Rozwiązywanie problemów związanych z awariami oprogramowania

Identyfikator dokumentu: 384231

Jeśli program Studio wielokrotnie zawiesza się, przyczyną najprawdopodobniej jest błąd konfiguracyjny lub problem z plikiem projektu. Wielu klientów rozwiązuje problemy tego typu w następujący sposób:

·    Optymalizacja komputera;

·    Ponowne utworzenie uszkodzonego projektu;

·    Ponowne przechwycenie uszkodzonego klipu itp.;

·    Odinstalowanie i ponowne zainstalowanie programu Avid Studio.

Aby kontynuować rozwiązywanie problemów, należy zdecydować, który z wymienionych niżej trybów usterki najbardziej pasuje do występującego problemu, a następnie zapoznać się z sugerowaną procedurą rozwiązywania problemów podaną dla tego przypadku.

Przypadek 1: Program Avid Studio ulega awarii w sposób niekontrolowany. Nie jest widoczna żadna przyczyna awarii programu, ale zdarza się to dosyć często.

Przypadek 2: Program Avid Studio ulega awarii po czynności wykonanej przez użytkownika, np. po kliknięciu określonego przycisku lub karty. Ta awaria jest przewidywalna i zawsze występuje.

Przypadek 3: Program Avid Studio ulega awarii za każdym razem, gdy zostanie wykonana określona kombinacja czynności.

Przypadek 1: Program Studio ulega awarii w sposób niekontrolowany

Oto kilka działań zaradczych, które można spróbować przeprowadzić. Można wykonać je w podanej kolejności, aż do uzyskania pożądanego efektu.

Pobierz najnowszą wersję

Należy sprawdzić, czy jest zainstalowana najnowsza wersja programu Avid Studio.

Zoptymalizuj ustawienia

Należy sprawdzić ustawienia w programie Avid Studio, których dopasowanie może zapewnić lepszą pracę programu.

Jakość: Należy wybrać opcję „Najszybsze odtwarzanie” i sprawdzić, czy działanie programu poprawiło się.

Optymalizacja odtwarzania w tle: Należy spróbować wyłączyć tę opcję i sprawdzić, czy wpłynęło to na problemy z awariami programu. Słaba jakość podglądu może być związana z tym ustawieniem.

Renderuj podczas odtwarzania: Należy spróbować wyłączyć tę opcję, jeśli awarie występują w trybie podglądu.

Zakończ zadania w tle

W przypadku tego typu problemu ważne jest zwolnienie wszelkich procesów w tle przed rozpoczęciem pracy w programie Avid Studio.

Wiele „zadań” (programów) działa „w tle” w każdym systemie Windows i z reguły aktywność tych programów nie jest zauważalna. Czasami jednak jeden z tych programów może powodować niestabilne działanie w określonej aplikacji.

W systemach Windows XP, Windows Vista i Windows 7 naciśniecie kombinacji klawiszy Ctrl+Alt+Delete powoduje otwarcie okna, w którym można kliknąć przycisk Menedżer zadań. Na karcie Aplikacje może być niewiele pozycji, ale na karcie Procesy wyszczególnione są wszystkie aktywne procesy. Szczegółowe instrukcje na temat dalszych działań można znaleźć w bazie wiedzy, dokument 229157, Wyłączanie programów działających w tle, które obniżają wydajność systemu i zakłócają instalację oprogrmowania.

Przeprowadź defragmentację dysku twardego

Instrukcje oraz dalsze informacje dotyczące tej procedury zostały przedstawione w bazie wiedzy w dokumencie 232457, Informacje na temat defragmentacji dysku twardego Windows.

Zaktualizuj sterowniki wideo i audio

Należy upewnić się, czy zostały pobrane ze strony producenta najnowsze sterowniki karty graficznej i dźwiękowej.

Aby uzyskać informacje na temat posiadanej karty graficznej i dźwiękowej, należy przejść do Menedżera urządzeń (kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Mój komputer i wybierz opcję Właściwości). W systemie Windows XP i Windows Vista można wybrać kartę Sprzęt, a następnie kliknąć przycisk Menedżer urządzeń.

Aby określić typ używanej karty graficznej, należy kliknąć znak plus obok pozycji Karty graficzne na liście Menedżera urządzeń. Pojawi się zainstalowana karta graficzna. Aby ustalić producenta i datę sterownika, należy kliknąć dwukrotnie nazwę karty. Teraz należy kliknąć kartę Sterownik, aby wyświetlić wszystkie informacje o sterowniku, a w tym dostawcę sterownika oraz datę sterownika.

Procedura w przypadku karty dźwiękowej jest bardzo podobna. Dane karty dźwiękowej są wyświetlane w sekcji Kontrolery dźwięku, wideo i gier. Należy kliknąć dwukrotnie nazwę karty, aby ustalić informacje o sterowniku — procedura wygląda identycznie jak w przypadku karty graficznej.

Aktualizacje sterowników są często publikowane w witrynach internetowych producentów urządzeń, np. ATI na stronie atitech.com, Nvidia na stronie nvidia.com, Sound Blaster (SB) na stronie creative.com.

Zaktualizuj system Windows

Należy sprawdzić, czy są zainstalowane na komputerze wszystkie dostępne aktualizacje dla systemu Windows. Aktualizacje są dostępne na stronie:

v4.windowsupdate.microsoft.com/en/default.asp

Zoptymalizuj wydajność komputera

System Windows posiada odpowiednie narzędzie służące do tego celu.

1.    Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę Komputer i wybrać opcję Właściwości.

2.    Kliknąć łącze Zaawansowane ustawienia systemu.

Spowoduje to wyświetlenie okna Właściwości systemu.

