Panel Importuj do

Po zaimportowaniu z urządzeń zewnętrznych elementy multimedialne będą dostępne jako pliki na komputerze. Panel Importuj do modułu Importer pozwala określić, gdzie te pliki mają być przechowywane. Wideo, audio i zdjęcia są przechowywane w oddzielnych folderach, ale w panelu Importuj do są widoczne tylko te foldery, które odpowiadają bieżącemu źródłu importowania ustawionemu w panelu Importuj z.

Im więcej plików multimedialnych w systemie, tym bardziej przydatne jest przemyślane organizowanie materiału za pomocą folderów i podfolderów, dzięki czemu w przyszłości żądane elementy będą zawsze łatwo dostępne. Elementy sterujące w panelu Importuj do służą do automatyzacji tego procesu w stopniu określonym przez użytkownika.

Praca z docelowymi folderami importowania

Avid Studio image001 Panel Importuj doJeśli nie zostanie określone inaczej, moduł Importer przechowuje wideo, muzykę i zdjęcia w standardowych folderach dokumentów konta użytkownika systemu Windows. Na ilustracji pokazano typową konfigurację w systemie Windows 7. Aby zmienić docelowy folder importowania, należy kliknąć mały przycisk folderu albo ścieżkę bieżącego folderu. Patrz punkt poniżej: „Wybieranie docelowego folderu importowania”.

Foldery wybrane dla poszczególnych typów multimediów, zarówno domyślne, jak i ustawione przez użytkownika, są podstawowymi lokalizacjami dla zaimportowanych plików. Aby efektywnie zarządzać kolekcją multimediów, można również określić niestandardową nazwę podfolderu lub metodę automatycznego generowania nazw w oparciu o datę bieżącą lub datę utworzenia zaimportowanego materiału. Aby uzyskać dostęp do opcji dotyczących podfolderu, kliknij opcję „konfiguruj podfolder” lub kliknij przycisk więcej Avid Studio image002 Panel Importuj do znajdujący się przy nazwie typu multimediów. Patrz punkt poniżej: „Konfigurowanie podfolderu”.

Jeśli na przykład folderem głównym dla wideo jest folder „c:vid”, a metodą tworzenia nazw podfolderów jest „Bieżący miesiąc”, każde zaimportowane wideo zostanie przeniesione do folderu o nazwie typu „c:vid2011-10”.

Wskaźnik poziomu zapełnienia: Jest to pasek postępu wskazujący ile miejsca pozostało w poszczególnych docelowych lokalizacjach importowania w urządzeniu magazynującym. Pierwsza część paska reprezentuje miejsce zajęte w urządzeniu. Kolorowa część paska oznacza miejsce wymagane przez wybrane pliki multimedialne oczekujące na zaimportowanie.

Avid Studio image003 Panel Importuj do

Wyświetlanie miejsca dostępnego na urządzeniu magazynującym.

Uwaga: Jeśli podczas importowania poziom zapełnienia osiągnie 98 procent, operacja zostaje zatrzymana.

Wybieranie docelowego folderu importowania

Avid Studio image004 Panel Importuj doAby wybrać inny folder podstawowy dla danego typu multimediów, w panelu Importuj do należy kliknąć odpowiedni przycisk folderu lub nazwę folderu. Spowoduje to wyświetlenie okna wyboru folderu, w którym można przejść do żądanego folderu lub utworzyć nowy folder, jeśli jest taka potrzeba.

Foldery zawierające podfoldery są oznaczone przez ikonę plusa znajdującą się z lewej strony ikony folderu (jeśli folder jest zamknięty) lub ikonę minusa (jeśli folder jest otwarty). Kliknięcie tych ikon powoduje odpowiednio otwarcie lub zamknięcie folderu.

Avid Studio image005 Panel Importuj do

Klikając ikonę plusa, można wyświetlić zawartość folderu.

Konfigurowanie podfolderu

Aby wyznaczyć podfolder folderu podstawowego jako rzeczywisty docelowy folder importowania dla danego typu multimediów, należy kliknąć opcję „konfiguruj podfolder” lub przycisk więcej Avid Studio image002 Panel Importuj do. Spowoduje to wyświetlenie okna dialogowego będącego bardziej rozbudowaną wersją panelu Importuj do i zawierającego elementy sterujące do konfigurowania nazwy podfolderu lub metody tworzenia nazw podfolderów dla każdego typu multimediów obsługiwanego przez wybrane źródło importowania.

Avid Studio image006 Panel Importuj do

Rozszerzone okno dialogowe Importuj do dla multimediów opartych na plikach. Pliki mogą należeć do każdego typu multimediów, dlatego są wyświetlane elementy sterujące dla wszystkich trzech typów multimediów. Większość innych źródeł pozwala importować tylko nagrania wideo, dlatego elementy sterujące dla audio oraz zdjęć nie są wyświetlane.

Wśród elementów sterujących dla każdego typu multimediów znajduje się również lista rozwijana z opcjami tworzenia nazw:

Brak podfolderu: Wybranie tej opcji spowoduje, że zaimportowane pliki będą przechowywane w folderze podstawowym.

Niestandardowe: Wybranie tej opcji spowoduje wyświetlenie pola edycji. Należy wprowadzić nazwę podfolderu, w którym od tej pory mają być przechowywane zaimportowane elementy należące do danego typu multimediów.

Dzisiaj: Zaimportowane elementy będą przechowywane w podfolderze o nazwie będącej bieżącą datą w formacie „2009-10-25”.

Data utworzenia: Każdy zaimportowany plik będzie przechowywany w podfolderze o nazwie będącej datą utworzenia tego elementu multimedialnego (w takim samym formacie jak w przypadku poprzedniej opcji). Importowanie wielu elementów multimedialnych podczas jednej operacji importowania może spowodować utworzenie lub zaktualizowanie wielu podfolderów.

Bieżący miesiąc: Ta opcja działa podobnie jak opcja Dzisiaj, ale nazwa podfolderu nie zawiera dnia, np. „2009-10”.

Po wybraniu jednej z opcji należy kliknąć przycisk „x” w prawym górnym rogu okna dialogowego, aby powrócić do modułu Importer.

Panel Importuj do