Panel Nazwa pliku

Ten panel modułu Importer pozwala określić nazwy, pod którymi będą przechowywane zaimportowane pliki multimedialne.

Avid Studio image001 Panel Nazwa plikuDo każdego typu źródła wejściowego program Studio przypisuje inną domyślną nazwę pliku. Na przykład domyślną nazwą pliku podczas importowania migawki jest „Migawka”. Aby zmienić nazwę, należy kliknąć obszar nazwy i wprowadzić żądaną nazwę.

Moduł Importer nigdy nie zastępuje istniejących plików podczas importowania. Jeśli istnieje plik o nazwie takiej samej jak nazwa importowanego pliku, do nazwy pliku przychodzącego zostaje dodany numer porządkowy.

Avid Studio image002 Panel Nazwa plikuPodczas importowania z nośników opartych na plikach dostępne są dodatkowe opcje tworzenia nazw plików. Domyślna formuła nazwy dla elementów zaimportowanych ze źródła opartego na plikach ma postać „[nazwa_oryginalna].[roz]”, co oznacza, że zostanie użyta oryginalna nazwa pliku i rozszerzenie.

Avid Studio image003 Panel Nazwa plikuAby nadać niestandardową nazwę, należy wprowadzić ją w polu edycji, pamiętając, że w przypadku nośników opartych na plikach docelowa nazwa pliku składa się z dwóch części: rdzenia nazwy podawanego przez użytkownika i sufiksu generowanego podczas importowania za pomocą jednej z trzech nieskomplikowanych reguł. Reguła domyślna dodaje unikatowy numer porządkowy do każdej nazwy pliku. Podczas wpisywania nazwy niestandardowej w polu edycji jest wyświetlany tylko rdzeń nazwy. W innych przypadkach podczas wyświetlania nazwy jest widoczna również reguła dodawania sufiksu.

Aby wybrać inną regułę tworzenia sufiksu, należy kliknąć przycisk więcej Avid Studio image004 Panel Nazwa pliku. Zostanie wyświetlone okno dialogowe z dwiema listami rozwijanymi. Pierwsza lista umożliwia wybranie pomiędzy oryginalnym i niestandardowym rdzeniem nazwy. Za pomocą tej listy można przywrócić zapisywanie importowanych plików pod oryginalnymi nazwami. Druga lista rozwijana jest wyświetlana tylko w przypadku nazw niestandardowych i zawiera dostępne reguły tworzenia sufiksów:

·    Numer: Jest to reguła używana przez inne typy multimediów w celu uniknięcia powtarzania się nazw. Jeśli rdzeń nazwy to „Parada”, pierwszy skopiowany plik zostanie nazwany „Parada” (i będzie mieć oryginalne rozszerzenie pliku), a drugi plik zostanie nazwany „Parada_001” (kolejne numery będą coraz większe).

·    Godzina utworzenia: Do tworzenia nazwy pliku jest używana godzina utworzenia pliku w godzinach, minutach i sekundach np. dla pliku utworzonego dokładnie o 20:30 będzie to „Parada_20-30-00”.

·    Pora dnia: Ta opcja jest podobna do opcji poprzedniej, ale zamiast godziny utworzenia jest używana godzina zaimportowania pliku.

Avid Studio image005 Panel Nazwa pliku

Okno konfiguracji nazwy importowanego pliku.

Panel Nazwa pliku