Importowanie z kamery DV lub HDV

Avid Studio corner top left Importowanie z kamery DV lub HDV Avid Studio border Importowanie z kamery DV lub HDV Avid Studio corner top right Importowanie z kamery DV lub HDV
Avid Studio border Importowanie z kamery DV lub HDV
Avid Studio spacer Importowanie z kamery DV lub HDV
Avid Studio spacer Importowanie z kamery DV lub HDV Avid Studio blue button Importowanie z kamery DV lub HDV Avid Studio spacer Importowanie z kamery DV lub HDV

Aby dowiedzieć się więcej na temat

„Importowanie multimediów (1): przechwytywanie z kamer taśmowych i dysków”,

kliknij tutaj w celu obejrzenia samouczka online
w naszej witrynie (wymaga połączenia z Internetem)!

Avid Studio spacer Importowanie z kamery DV lub HDV
Avid Studio spacer Importowanie z kamery DV lub HDV
Avid Studio border Importowanie z kamery DV lub HDV
Avid Studio corner bottom left Importowanie z kamery DV lub HDV Avid Studio border Importowanie z kamery DV lub HDV Avid Studio corner bottom right Importowanie z kamery DV lub HDV

Avid Studio image001 Importowanie z kamery DV lub HDV Aby przygotować się do importowania wideo cyfrowego, należy włączyć urządzenie DV lub HDV w trybie odtwarzania i wybrać je na panelu Importuj z modułu Importer.

Należy również sprawdzić, czy folder docelowy, ustawienia wstępne kompresji i pozostałe opcje są odpowiednio skonfigurowane w innych panelach.

Podgląd wideo

Film wideo aktualnie odtwarzany na urządzeniu źródłowym powinien być teraz widoczny w obszarze podglądu na środku ekranu. Wzdłuż prawej krawędzi podglądu wideo znajduje się skala pokazująca poziom audio w bieżącej chwili.

Avid Studio image002 Importowanie z kamery DV lub HDV

W przypadku wybrania źródła DV lub HDV w obszarze centralnym modułu Importer dostępne są elementy sterujące służące do wyświetlania podglądu i importowania materiału z taśmy.

Pod podglądem obrazu znajduje się rząd elementów sterujących pozwalających na zautomatyzowanie przechwytywania przez ustawienie punktu początkowego i końcowego. Więcej informacji można znaleźć w punkcie Nagrywanie wideo i audio.

Kolejny wiersz elementów sterujących, pasek odtwarzania, pełni funkcję konsoli do nawigacji urządzeniem źródłowym.

Avid Studio image003 Importowanie z kamery DV lub HDV

Pasek odtwarzania dla importu z urządzeń DV i HDV zawierający (od lewej) przyciski przewijania i licznik kodu czasowego, przyciski odtwarzania, suwak przewijania oraz przycisk audio z wyskakującym suwakiem do regulowania głośności podglądu.

Avid Studio image004 Importowanie z kamery DV lub HDVWskaźnik bieżącego kodu czasowego pokazuje miejsce odtwarzania zgodnie z kodem czasowym zapisanym na taśmie w chwili nagrania. W czterech polach jest kolejno podana godzina, minuta, sekunda i numer klatki. Po lewej stronie wskaźnika znajdują się dwa przyciski strzałek służące do przewijania wstecz lub naprzód o jedną klatkę.

Avid Studio image005 Importowanie z kamery DV lub HDVPrzyciski odtwarzania od lewej do prawej to: odtwarzanie/pauza, zatrzymanie, przewijanie do tyłu i przewijanie do przodu. Te przyciski służą do przekazywania poleceń do kamery. Używanie ich ma taki sam efekt jak korzystanie z wbudowanych przycisków kamery, jednak jest zwykle wygodniejsze.

Avid Studio image006 Importowanie z kamery DV lub HDVPrzeciągając pomarańczową wskazówkę suwaka przewijania w lewo lub w prawo, można przesuwać miejsce odtwarzania odpowiednio do tyłu lub do przodu. Silnik pracuje szybciej w miarę przeciągania wskazówki dalej od środka. Po zwolnieniu wskazówka wraca na środek, a odtwarzanie zostaje wstrzymane.

Avid Studio image007 Importowanie z kamery DV lub HDVUstaw głośność podglądu: Aby ustawić głośność odtwarzania na podglądzie, należy umieścić wskaźnik myszy w obszarze przycisku audio/wycisz na dolnym pasku przeglądarki plików multimedialnych. Obok przycisku pojawi się suwak głośności. Przesuwając suwak w górę lub w dół, można regulować głośność. Aby wyciszyć lub włączyć dźwięk, należy kliknąć sam przycisk audio/wycisz.