3.    Należy kliknąć przycisk Ustawienia w sekcji Zaawansowane.

4.    Wybierz opcję Dopasuj dla uzyskania najlepszej wydajności i kliknij przycisk OK.

Wolne miejsce na dysku rozruchowym

Należy upewnić się, że dostępne jest przynajmniej 10 GB wolnego miejsca na dysku rozruchowym dla pliku wymiany. Jeśli nie ma 10 GB wolnej przestrzeni, należy zwolnić miejsce na dysku.

Odinstaluj i ponownie zainstaluj program Avid Studio

Jeśli żadna z tych sugestii nie pomoże rozwiązać problemu, może to oznaczać, że instalacja programu Studio jest uszkodzona. W takim przypadku należy odinstalować program Avid Studio i zainstalować go ponownie. Program Avid Studio można odinstalować, klikając kolejno menu Start Ø Wszystkie programy Ø Avid Studio Ø Odinstaluj Avid Studio. Program można również odinstalować z poziomu listy Programy i funkcje na Panelu sterowania Windows. Po odinstalowaniu programu Avid Studio należy go ponownie zainstalować z płyty lub pobranego pliku.

Sprawdź, czy projekt nie jest uszkodzony

Należy spróbować odtworzyć pierwsze klika minut projektu. Jeśli nie spowoduje to żadnych problemów z pracą programu, należy dodać kilka dodatkowych minut do projektu. Jeśli system jest nadal stabilny, należy kontynuować odbudowywanie projektu.

Sprawdź, czy multimedia nie są uszkodzone

Jeśli niestabilność występuje podczas przetwarzania określonych klipów audio lub wideo, należy przechwycić ponownie albo zaimportować materiał audio lub wideo. Jeśli materiał multimedialny został zaimportowany i utworzony w innej aplikacji, należy go przechwycić za pomocą programu Studio i utworzyć projekt testowy. Wprawdzie program Studio obsługuje wiele formatów wideo, jednak klip może być uszkodzony lub mieć nietypową odmianę formatu. W przypadku pliku w formacie wav lub mp3, który powoduje problemy, należy przekonwertować go na inny format, a następnie zaimportować.

Zainstaluj ponownie system Windows

Jest to nieco radykalny krok, ale jeśli poprzednie procedury nie pomogą, może to oznaczać, że uszkodzony jest system Windows. Duże wymagania związane z przetwarzaniem danych, które narzucają systemowi narzędzia autorskie, takie jak program Avid Studio, mogą obnażać pewne problemy, które nie pojawiają się podczas pracy zwykłych aplikacji. Jednym ze sposobów pomagających ustalić, czy zainstalowany system Windows odpowiada za problem, jest uruchomienie narzędzia informacji o systemie Microsoft. To narzędzie rejestruje wystąpienia awarii systemu Windows.

Użycie narzędzia informacji o systemie:

1.    Kliknij przycisk Start, następnie Uruchom, a następnie w polu wyszukiwania pod przyciskiem Start wpisz „Msinfo32”. Naciśnij Enter, aby wyświetlić okno Informacje o systemie.

2.    Rozwiń kategorię Środowisko oprogramowania po lewej stronie okna.

3.    Kliknij opcję Raportowanie błędów systemu Windows.

Dużo wpisów w oknie Raportowanie błędów systemu Windows może świadczyć o niestabilności systemu operacyjnego lub problemie sprzętowym komputera. Przeanalizowanie poszczególnych wpisów może pomóc ustalić przyczynę awarii. Jeśli większość awarii jest związana z oprogramowaniem systemowym, takim jak Eksplorator Windows, problem dotyczy systemu operacyjnego. Kolejnym typowym sygnałem uszkodzonej instalacji systemu Windows są częste przypadkowe awarie.

Przypadek 2: W programie Studio występuje awaria po czynności wykonanej przez użytkownika

Jeśli w programie Avid Studio usterka często lub zawsze występuje po kliknięciu określonej karty lub przycisku, należy wykonać wszystkie procedury przedstawione w Przypadku 1 powyżej. Taki problem najczęściej oznacza, że program Studio nie został zainstalowany prawidłowo lub uległ uszkodzeniu. W takim przypadku odinstalowanie programu Studio, a następnie ponowne zainstalowanie programu i najnowszych uaktualnień powinno rozwiązać problem.

Aby ustalić, czy awaria dotyczy określonego projektu, należy utworzyć projekt testowy i dodać do osi czasu kilka scen z próbnego wideo. Następnie należy kliknąć kartę lub przycisk, który powoduje problem. Jeśli projekt testowy nie powoduje awarii, oznacza to, że problem prawdopodobnie dotyczy bieżącego projektu, a nie programu Studio czy systemu. Jeśli projekt testowy powoduje awarię, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej i przedstawić szczegóły związane z trybem usterki. Spróbujemy odtworzyć ten problem.

Przypadek 3: Usterki w programie Studio występują regularnie

Jeśli awaria w programie Studio występuje w chwili wykonywania przez użytkownika określonej procedury lub kombinacji czynności, należy spróbować wykonać czynności zaradcze opisane powyżej dla Przypadku 1, ponieważ jest to po prostu nieco bardziej skomplikowana wersja Przypadku 2. Często bardzo trudno jest ustalić dokładną sekwencję czynności, które powodują usterkę. Prosty projekt testowy z próbnym materiałem wideo (patrz powyżej) będzie bardzo pomocny w zakresie samodzielnego zdiagnozowania problemu oraz uzyskania szybkiej pomocy, jeśli będzie ona konieczna.

Rozwiązywanie problemów związanych z awariami oprogramowania