Wybór plików do zaimportowania

Wybranie opcji Mój komputer w panelu Importuj z spowoduje, że zadanie wyboru plików do zaimportowania będzie należało do przeglądarki folderów i multimediów w obszarze centralnym ekranu.

Avid Studio image001 Wybór plików do zaimportowania

Podczas importowania z nośników opartych na plikach w obszarze centralnym modułu Importer znajduje się przeglądarka folderów i plików. Z lewej strony sąsiaduje ona z panelami Importuj z i Importuj do, a z prawej strony z panelami Tryb, Metadane, i Nazwa pliku. Po wybraniu żądanych plików multimedialnych kliknięcie przycisku Rozpocznij importowanie znajdującego się w dolnej części ekranu rozpoczyna właściwy proces importowania.

Pojedyncza operacja importowania może obejmować wiele typów plików multimedialnych znajdujących się w wielu folderach źródłowych. Każdy wybrany plik zostanie skopiowany do folderu zgodnie z typem multimediów, do którego należy, i zgodnie z ustawieniami określonymi w panelu Importuj do.

Przeglądarka folderów i plików multimedialnych

Avid Studio image002 Wybór plików do zaimportowaniaKolumna po lewej stronie przeglądarki zawiera hierarchiczny widok wszystkich folderów znajdujących się na wszystkich urządzeniach magazynujących opartych na plikach podłączonych do komputera. Do tych urządzeń należą dyski twarde, napędy optyczne, karty pamięci i urządzenia USB Stick.

Nawigowanie w tym „drzewie folderów” jest podobne do nawigowania w Eksploratorze Windows i innych programach. Foldery zawierające podfoldery są oznaczone przez znak plusa po lewej stronie nazwy (kiedy są zamknięte) lub znak minusa (kiedy są otwarte). Kliknięcie tego znaku powoduje odpowiednio otworzenie („rozwinięcie”) lub zamknięcie („zwinięcie”) listy podfolderów danego folderu.

Tylko jeden element w drzewie folderów może być wybrany w danym momencie. Wszystkie pliki multimedialne znajdujące się w tym folderze są natychmiast wyświetlane w większej, prawej części przeglądarki. Umożliwia to natychmiastowe wyświetlanie podglądu plików i oznaczanie tych, które mają zostać zaimportowane, przez zaznaczenie pola wyboru w prawym górnym rogu ikony każdego pliku.

Avid Studio image003 Wybór plików do zaimportowania

Na tej ilustracji widać otwarty folder ZdjęciaZima zawierający zestaw plików obrazów. Aby zaznaczyć pliki (albo usunąć ich zaznaczenie) do zaimportowania, kliknij pole wyboru w prawym górnym jednej lub większej liczby ikon. W przykładzie na ilustracji zaznaczono cztery pliki.

Podgląd plików multimedialnych

Avid Studio image004 Wybór plików do zaimportowaniaPodgląd audio i wideo: Przeglądarka plików multimedialnych oferuje wbudowaną funkcję podglądu wszystkich obsługiwanych typów multimediów. Należy kliknąć przycisk odtwarzania na środku ikon plików wideo i audio, aby uzyskać podgląd multimediów, które reprezentują. Aby zapewnić szybki podgląd, pliki wideo są odtwarzane w klatce samej ikony. Plik wideo jest odtwarzany do końca, chyba że odtwarzanie zostanie wstrzymane przez kliknięcie obszaru ikony pliku.

Pełnoekranowy podgląd zdjęć: Aby wyświetlić zdjęcie cyfrowe lub inny plik obrazu na pełnym ekranie, należy kliknąć dwukrotnie jego ikonę, kliknąć przycisk pełnego ekranu na pasku narzędzi pod przeglądarką albo nacisnąć klawisz F11.

