Ustawienia

Avid Studio corner top left Ustawienia Avid Studio border Ustawienia Avid Studio corner top right Ustawienia
Avid Studio border Ustawienia
Avid Studio spacer Ustawienia
Avid Studio spacer Ustawienia Avid Studio blue button Ustawienia Avid Studio spacer Ustawienia

Aby uzyskać więcej ogólnych

informacji o programie Avid Studio,

kliknij tutaj w celu wyświetlenia listy samouczków
dostępnych w naszej witrynie (wymaga połączenia z Internetem)!

Avid Studio spacer Ustawienia
Avid Studio spacer Ustawienia
Avid Studio border Ustawienia
Avid Studio corner bottom left Ustawienia Avid Studio border Ustawienia Avid Studio corner bottom right Ustawienia

Centralne okno konfiguracji programu Avid Studio nosi nazwę Panelu sterowania. (Uwaga: Ten panel służy jedynie do konfigurowania ustawień programu Avid Studio. Nie ma on nic wspólnego z Panelem sterowania systemu Microsoft Windows).

Aby rozpocząć, należy wybrać opcję Konfiguracja Ø Panel sterowania w menu głównym programu Avid Studio. Gdy pojawi się panel sterowania, należy wybrać stronę z katalogu po lewej stronie okna.

Avid Studio image001 Ustawienia

Panel sterowania programu Avid Studio jest centralnym oknem konfiguracji aplikacji.

Ten rozdział opisuje kolejno siedem stron ustawień panelu sterowania.

Obserwowane foldery

Obserwowane foldery to foldery na dysku twardym lub innym nośniku archiwizacji, które są monitorowane przez program Avid Studio. Gdy zmienia się zawartość obserwowanych folderów, następuje automatyczna aktualizacja biblioteki.

Można utworzyć dowolną liczbę obserwowanych folderów i można również skonfigurować je w taki sposób, aby zamiast obserwowania trzech typów multimediów (domyślnie) umożliwiały obserwowanie multimediów tylko jednego typu (elementy wideo, audio lub obrazy).

Aby wyznaczyć folder na dysku twardym jako obserwowany folder, należy kliknąć przycisk Dodaj folder pod listą obserwowanych folderów i przejść do folderu, który ma być dodany. Aby wyłączyć funkcję obserwowania folderu, należy wybrać folder na liście i kliknąć przycisk Usuń folder.

Przycisk Zastosuj zmiany umożliwia przeprowadzenie w bibliotece aktualizacji katalogu na podstawie zmian konfiguracji obserwowanych folderów.

Urządzenie audio

Na tej stronie znajdują się parametry dostępne dla urządzeń nagrywających (np. mikrofonów) podłączonych do komputera. Aby uzyskać dostęp do okna ustawień systemu Windows dla tego urządzenia, należy kliknąć nazwę urządzenia.

Rejestrowanie zdarzeń

Podczas określonych operacji, np. importowania wielu plików, rejestrowane są w tym oknie komunikaty. W tym miejscu można sprawdzić, czy nie zostały zamieszczone informacje o problemach, które mogły wystąpić podczas tych operacji.

Importowanie

W tym miejscu można ustawić domyślne opcje modułu Importer programu Avid Studio. Jednak można je skorygować lub zastąpić w module Importer podczas importowania.

Opcje folderów: Wyświetlanie lub ustawianie domyślnych miejsc przechowywania dla importowanych multimediów, które są fizycznie kopiowane podczas importowania — w przeciwieństwie do powiązanych importów i opcji biblioteki szybkiego importowania, które po prostu tworzą powiązanie z istniejącymi multimediami bez zmiany ich położenia. Lokalizacje folderów są wstępnie ustawione jako katalogi użytkownika dla elementów wideo, muzyki i obrazów (Moja muzyka itp.).

Avid Studio image002 Ustawienia

Wybór typu podfolderu wideo na stronie Ustawienia importowania.

Gdy zostanie znaleziony i wybrany folder, który ma pełnić funkcję folderu podstawowego, można również założyć podfolder:

·    Brak podfolderu: Wybranie tej opcji spowoduje, że zaimportowane pliki będą przechowywane w folderze podstawowym.

·    Niestandardowe: Wybranie tej opcji spowoduje, że tekst wprowadzany w polu tekstowym Podfolder będzie użyty jako nazwa folderu dla typu multimediów.

·    Dzisiaj: Zaimportowane elementy będą przechowywane w podfolderze o nazwie będącej bieżącą datą w formacie „2011-10-25”.

·    Data utworzenia: Każdy zaimportowany plik będzie przechowywany w podfolderze o nazwie będącej datą utworzenia tego elementu multimedialnego (w takim samym formacie jak w przypadku poprzedniej opcji). Importowanie wielu elementów multimedialnych podczas jednej operacji importowania może spowodować utworzenie lub zaktualizowanie wielu podfolderów.

·    Bieżący miesiąc: Ta opcja działa podobnie jak opcja Dzisiaj, ale nazwa podfolderu nie zawiera dnia, np. „2011-10”.

Wykrywanie scen: Powoduje ustawienie domyślnej metody wykrywania opcji wykrywania scen.

Zatrzymaj ruch: Powoduje ustawienie domyślnej metody importowania klatek przechwyconych za pomocą funkcji Zatrzymaj ruch.

