Praca z listą warstw

Lista warstw jest wielościeżkową osią czasu, która od strony funkcjonalnej jest bardzo podobna do osi czasu projektu. Jednak występują czynności, np. związane z ruchami, które są charakterystyczne jedynie dla edytora tytułu.

Operacje na warstwie

Wszystkie procedury opisane w tym punkcie są wykonywane w obszarze nagłówka listy warstw.

Wybieranie warstw

Kliknięcie nagłówka na liście warstw ma taki sam efekt jak wybranie warstwy w oknie edycji (i na odwrót). Nazwa warstwy zostanie podświetlona i pojawi się ramka sterowania warstwą. Można również wybrać jednocześnie wiele elementów. W tym celu należy użyć standardowych kombinacji Windows z użyciem przycisków myszy i klawiatury: Shift + kliknięcie (rozszerzenie wyboru), Ctrl + kliknięcie (przełączenie wyboru jednego elementu) oraz Shift+Ctrl + kliknięcie (rozszerzony wybór ostatnio klikniętego elementu). Więcej informacji na temat wyboru wielu elementów można znaleźć w punkcie Praca z grupami warstw.

Nazwy warstw i ich zmienianie

Gdy tworzona jest nowa warstwa, edytor tytułu nadaje jej domyślną nazwę na podstawie nazwy zasobu lub nazwy pliku. Ponieważ jednak nazwy domyślne zwykle nie opisują dobrze zawartości warstwy, w przypadku tytułów z wieloma warstwami pomocne może być nadanie im niestandardowych nazw, które ułatwią szybkie rozpoznawanie warstw już po samej nazwie.

Nazwa nowej warstwy tekstowej jest taka sama jak jej domyślny tekst, tzn. nazwą tą jest („Własny tekst”). Jeśli warstwie nie zostanie nadana nazwa niestandardowa, domyślna nazwa będzie zmienia stosownie do tekstu w warstwie. Po zmianie nazwy warstwy tekstowej kolejne zmiany w tekście warstwy nie są odzwierciedlane w jej nazwie. Powrót do domyślnych nazw jest możliwy przez ustawienie pustej nazwy warstwy.

Aby zmienić nazwę warstwy głównej, kliknij jej nazwę. Zostanie otwarte pole edycji z wybraną istniejącą nazwą. Wpisz nową nazwę, a następnie naciśnij klawisz Enter lub kliknij poza polem edycji, aby zakończyć operację.

Zmienianie kolejności warstw

Tak jak zostało to opisane w punkcie Operacje na warstwach w oknie edycji, położenie warstwy w stosie warstw może być modyfikowane za pomocą poleceń podrzędnego menu kontekstowego Warstwa lub za pomocą skrótów klawiszowych, takich jak Ctrl+Plus (Warstwa Ø Przesuń na wierzch).

Avid Studio image001 Praca z listą warstwLista warstw oferuje bardziej bezpośrednie podejście. Wystarczy przeciągnąć nagłówek warstwy na nową, żądaną pozycję na liście. Jest to szczególnie wygodne, gdy nakładające się warstwy utrudniają ich wybieranie za pomocą myszy. Gdy warstwa jest przeciągana, linia wstawiania pokazuje miejsce jej umieszczenia na liście po upuszczeniu.

Korzystając z możliwości wybierania wielu warstw (zobacz temat „Wybieranie warstw” powyżej), w nowe położenie można przeciągnąć kilka warstw jednocześnie.

Ukrywanie i blokowanie warstw

Avid Studio image002 Praca z listą warstwW miarę dodawania warstw do kompozycji i ruchów do warstw w złożonym tytule, może pojawić się sporo elementów. Przycisk widoczności po prawej stronie nagłówka warstwy ułatwia pracę w takiej sytuacji.

Przycisk widoczności w kształcie oka służy do tymczasowego usuwania warstwy z okna edycji. Informacje o warstwie i jej ustawienia są zachowywane, będzie można jednak pracować z innymi warstwami bez zasłaniania ich przez właśnie ukrytą warstwę w widoku lub podczas wykonywania czynności myszą. Ponowne kliknięcie przywraca widoczność warstwy.

Pasek narzędzi

Elementy sterowania i informacyjne na pasku nagłówka dzielą się na cztery grupy. Od lewej do prawej:

·    Avid Studio image003 Praca z listą warstwPrzyciski dodawania tekstu i dodawania kształtu pozwalają tworzyć nowe warstwy wektorowe, do których można zastosować wyglądy z modułu wyboru ustawień wstępnych. Kliknięcie przycisku dodawania tekstu powoduje dodanie nowej warstwy tekstowej z domyślnym wyglądem i tekstem. Zamiast używać przycisku dodawania tekstu można dwukrotnie kliknąć dowolny nieużywany obszar okna edycji. Kliknięcie przycisku dodawania kształtu spowoduje pojawienie się menu podręcznego, z którego można wybrać określony kształt jako zawartość nowej warstwy.

