en förhandsvisning-knapp på dess ikon, liksom kommandot Visa förhandsgranskning i dess kontextmeny.

Kom även ihåg att de flesta tillgångstyper kan förhandsvisas på själva ikonen genom att Alt-klicka på knappen uppspelning.

Bibliotekets spelare

Om du klickar på knappen förhandsvisning i tillgångsikonens nedre vänstra hörn laddas objektet för visning i Bibliotekets spelare.

Avid Studio image001 Bibliotekets förhandsvisning

Förhandsvisa ett videoklipp i Bibliotekets spelarfönster. Nedtill i fönstret sitter transportkontrollerna. Den första, längs till vänster, är en loop-knapp, följd av ett shuttle-hjul. Den tredje i gruppen om fem pilknappar startar uppspelningen. På vardera sida om denna sitter två knappar som används för att navigera från tillgång till tillgång i Biblioteksmappen.

Upptill i Spelaren visas den aktuella uppspelningspositionen. Nedtill finns en verktygsrad med transportkontroller och funktionsknappar.

Transportkontroller (Transport controls):

Först bland transportkontrollerna är en loop-knapp, som loopar uppspelningen kontinuerligt från mediefilens början. Denna följs av ett shuttle-hjul som kan dras bakåt och framåt på kontrollen, vilket gör att du kan kontrollera uppspelningens hastighet med stor precision.

Uppspelning-knappen i mitten av de fem pilkontrollerna startar förhandsvisningen av video- eller ljudtillgången. De två knapparna på vardera sida om denna navigerar från den visade tillgången till andra i samma mapp. När du förhandsvisar ett foto visas inte uppspelning-knappen, utan enbart navigeringsknapparna.

Klicka på ljud av-knappen till höger om transportkontrollerna för att slå av och på ljudet som hör till klippet. Ett volymreglage visas intill ljud av-knappen när musen hålls över den.

Funktionsknappar (Function buttons)

Avid Studio image002 Bibliotekets förhandsvisningNågra av knapparna i den sista gruppen nedtill i Spelaren visas bara för vissa tillgångstyper. En videofil använder alla fyra typerna, i den ordning som visas och beskrivs här.

Visa scener: Med denna knapp aktiveras ett läge där Bläddraren visar en separat ikon eller textbeskrivning för varje scen i videofiolen. (Liksom förklaras under Videoscenavkänning är en scen i vidaste bemärkelse helt enkelt ett avsnitt, vilket som helst, av en videofil.)

När Visa scener är aktiverat försvinner den intilliggande knappen Öppna i medieredigerare och ersätts av knappen Dela scen. Denna knapp gör att du kan definiera dina egna scener istället för, eller som komplement till, att helt förlita dig på funktionen automatisk scenavkänning.

Öppna i medieredigerare (media editor): Medieflen öppnas för redigering i den korrigeringsredigerare som bäst lämpar sig för filtypen.

Helskärm: Förhandsvisningen visas i ett särskilt helskärmsfönster med en egen uppsättning av grundläggande transportkontroller. För att stänga helskärmsvisningen, klicka på knappen stäng i övre högra hörnet av fönstret, eller tryck på Esc.

Info: Denna knapp växlar mellan Spelarens informations- och uppspelnings-lägen. Visningsläget information kan öppnas direkt genom att klicka på info-knappen på ikonen för en medietillgång i Bläddraren. Ljudtillgångar har inget separat uppspelnings-läge; istället visas kompletta scrubbing-kontroller i visningsläget information.

Avid Studio image003 Bibliotekets förhandsvisning

Här visas data om en Bibliotekstillgång, ett foto, i Spelarens informationsläge. Klicka på infoknappen igen för att återgå till uppspelningsläget.

Bibliotekets förhandsvisning