Znacznik początkowy, znacznik końcowy: Pola kodu czasowego znacznika początkowego i znacznika końcowego nad końcami paska odtwarzania wskazują zaplanowany punkt rozpoczęcia i punkt zakończenia przechwytywania wideo.

Uwaga: Źródła DV i HDV są również przydatne w przypadku migawek.

Nagrywanie wideo i audio

Moduł Importer obsługuje dwie metody określania zakresu materiału wideo do zaimportowania.

W przypadku metody ręcznej użytkownik ogląda po prostu materiał na podglądzie i naciska przycisk Rozpocznij przechwytywanie w chwili, gdy pojawi się odpowiedni fragment nagrania.  Na końcu segmentu użytkownik naciska przycisk Zatrzymaj przechwytywanie. Jeśli kod czasowy w nagraniu źródłowym jest ciągły, a opcja Zatrzymaj przy końcu taśmy w panelu Tryb została ustawiona na „Tak”, można odejść od komputera — Moduł Importer wyłączy przechwytywanie, kiedy wyczerpie się materiał.

Metoda przechwytywania automatycznego jest odpowiednia, jeśli użytkownik chce ustawić punkty końcowe przechwytywania (punkt początkowy i końcowy) z dokładnością do jednej klatki oraz w sytuacji, gdy nienadzorowany import powinien się zatrzymać, zanim nagrany materiał dojdzie do końca.

W niektórych przypadkach użytkownik może podać tylko czas początkowy i pozostawić pole znacznika końcowego puste. Po kliknięciu przycisku Rozpocznij przechwytywanie moduł importer odszuka określony czas rozpoczęcia i będzie kontynuować przechwytywanie do chwili, gdy użytkownik je zatrzyma (lub do końca taśmy).

Można także ustawić czas końcowy bez podawania czasu początkowego. Import rozpocznie się natychmiast po kliknięciu przycisku Rozpocznij przechwytywanie i zakończy się automatycznie w punkcie znacznika końcowego. Wprowadzenie czasu trwania jest analogiczne do wprowadzenia czasu znacznika końcowego. Niezależnie od tego, która z tych wartości zostanie określona, moduł Importer automatycznie obliczy i wyświetli drugą z nich.

Uwaga: Przed rozpoczęciem operacji importowania należy sprawdzić poprawność konfiguracji na panelu Importuj do i na innych panelach.

Aby przechwycić materiał ręcznie przy użyciu przycisków Rozpocznij przechwytywanie i Zatrzymaj przechwytywanie:

1.    Należy upewnić się, że znacznik początkowy ani znacznik końcowy nie został ustawione. W razie potrzeby można wyczyścić pole jednym kliknięciem powiązanego z nim przycisku Avid Studio image008 Importowanie z kamery DV lub HDV .

2.    Należy ręcznie uruchomić odtwarzanie taśmy źródłowej w miejscu poprzedzającym żądany punkt początkowy przechwytywania.

3.    Kliknąć przycisk Rozpocznij przechwytywanie, kiedy nagranie dojdzie do znacznika początkowego.

Tekst przycisku zmieni się na Zatrzymaj przechwytywanie.

4.    Na końcu segmentu ponownie należy kliknąć przycisk. Przechwycony materiał jest przechowywany w bibliotece.

5.    Należy ręcznie zatrzymać odtwarzanie (chyba że nagranie zostanie wyłączone automatycznie, jak wspomniano powyżej).

Aby przechwycić materiał automatycznie, ustawiając znacznik początkowy i znacznik końcowy:

1.    Za pomocą elementów sterujących licznika czasu ustawić wartości znacznika początkowego i końcowego — punkt początkowy i końcowy żądanego nagrania.

Avid Studio image009 Importowanie z kamery DV lub HDVAby ustawić punkt znacznika początkowego, należy wprowadzić wartość bezpośrednio w polu początkowym lub przejdź do odpowiedniego punktu i kliknąć przycisk Start. W podobny sposób można ustawić punkt znacznika końcowego.

2.    Należy kliknąć przycisk Rozpocznij przechwytywanie. Program Studio ustawi urządzenie źródłowe w punkcie znacznika początkowego i automatycznie rozpocznie nagrywanie.

3.    Po osiągnięciu punktu znacznika końcowego import zostanie zakończony, a urządzenie źródłowe zatrzymane.

4.    Przechwycony materiał jest przechowywany w bibliotece.

Importowanie z kamery DV lub HDV