Przejścia

Przejście jest specjalnym animowanym efektem, za pomocą którego można wygładzić albo podkreślić miejsce, w którym kończy się jeden klip, a zaczyna następny. Najczęściej spotykanymi typami przejść są zanikanie, wytarcie i rozproszenie. Niektóre przejścia są bardziej egzotyczne i wykorzystują zaawansowaną trygonometrię do obliczania animowanych sekwencji.

Avid Studio image001 Przejścia

Tworzenie domyślnego przejścia wyłaniania poprzez „zagięcie” górnego lewego rogu klipu.

Do każdego klipu mogą być przypisane dwa przejścia — każde do jednego końca. Nowo utworzony klip na osi czasu nie ma żadnego przejścia. Gdy rozpoczyna się nowy klip, na początku występuje twarde cięcie do pierwszej klatki. W miejscu, w którym się kończy, przełącza się na następny klip (lub czarny ekran) z taką samą gwałtownością.

Program Avid Studio oferuje szeroką gamę przejść do wygładzania, uatrakcyjniania lub dramatyzowania zmiany pomiędzy poszczególnymi klipami.

Tworzenie przejścia

Najłatwiejszą metodą tworzenia przejścia jest kliknięcie górnego lewego rogu klipu i „zagięcie” jego rogu. Tworzy to efekt wyłaniania. Im zagięcie jest szersze, tym czas trwania przejścia będzie dłuższy. Zanikanie jest rezultatem podobnego działania na prawym rogu klipu.

Przejścia mogą również być dodawane do osi czasu sekcji biblioteki (Elementy kreatywne). Po znalezieniu odpowiedniego przejścia, należy je przeciągnąć na klip osi czasu. Jeśli przejście zostanie przeciągnięte na początek lub koniec klipu, można oznaczyć długość przejścia i upuścić je w danym miejscu w ramach pojedynczej operacji. Jeśli klip ma już przejście w wybranym końcu, przeciągnięty element je zastąpi.

Avid Studio image002 Przejścia

Przejście przeciągnięte na oś czasu projektu.

Jeszcze innym sposobem zastosowania przejścia jest użycie polecenia menu kontekstowego Wyślij do osi czasu w przypadku zasobów kompaktowego widoku biblioteki programu Movie Editor lub za pomocą przycisku Wyślij do osi czasu w odtwarzaczu w trybie Źródło. Przejście jest dodawane do klipu na domyślnej ścieżce na linii odtwarzania.

Avid Studio image003 Przejścia

Typy przejść

Jeśli opcja przyciągania magnetycznego jest włączona, czas trwania przejść jest przyciągany do domyślnego czasu trwania zdefiniowanego na panelu sterowania programu Avid Studio, Ustawienia projektu (domyślnie jest to jedna sekunda). Nadal można swobodnie przeciągać do dowolnego czasu trwania poza zakresem przyciągania.

Przejście zanikania jest zastosowane w trybie powielania (lub wstawiania) i powoduje utworzenie zakładki, poprzez przesunięcie prawego klipu i sąsiadujących elementów w lewo. To zachowanie chroni klip po lewej stronie przed konieczności przedłużenia w prawo w celu utworzenia przejścia, co mogłoby wygenerować nadmierne przycięcie. Jednak przeniesienie klipów po prawej stronie powoduje utratę synchronizacji z innymi ścieżkami i w takim przypadku może być konieczne zastosowanie odpowiedniego rozwiązania.

Przejście wyłaniające jest dodawane na zasadzie zastępowania. Nie będzie problemów z synchronizacją, ale w klipie po lewej stronie może wystąpić nadmierne przycięcie.

Aby odwrócić efekty wyłaniania i zanikania, należy nacisnąć klawisz Alt podczas przeciągania i przycinania.

Aby zastosować przejście do wielu wybranych klipów, należy nacisnąć klawisz Shift podczas przeciągania przejścia z biblioteki na jeden z wybranych klipów. Położenie, którym przejście zostanie upuszczone na klipie określa, czy będzie ono umieszczona na początku każdego wybranego klipu czy na końcu. Czas trwania przeciągnięty z przejścia na klip docelowy jest używany w przypadku wszystkich utworzonych przejść. Przejście nie będzie zastosowane do klipu, który jest krótszy od utworzonego przejścia.