Podgląd

Te ustawienia mają wpływ na prezentację/wyświetlanie wideo.

Jakość: Te opcje sterują jakością podglądu wideo w aplikacji.

·    Opcja Najlepsza zapewnia podgląd w pełnej rozdzielczości – w rozdzielczości, w której projekt zostanie ostatecznie wyeksportowany. W przypadku tej opcji w przypadku odtwarzania w wolniejszych systemach mogą wystąpić utracone klatki.

·    Zrównoważona: Przy tym ustawieniu, zalecanym do zwykłego użycia, niektóre optymalizacje jakości zostaną pominięte na rzecz szybszego podglądu. W większości przypadków różnica jest prawie niezauważalna.

·    Szybkie odtwarzanie: Podgląd jest optymalizowany na rzecz wydajności przetwarzania, co może być przydatne w przypadku wolniejszych systemów.

Optymalizacja odtwarzania w tle: Jeśli ta opcja jest aktywna (domyślnie), program Avid Studio renderuje wszystkie efekty i przejścia w czasie rzeczywistym. Postępy renderowania są przedstawione na podziałce czasowej w formie żółtego („do renderowania”) i zielonego („teraz renderowane”) zacienienia). Zacienienie zostanie usunięte po zakończeniu renderowania.

Jeśli ta opcja nie jest aktywna, żółte i zielone oznaczenia nie będą wyświetlane — wszystkie efekty są odtwarzane w czasie rzeczywistym. Jednak może to spowodować ograniczoną jakość odtwarzania (utracone klatki, brak płynności odtwarzania), jeśli liczba i złożoność efektów przekracza dostępną wydajność systemu.

Renderuj podczas odtwarzania: Gdy użyte jest ustawienie Automatyczne, aplikacja na podstawie informacji o systemie decyduje o tym ,czy renderowanie w czasie rzeczywistym może być realizowane podczas odtwarzania. Jeśli użyte jest ustawienie Wyłączone, renderowanie w czasie rzeczywistym jest wyłączone podczas odtwarzania, ale zostaje wznowione po zatrzymaniu odtwarzania.

Pokaż podgląd pełnoekranowy na: Wybierz monitor komputera (jeśli dostępny jest więcej niż jeden), na którym ma być wyświetlany obraz w trybie pełnoekranowym.

·    Pokaż podgląd zewnętrzny na: Wybierz z listy dostępnych urządzeń i wyjść sygnału.

·    Standard podglądu zewnętrznego: Wybierz standard TV podłączonego monitora wideo.

 Ustawienia projektu

Na tej stronie panelu sterowania programu Avid Studio można wybrać domyślne ustawienia dla nowych projektów, tytułów i przejść.

Format nowego projektu filmowego: Wybór rozdzielczości (takiej jak PAL lub HD 1920x1080i), jako domyślnej rozdzielczości dla każdej nowo tworzonej osi czasu. Alternatywnie format projektu może zdefiniować pierwszy klip umieszczony na osi czasu. Umożliwia to opcja Wykryj format z pierwszego klipu dodanego do projektu. Format bieżącej osi czasu można zmienić w dowolnej chwili podczas edycji za pomocą ustawień osi czasu, które znajdują się w górnym lewym rogu paska narzędzi osi czasu.

Domyślne czasy trwania: W tym miejscu można zdefiniować domyślne czasy trwania tytułów, obrazów oraz przejść, gdy po raz pierwszy zostaną naniesione na oś czasu. (Gdy elementy znajdą się na osi czasu, długość klipu można oczywiście przyciąć zgodnie z wymaganiami.)

Powiększanie linijki: Gdy ta opcja jest zaznaczona, poziome przeciąganie na podziałce czasu powiększa i pomniejsza oś czasu. W tym trybie należy przeciągnąć bezpośrednio uchwyt suwaka, aby przesunąć lub zmienić położenie osi odtwarzania. Gdy powiększanie linijki jest wyłączone, można kliknąć dowolne miejsce na linijce, aby przenieść oś odtwarzania. W obu przypadkach powiększenie można również zrealizować za pomocą następujących opcji:

·    za pomocą klawiszy plus i minus na klawiaturze numerycznej;

·    za pomocą modułu Nawigator w dolnej części osi czasu, lub

·    za pomocą pasków przewijania pod podglądem.

Miejsca przechowywania

Na tej stronie można ustalić lokalizacje, w których będą zapisywane multimedia i projektu tworzone za pomocą programu Avid Studio. Można oddzielnie określić lokalizacje dla:

·    Projektów filmowych

·    Projektów płyt

·    Tytułów

·    Menu

·    Plików renderowania (plików tymczasowych, które powstają podczas renderowania elementów wymagających złożonych obliczeń, np. efektów wideo).

Zmiany mają zastosowanie jedynie w przypadku plików utworzonych po wprowadzeniu zmian w miejscu przechowywania. Istniejące pliki pozostaną w bieżących lokalizacjach.

Usuń pliki renderowania: Można usunąć pliki renderowania, aby uzyskać więcej wolnego miejsca, bez ryzyka trwałej utraty danych. Jednak pliki zostaną ponownie utworzone, gdy projekt będzie wymagał kolejnego renderowania.

Ustawienia