Używanie schowka

Pomimo tego, że przeciąganie i upuszczanie zapewnia w pewnym sensie większą efektywność w przypadku obsługi klipów, to oś czasu również obsługuje standardowe operacja schowka, takie jak wycinanie, kopiowanie i wklejanie, przy użyciu standardowych klawiszy skrótów. Schowek zapewnia również jedyny sposób przenoszenia i kopiowania przejść oraz efektów pomiędzy klipami.

Z biblioteki

Po wybraniu jednego lub kilku klipów w bibliotece, należy wybrać opcję Kopiuj z menu kontekstowego wybranego elementu lub nacisnąć klawisze Ctrl+C, aby umieścić wybrany element w schowku aplikacji. (Wytnij, inne często używane polecenie do dodawania elementów do schowka nie jest obsługiwane przez bibliotekę.)

Na osi czasu projektu należy ustawić linię odtwarzania w punkcie, w którym powinna zostać rozpoczęta czynność wklejania i wybrać wymaganą ścieżkę, klikając jej nagłówek.

Teraz należy nacisnąć klawisze Ctrl+V, aby wstawić klipy ze schowka na określoną ścieżkę, począwszy od linii odtwarzania.

Jeśli zostanie wybrana opcja Wklej z menu kontekstowego osi czasu, a nie za pomocą klawiszy Ctrl+V, klipy zostaną wklejone w miejscu wskaźnika myszy na domyślnej ścieżce, a nie na linii odtwarzania.

Można powtórzyć czynność wklejania tego samego zestawu klipów tyle razy, ile jest to wymagane.

Z osi czasu

Należy wybrać jeden klip lub więcej klipów na osi czasu, a następnie kliknąć opcję Kopiuj lub Wytnij na menu kontekstowym elementu albo nacisnąć klawisze Ctrl+C (kopiowanie) lub Ctrl+X (wycinanie). Oba polecenia dodają klipy do schowka. Polecenie Wytnij usuwa oryginalne klipy z projektu, a polecenie Kopiuj pozostawia je na swoim miejscu.

Należy wkleić zawartość schowka na oś czasu, zgodnie z powyższym opisem. Klipy zostają wklejone na te same ścieżki, na których się znajdują, z zachowaniem tych samych odstępów w poziomie. W przeciwieństwie do czynności przeciągania i kopiowania, schowek nie obsługuje przenoszenia klipów między ścieżkami.

Efekty w schowku

Klipy, do których zostały dodane efekty, mają purpurową linię wzdłuż górnej krawędzi. Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy linię, aby uzyskać dostęp do menu kontekstowego Efektów, gdzie można znaleźć polecenia Wytnij wszystko i Kopiuj wszystko w celu przeniesienia lub udostępnienia zestawu efektów pomiędzy klipami. Należy wybrać jeden klip docelowy lub kilka klipów, a następnie nacisnąć klawisze Ctrl+V lub kliknąć opcję Wklej w menu kontekstowym osi czasu.

Zestaw efektów zostanie przeklejony do wszystkich wybranych klipów. Klipy docelowe zachowują efekty, które już zostały do nich przypisane. Przeklejone efekty zostaną umieszczone na górze istniejących efektów.

Przejścia w schowku

Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy obszar przejść w górnym rogu na początku lub końcu klipu, aby uzyskać dostęp do menu kontekstowego Przejść. Należy wybrać opcję Wytnij lub Kopiuj, aby umieścić przejście w schowku.

Tak jak w przypadku efektów, przejścia mogą być przeklejane do jednego lub kilku klipów docelowych, natomiast wszystkie istniejące przejścia typu (początkowego lub końcowego), które są wklejane, będą zastąpione. Przeklejanie nie powiedzie się, jeśli czas trwania przejścia w schowku jest dłuższy niż klip docelowy.

Używanie schowka