Avid Studio image005 Wybór plików do zaimportowaniaPodgląd ręczny: Bezpośrednio pod ikonami plików klipów audio i wideo znajduje się suwak. Klikając i przesuwając uchwyt suwaka, można ręcznie przeglądać dowolną część pliku. Zmiana wskaźnika myszy w dwustronną poziomą strzałkę oznacza, że można sterować suwakiem.

Wybieranie plików multimedialnych do zaimportowania

Aby pojedynczo zaznaczyć pliki multimedialne do zaimportowania, należy kliknąć pole wyboru w prawym górnym rogu ikony pliku. To pole jest zaznaczone automatycznie w przypadku wszystkich plików wyświetlanych na ekranie, gdy użytkownik przejdzie do nowego folderu.

Avid Studio image006 Wybór plików do zaimportowania

Aby zaznaczyć plik lub usunąć zaznaczenie, należy kliknąć pole wyboru.

Zaznaczanie wielu plików: Przeglądarka umożliwia także jednoczesne zaznaczanie lub usuwanie zaznaczenia grupy wyróżnionych plików. Aby wyróżnić pojedynczy plik, wystarczy kliknąć jego nazwę lub ikonę; wyróżnienie jest widoczne w postaci pomarańczowego obramowania. Aby wyróżnić kolejne pliki, należy kliknąć ich ikony, przytrzymując jeden z klawiszy Shift lub Ctrl, w następujący sposób:

·    Kliknięcie przy naciśniętym klawiszu Ctrl spowoduje wyróżnienie pliku lub usunięcie jego wyróżnienia bez wpływu na inne pliki w grupie.

·    Kliknięcie przy naciśniętym klawiszu Shift spowoduje wyróżnienie klikniętej ikony i wszystkich ikon znajdujących się między nią a klikniętą wcześniej ikoną włącznie. Wyróżnienie ikon znajdujących się poza obrębem zaznaczenia zostanie usunięte.

Kilka ikon można także wyróżnić bezpośrednio za pomocą myszy, przeciągając prostokąt tak, aby wybrane ikony znalazły się w jego obrębie. W tym celu należy kliknąć pierwszą ikonę, przesunąć wskaźnik do ostatniej z ikon i zwolnić przycisk myszy.

Kliknięcie pola wyboru dowolnej z ikon wyróżnionych do zaimportowania spowoduje zaznaczenie lub usunięcie zaznaczenia całej grupy jednocześnie.

Avid Studio image007 Wybór plików do zaimportowania

Grupa czterech wyróżnionych ikon plików obrazu. Zaznaczenie lub usunięcie zaznaczenia dowolnej z nich będzie dotyczyło całej grupy.

Zaznacz wszystko lub Cofnij zaznaczenie wszystkiego: Kliknięcie tych przycisków znajdujących się w dolnej części przeglądarki plików multimedialnych umożliwia wybranie lub zrezygnowanie z wyboru wszystkich plików do zaimportowania w bieżącym folderze. Te przyciski nie mają wpływu na pliki zaznaczone w danej chwili w innych folderach.

Avid Studio image008 Wybór plików do zaimportowania

Przycisk Zaznacz wszystko służy do zaznaczania wszystkich plików multimedialnych w bieżącym folderze.

Za każdym razem, gdy plik zostanie dodany do listy plików do zaimportowania lub z niej usunięty, przeglądarka multimediów aktualizuje wskaźnik stanu zaznaczenia u dołu ekranu.

Dostosowywanie przeglądarki

Kilka elementów sterujących pozwala na skonfigurowanie przeglądarki plików multimedialnych odpowiednio do sprzętu obsługującego wyświetlanie i wymagań.

Zamykanie drzewa folderów: Obszar wyświetlania plików można zmaksymalizować, klikając ikonę podwójnej strzałki skierowanej w lewo, która znajduje się u góry paska przewijania drzewa folderów. Spowoduje to zwinięcie drzewa folderów do pionowego paska wzdłuż lewej strony. U góry paska pojawi się ikona podwójnej strzałki skierowanej w prawo, która umożliwia ponowne otworzenie drzewa. Wyświetlana jest także nazwa bieżącego folderu.

