Att förstå Biblioteket

Med Avid Studio:s bibliotek kan du organisera och effektivt använda hela det spektrum av media och andra tillgångar som finns tillgängliga för dina produktioner.

Vad exakt innehåller Biblioteket?

Hela det spektrum av tillgångar som kan användas i dina projekt sammanfattas av de fyra huvudgrenarna i Tillgångsträdet. Varje gren är i sin tur uppdelad i mer specialiserade underavdelningar.

All media innehåller de standardmediefiler som finns i ditt system, sorterade i underavdelningarna foton, video och ljud. De flesta standardfiltyper stöds. Nedan beskrivs syftet med den fjärde underavdelningen, Saknade media.

Projekt består av dina egna Avid Studio film- och diskprojekt, med underavdelningar med motsvarande namn. Du kan öppna ett projekt direkt från Biblioteket och börja redigera det, eller lägga till det på tidslinjen i ett annat projekt som ett vanligt klipp.

Samlingar är anpassade grupperingar av media i Biblioteket. Ju mer tid du tillbringar med att hantera media, desto mer kommer du förmodligen att använda dig av samlingar. De kan fungera som tillfälliga samlingsplatser medan du arbetar, eller för att klassificera mediefiler och lägga dem åt sidan för att användas vid ett senare tillfälle. Samlingar kan genereras automatiskt, men definieras oftast av användaren. Det är också möjligt att skapa hierarkiskt ordnade samlingar. De samlingar som placerats högst upp i hierarkin används på samma sätt som underavdelningarna i grenen Samlingar.

Avid Studio image001 Att förstå BiblioteketGrenen Kreativa element i illustrationen till höger visas öppen, med synliga underavdelningar. Varje underavdelning är antingen en typ av specialeffekt (effekter ochövergångar), eller en speciell medietyp (övriga). I Avid Studio ingår samlingar av alla sju typer, fria från royalty och färdiga att användas.

Lagring av Bibliotekets tillgångar

Varje tillgång i Biblioteket – varje klipp, ljud, övergång och så vidare – motsvaras av en fil lagrad någonstans lokalt i ditt datorsystem. Biblioteket ‘äger’ inte dessa filer, och förändrar dem aldrig om du inte specifikt anger att så ska ske. Istället håller Biblioteket reda på filernas namn, lagringsplatser och egenskaper i en intern databas. Den lagrade informationen omfattar även eventuella etiketter och bedömningar som du har försett de olika objekten med, liksom parametrarna för de korrigeringsfilter som har applicerats.

Databasen

De filer som utgör Bibliotekets databas lagras under Microsoft Windows i en mapp åtkomlig för en enskild användare istället för i en delad mapp. Om Avid Studio används av flera användare med individuell inloggning på din dator kommer ett separat bibliotek att skapas för varje användarkonto.

Saknade media

Åtgärder som att lägga till, ta bort eller döpa om en Bibliotekstillgång är databasåtgärder som inte påverkar själva mediefilen. När du tar bort en tillgång från Biblioteket bekräftar du åtgärden i en dialogruta, där ett alternativ visserligen är att gå ett steg längre och även radera den faktiska filen. Detta alternativ är dock inte aktiverat i standardläget – du måste specifikt välja att utföra åtgärden.

Avid Studio image002 Att förstå BiblioteketPå samma sätt, när du raderar eller flyttar en tillgångsfil i Windows Utforskaren eller i någon annan applikation utanför Avid Studio, kommer databasens dokumentation av filen att finnas kvar. Eftersom Biblioteket inte kan nå den faktiska filen kommer dock en felgrafik att läggas till filens lista. Om filen fortfarande existerar, men har flyttats till en annan mapp eller enhet, kan man enkelt länka den till Biblioteket på nytt. Dubbelklicka på objektet för att öppna en vanlig öppna fil-dialog, där du sedan kan ange filens nya placering.

Om du vill kontrollera om det finns saknade media någonstans i Biblioteket, titta i den särskilda underavdelningen All media Ø Saknade media i Tillgångsträdet.

ð Tillgångsträdet

ð Samlingar

ð Hantera tillgångar i Biblioteket

ð Bläddraren

ð Bibliotekets förhandsvisning

Att förstå Biblioteket