·    Avid Studio image004 Praca z listą warstwNaciśnięcie przycisku wyrównywania, grupowania i kolejności spowoduje pojawienie się menu podręcznego z poleceniami, które mogą obejmować wiele warstw. Więcej informacji na temat tych poleceń można znaleźć w punkcie Praca z grupami warstw.s

·    Przyciski odtwarzania pozwalają na uzyskanie podglądu tytułu bez wychodzenia z edytora tytułu. Funkcje tych przycisków są następujące (od lewej do prawej): odtwarzanie ciągłe, skocz do początku, cofnij o jedną klatkę, odtwarzanie/pauza, przejdź o jedną klatkę do przoduoraz skocz na koniec.

Avid Studio image005 Praca z listą warstw

Przycisk odtwarzania ciągłego umożliwia ciągłe odtwarzania od chwili uruchomienia. Aby zatrzymać odtwarzanie, należy kliknąć w dowolnym miejscu okna edycji lub kliknąć ponownie przycisk odtwarzania ciągłego. Jak zwykle naciśnięcie klawisza spacji stanowi wygodny skrót do zatrzymywania i wznawiania odtwarzania.

·    Przycisk głośności systemu i wyciszenia umożliwia regulację siły głosu głośników systemu. Opcja ta nie zmienia poziomu dźwięku żadnego klipu na osi czasu.

·    Avid Studio image006 Praca z listą warstwLiczniki przedstawiają czas trwania tytułu oraz bieżącą pozycję suwaka osi czasu listy warstw w tradycyjnym formacie: godzinach, minutach, sekundach i klatkach. W przypadku tytułów, które pochodzą z projektu, a nie z biblioteki, pozycja suwaka jest uzależniona od początki osi czasu projektu, a nie od początku klipu.

Edycja warstw i ruchów

Po utworzeniu warstwy jej czas trwania jest ustawiany tak, aby był równy czasowi trwania tytułu, którego jest częścią. Aby opóźnić pierwsze pojawienie się warstwy w aktywnym tytule lub spowodować zniknięcie jednej warstwy, gdy inne będą nadal wyświetlane, przeciągnij końce warstwy wzdłuż osi czasu w takim sam sposób jak w przypadku edytowania klipu na osi czasu projektu.

Avid Studio image007 Praca z listą warstw

Tytuł jest jak scena, na której aktorami są warstwy. Aktorzy wchodzą na scenę, odgrywają swoją rolę, a następnie schodzą ze sceny. Przycinanie warstw na osi czasu listy warstw pozwala precyzyjnie sterować ich czasem pojawiania się i znikania.

Na każdej warstwie dopuszczalne są maksymalnie trzy ruchy – jeden każdego typu. Są one również wyświetlane na osi czasu, gdzie również można dostosować ich czas trwania. Ruchy typu wejście i wyjście są na stałe przypisane do właściwych końców czasu trwania warstwy, ale koniec ruchu wejścia i początek ruchu wyjścia można dowolnie edytować za pomocą myszy. Jeśli warstwa zawiera ruch wyróżnienia, zajmuje on nieużywany pozostały czas (maksymalnie może to być cała długość tytułu).

Avid Studio image008 Praca z listą warstw

Trzy warstwy z ruchami. Warstwa na samej górze zawiera tylko ruch wyróżnienia (linia ciągła), dlatego wypełnia on cały czas trwania. Warstwa na samym dole zawiera ruchy wejścia i wyjścia oraz statyczny interwał między nimi. Środkowa warstwa zawiera ruchy wszystkich trzech typów. Ruch wejścia jest przycinany (zwróć uwagę na kursor w kształcie poziomych strzałek). Gdy jego długość zmienia się, ruch wyróżnienia automatycznie jest dostosowywany w taki sposób, aby zajmował cały niewykorzystany czas.

Aby zastąpić jeden z ruchów używanych w warstwie, wystarczy w normalny sposób dodać nowy ruch. Istniejący ruch tego samego typu zostanie zastąpiony.

Aby usunąć ruch bez zastępowania go, należy wybrać warstwę i kliknąć mały znak „x” na środku wykresu ruchu na osi czasu.

Praca z listą warstw