Nagłówek ścieżki osi czasu

W obszarze nagłówka osi czasu znajdują się elementy sterujące, które mają wpływ na układ i organizację ścieżek osi czasu. Więcej informacji na temat funkcji audio, takich jak głośność ścieżki, które również są sterowane z poziomu nagłówka osi czasu, można znaleźć w punkcie Audio na linii czasu.

Avid Studio image001 Nagłówek ścieżki osi czasu

Po lewej skrajnej stronie osi czasu znajdują się nagłówki ścieżek z wieloma elementami sterującymi dla każdej ścieżki: przycisk kłódki, nazwa ścieżki oraz przyciski monitorowania wideo i audio ścieżki. W tym przypadku bieżącą domyślną ścieżką jest ścieżka „Główna”.

Obszar wszystkich ścieżek nad nagłówkami ścieżki udostępnia elementy sterujące podobne do elementów znajdujących się w nagłówku każdej ścieżki, ale w tym przypadku skutki zmian są globalne: mają one zastosowanie równocześnie do wszystkich ścieżek i zastępują ustawienia poszczególnych ścieżek.

Domyślna ścieżka

Pomarańczowa pionowa linia po lewej stronie nagłówka ścieżki oraz jaśniejszy odcień tła wskazują domyślną ścieżkę. Stanowi ona docelową ścieżkę dla określonych funkcji, np. wyślij do i wklej. Nowo utworzone tytuły i utwory Scorefitter są również umieszczane na tej ścieżce.

Aby ustawić inną ścieżkę jako domyślną, wystarczy kliknąć dowolne miejsce w obszarze nagłówka ścieżki oprócz przycisku lub innego elementu sterującego.

Blokowanie

Należy kliknąć przyciski kłódki, aby zabezpieczyć ścieżkę przed niezamierzoną edycją. Ten sam przycisk w obszarze wszystkich ścieżek umożliwia włączenie tego zabezpieczenia w obrębie całego projektu.

Nazwa ścieżki

Aby przeprowadzić edycję nazwy ścieżki, należy kliknąć jeden raz nazwę, aby przejść do lokalnego edytora lub zaznaczyć opcję Edytuj nazwę ścieżki z menu kontekstowego nagłówka ścieżki. Należy potwierdzić edycję klawiszem Enter lub anulować ją klawiszem Esc.

Monitorowanie audio i wideo

Przyciski wideo i audio w nagłówku ścieżki decydują o tym, czy materiał wideo i audio danej ścieżki jest uwzględniany w zbiorczym wyprowadzeniu projektu. Przyciski te obsługują wiele sytuacji edycji, w których umożliwiają blokowanie wyprowadzenie jednej lub kilku ścieżek w celu ułatwienia podglądu. Te same przyciski w obszarze wszystkich ścieżek przełączają monitorowanie audio i wideo w ramach całego projektu.

Dodatkowe funkcje ścieżki

Poniższe funkcje są dostępne w menu kontekstowym nagłówka ścieżki:

Nowa ścieżka: Nową ścieżkę można wstawić nad lub pod istniejącą ścieżką.

Usuń ścieżkę: Usuwanie ścieżki i wszystkich klipów znajdujących się na niej.

Przenieś ścieżkę: Przeciągnięcie nagłówka ścieżki w górę lub w dół do położenia nowej warstwy. Podczas przeciągania jasna pozioma linia pojawia się w przypadku prawidłowego umieszczenia.

Kopiuj ścieżkę: Przytrzymanie naciśniętego klawisza Ctrl podczas przenoszenia ścieżki spowoduje skopiowanie a nie przeniesienie ścieżki.

Rozmiar ścieżki: Menu kontekstowe zawiera cztery stałe rozmiary ścieżki (Mały, Średni, Duży, Bardzo duży). Aby uzyskać niestandardowy rozmiar, należy przeciągnąć linię rozdzielającą pomiędzy nagłówkami ścieżki, aby ustalić wysokość w sposób płynny.

Wyświetl kształty fali: Przełączanie widoku kształtu fali w przypadku klipów audio.

Nagłówek ścieżki osi czasu