Aby zachować synchronizację ścieżek podczas wstawiania przejść w położeniu wyjściowym, należy użyć tej funkcji wielokrotnego stosowania, aby dodać to samo przejście raz na każdej ścieżce. W związku z tym, że każda ścieżka będzie zmodyfikowana w taki sam sposób, wszystkie one pozostaną zsynchronizowane.

Gdy wyłanianie podąża za zanikaniem, rezultat jest określany jako „zanikanie poprzez czerń”. Klip po lewej stronie całkowicie zanika, następnie klip po prawej stronie całkowicie się wyłoni. Pozostawienie jednoklatkowej luki pomiędzy klipami nie jest konieczne.

Zastępowanie przejścia

Należy wybrać odpowiednie przejście i po prostu przeciągnąć je na istniejące przejście.  Spowoduje to zastąpienie animacji przejścia, ale początkowy typ (wyłanianie lub zanikanie) oraz czas trwania zostaną zachowane.

Dostosowywanie przejść

Czas trwania przejść można dostosowywać tak samo jak klipy. Należy zwrócić uwagę na wskaźnik dostosowywania, gdy wskaźnik myszy znajduje się w pobliżu pionowej strony prostokąta przejścia. Należy go użyć do zmiany czasu trwania przejścia.

Przejścia zanikania wykorzystują do dostosowywania tryb wstawiania, podczas gdy przejścia wyłaniania są wykonywane w trybie zastępowania. Aby odwrócić to zachowanie, należy nacisnąć klawisz Alt.

Można dostosować przejście w taki sposób, aby jego czas trwania wynosił zero, czyli w rzeczywistości został usunięty. Można również użyć opcji Przejście Ø Usuń w menu kontekstowym przejścia. Jak już zostało wcześniej wyjaśnione, tryb powielania jest używany do zanikania, a tryb zastępowania jest używany do wyłaniania, natomiast naciśnięcie klawisza Alt spowoduje przywrócenie domyślnych ustawień.

Aby ustawić czas trwania przejścia w sposób numeryczny, należy kliknąć pole czasu trwania, które pojawia się, gdy wskaźnik myszy znajdzie się nad prostokątem przejścia. (Należy powiększyć oś czasu, aby zwiększyć szerokość ekranu „zagięcia” przejścia, jeśli pole nie jest widoczne.) Kliknięcie pola spowoduje aktywowanie lokalnej edycji, umożliwiając wprowadzenie czasu trwania za pomocą klawiatury.

Menu kontekstowe przejścia

Edytuj: To polecenie przywołuje okno wyskakujące, podstawowy edytor przejścia, w którym można ustawić czas trwania przejścia.

Avid Studio image004 Przejścia

Podstawowy edytor przejścia

Jeśli przejście udostępnia indywidualny edytor do konfigurowania specjalnych właściwości, dostęp w podstawowym edytorze przejścia zapewnia przycisk Edytuj.

W przypadku pewnych przejść dostępne jest pole wyboru Odwróć, aby odwrócić animację przejścia.

Kopiuj: To polecenie umieszcza przejście w schowku, razem z jego typem (wyłanianie, zanikanie) oraz czasem trwania. Te właściwości będą przejęte przez przejście po wklejeniu. W związku z tym nie można przekleić wyłaniania jako zanikania i odwrotnie.

Aby wkleić przejście w określonym klipie, należy wybrać opcję Wklej w menu kontekstowym.

Aby wkleić przejście we wszystkich zaznaczonych klipach, należy wybrać opcję Wklej z menu kontekstowego z pustego obszaru osi czasu lub dowolnego wybranego klipu, albo po prostu nacisnąć Ctrl+V.

Usuń: To polecenie usuwa przejście. Przejścia wyłaniające są usuwanie bez konieczności wykonywania dalszych czynności. Usunięcie przejścia zanikania powoduje, że klipy po prawej stronie będą powielane po prawej stronie, odpowiednio do czasu trwania przejścia. Może to spowodować utratę synchronizacji z innymi ścieżkami.

Przejścia