Filtrowanie listy plików: Innym sposobem optymalnego wykorzystania obszaru plików jest ograniczenie liczby wyświetlanych plików tylko do jednego typu multimediów. Służy do tego lista rozwijana z filtrem multimediów w lewej dolnej części przeglądarki. Domyślnie w przeglądarce są wyświetlane wszystkie obsługiwane typy plików multimedialnych, jednak za pomocą tej listy użytkownik może zawęzić widok do plików zdjęć, plików audio lub plików wideo. Aby dokładnie sprawdzić, jakie typy plików są uwzględnione w zaznaczeniu, należy zatrzymać wskaźnik myszy nad wybranym elementem przez 1–2 sekundy, aż pojawi się lista.

Avid Studio image009 Wybór plików do zaimportowania

Umieszczenie wskaźnika myszy nad opcją Pliki audio spowoduje wyświetlenie listy typów plików, dla których jest obsługiwany import audio.

Avid Studio image010 Wybór plików do zaimportowaniaUstawianie rozmiaru podglądu: Ostatnie narzędzie do zarządzania miejscem na ekranie to suwak służący do zmiany rozmiaru podglądu, który znajduje się u dołu przeglądarki z prawej strony. Przesuwanie suwaka w lewo zmniejsza, a w prawo zwiększa rozmiar obrazów wyświetlanych na podglądzie przeglądarki plików. Pozycję suwaka można zmieniać przy użyciu myszy na trzy sposoby:

·    Kliknij suwak i przeciągnij go w lewo lub w prawo.

·    Kliknij obok suwaka, aby posunąć go w odpowiednią stronę.

·    Klikaj przyciski minus/plus znajdujące się po obu stronach skali suwaka, aby przesunąć suwak o większy odstęp.

Pełnoekranowe zdjęcie: Aby uzyskać podgląd wybranego zdjęcia na pełnym ekranie monitora, należy kliknąć skrajny prawy przycisk.

Avid Studio image011 Wybór plików do zaimportowaniaUstaw głośność podglądu: Aby ustawić głośność odtwarzania klipów audio i wideo na podglądzie, należy umieścić wskaźnik myszy w obszarze przycisku audio/wycisz na dolnym pasku przeglądarki plików multimedialnych. Obok przycisku pojawi się suwak głośności. Przesuwając suwak w górę lub w dół, można regulować głośność. Aby wyciszyć lub włączyć dźwięk, należy kliknąć sam przycisk audio/wycisz.

Dostosowywanie daty i godziny importowanego pliku

Często zdarza się, że wewnętrzne zegary urządzeń do nagrywania są ustawione niepoprawnie, więc pliki multimedialne mają niewłaściwe znaczniki czasu. Ten problem można rozwiązać przy użyciu modułu Importer, który pozwala na ustawienie daty i godziny zaimportowanych plików zgodnie ze specyfikacją użytkownika.

Aby poprawić godzinę lub datę pliku:

Za pomocą przycisku więcej Avid Studio image012 Wybór plików do zaimportowania na wskaźniku stanu zaznaczenia należy otworzyć okno, w którym są dostępne dwie opcje dostosowywania znaczników czasu:

·    Popraw strefę czasową: Ten suwak zmienia znacznik czasu dowolnych zaimportowanych plików multimedialnych o maksymalnie 12 godzin wstecz lub do przodu. Taka korekta może być przydatna, aby wyrównać różnicę czasu dla filmów nakręconych w podróży.

·    Ustaw datę i godzinę: Te pola umożliwiają wprowadzenie innej daty i godziny. Znacznik czasu dowolnego zaimportowanego pliku multimedialnego zostanie ustawiony zgodnie z podaną tu wartością.

Wybór plików do zaimportowania