Ustawienia wyglądu

Za pomocą panelu Ustawienia można uzyskać dostęp do ustawień wyglądu, które umożliwiają analizować, zmieniać, dodawać i usuwać poszczególne warstwy szczegółów, które nałożone na siebie tworzą określony wygląd.

Avid Studio image001 Ustawienia wyglądu

Kliknięcie strzałki Ustawienia wyglądu w panelu Ustawienia powoduje otwarcie panelu podrzędnego, w którym można przeprowadzić edycję wyglądu warstwy. Obok nazwy obecnie wybranego ustawienia wstępnego („Szlifowany niebieski”) znajdują się trzy przyciski służące do tworzenia nowych warstw szczegółów. Panel edycji szczegółów o nazwie Powierzchnia jest otwarty, a panele dla szczegółów o nazwie Krawędź 1 i Cień 1 są zamknięte.

Istnieją trzy typy warstw szczegółów: powierzchnia, krawędź i cień. Te trzy typy warstw obsługują takie same ustawienia, ale różnią się domyślną pozycją w stosie warstw. Jeśli pozycja warstw szczegółów nie zostanie zmieniona przez użytkownika, szczegóły powierzchni zawsze znajdują się na wierzchu stosu, następnie znajdują się krawędzie, a na końcu cienie. Po utworzeniu szczegółu może on być dowolnie przeciągany w górę lub w dół stosu.

Avid Studio image002 Ustawienia wyglądu

Powierzchnia, krawędź i cień: Nowy szczegół powierzchni (u góry po lewej) zostaje dodany nad najwyżej położoną istniejącą warstwą powierzchni; nowe szczegóły krawędzi i cienia zostają dodane pod najniżej położonymi warstwami odpowiadających im typów.

Właściwości poszczególnych warstw szczegółów można modyfikować za pomocą elementów sterujących znajdujących się na rozwijanych panelach w edytorze wyglądów.

Dostępne są następujące właściwości szczegółów:

·    Przesunięcie X, przesunięcie Y: Te suwaki służą do ustawiania pozycji warstwy szczegółów względem głównego położenia tekstu lub obrazu, do którego jest stosowany wygląd. Zakres przesunięcia wynosi od -1,0 (w lewo lub w dół) do +1,0 (w prawo lub w górę). Maksymalne przesunięcia wynoszą jedną ósmą szerokości i jedną ósmą wysokości obszaru okna edycji.

Avid Studio image003 Ustawienia wyglądu

W tym przykładzie do pojedynczej warstwy tekstowej zastosowano wygląd z trzema warstwami szczegółów. Warstwy szczegółów zostały skonfigurowane identycznie z wyjątkiem wartości przesunięcia, które są następujące: u góry po lewej (-1,0, 1,0); na środku (0, 0); na dole po prawej (1,0, -1,0).

·    Rozmiar: Ten suwak pozwala ustawiać grubość segmentów, z których składa się tekst lub obraz, w zakresie od zera do 2, gdzie 1 oznacza domyślną grubość.

Avid Studio image004 Ustawienia wyglądu

W tym przykładzie do trzech warstw szczegółów zastosowano różne wartości rozmiaru. Od lewej do prawej: 0.90, 1.0, 1.20. Efekt końcowy różnych zastosowanych rozmiarów zależy od domyślnej grubości linii w warstwie. W przypadku warstwy tekstowej efekt zależy od rodziny czcionek i wybranego rozmiaru.

·    Rozmycie: W miarę przesuwania suwaka od wartości 0 do 1, warstwa szczegółów staje się coraz bardziej rozmyta i niewyraźna.

Avid Studio image005 Ustawienia wyglądu

Warstwy szczegółów w tym przykładzie różnią się tylko ustawieniami rozmycia. Od lewej do prawej: 0.15, 0, 0.40.

·    Nieprzezroczystość: Ten suwak służy do ustawiania poziomu nieprzezroczystości warstwy szczegółów w zakresie od 0 (przezroczysta) do 1 (nieprzezroczysta).

·    Wypełnienie: Kliknięcie przycisku próbki kolorów powoduje otwarcie standardowego okna dialogowego kolorów, w którym można ustawić kolor wypełnienia warstwy szczegółów. Moduł wyboru koloru obejmuje przycisk zakraplacza, który umożliwia pobrania koloru z dowolnego miejsca w obrębie edytora tytułu.

Aby ustawić gradientowe tło, należy użyć przycisku Gradienty w górnej części palety kolorów. Dodatkowe znaczniki gradientu można ustawić, klikając jeden raz poniżej paska gradientu. Znaczniki gradientu można usunąć, przeciągając je pionowo poza obszar paska.

Korzystanie z warstw szczegółów

Oprócz możliwości ustawiania właściwości istniejących warstw szczegółów, można również dodawać i usuwać szczegóły wszystkich trzech typów, a także zmieniać ich kolejność w stosie warstw szczegółów.

Avid Studio image006 Ustawienia wygląduAby dodać warstwę szczegółów, kliknij jeden z trzech małych przycisków w prawym górnym rogu ustawień wyglądu. Przyciski te pozwalają utworzyć odpowiednio (w kolejności od lewej do prawej) nową warstwę powierzchni, krawędzi oraz cienia. Położenie nowej warstwy szczegółów w stosie warstw zależy od typu warstwy, tak jak to wyjaśniono wcześniej.

Aby usunąć warstwę szczegółów, kliknij przycisk kosza na śmieci na pasku nagłówka panelu edycji szczegółów.

Aby zmienić nazwę warstwy szczegółów, kliknij dwukrotnie jej nazwę, wprowadź nową nazwę i naciśnij klawisz Enter.

Aby tymczasowo ukryć warstwę szczegółów, kliknij kropkowaną ikonę przełączania widoczności w nagłówku szczegółów.

Aby zamknąć lub otworzyć panel edycji warstwy szczegółów, kliknij przycisk strzałki na końcu paska nagłówka, po lewej stronie.

Aby zmienić kolejność warstw szczegółów, przeciągnij pasek nagłówka panelu edycji do nowego położenia. Jeśli edytowany wygląd zawiera więcej niż dwie lub trzy warstwy, praca z nim będzie łatwiejsza po zamknięciu paneli, dzięki czemu stos będzie widoczny w całości.

Zapisywanie wyglądu niestandardowego

Po zakończeniu edycji niestandardowego wyglądu, można zapisać go w grupie ustawień wstępnych „Moje wyglądy”. W tym celu należy kliknąć przycisk zapisz wygląd  Avid Studio image007 Ustawienia wyglądu na pasku nagłówka ustawień wyglądu. Przed zapisaniem dobrze jest zmienić nazwę wyglądu. Aby to zrobić, kliknij dwukrotnie bieżącą nazwę w ustawieniach, wprowadź opisową nazwę wyglądu i naciśnij klawisz Enter.

Po zapisaniu wyglądu można go w dowolnej chwili wczytać za pomocą modułu wyboru ustawień wstępnych z biblioteki Moje wyglądy.

Ustawienia wyglądu