Dodawanie klipów do osi czasu

Większość typów zasobów biblioteki można umieścić na osi czasu jako niezależne klipy. Te typy obejmują klipy wideo i audio, zdjęcia, grafikę, utwory Scorefitter, montaż i tytuły. Można nawet dodawać własne projekty filmów jako klipy zbiorcze, które zachowują się tak samo jak klipy wideo w danym projekcie. Jednak projekty płyty nie mogą być dodawane do osi czasu jako klipy zbiorcze, ponieważ wymagają one cechy, której klipy osi czasu nie obsługują, mianowicie interaktywności użytkownika.

Przeciąganie i upuszczanie

Przeciąganie i upuszczanie to najczęściej wykorzystywana i najwygodniejsza metoda dodawania materiału do projektu. Należy kliknąć dowolny zasób w kompaktowym widoku biblioteki edytora filmu i przeciągnąć go w dowolne miejsce na osi czasu.

W chwili przekraczania obszaru osi czasu podczas przeciągania i przechodzenia do ścieżki docelowej, należy zwrócić uwagę na wygląd pionowej linii pod wskaźnikiem myszy. Linia wskazuje miejsce, w którym może być wstawiona pierwsza klatka klipu w chwili upuszczenia. Linia jest zielona, jeśli upuszczenie klipu we wskazanym miejscu będzie prawidłowe lub czerwona, jeśli upuszczenie nie będzie możliwe (np. ponieważ ścieżka jest zabezpieczona).

Istnieje możliwość wstawienia na oś czasu wielu klipów jednocześnie. Wystarczy zaznaczyć wybrane zasoby biblioteki, a następnie przeciągnąć jeden z nich na oś czasu. Kolejność pojawiania się klipów na ścieżce odpowiada ich kolejności w bibliotece (a nie kolejności ich zaznaczania).

Tryb magnesu: Domyślnie tryb magnesu jest włączony. Ułatwia to wstawianie klipów, tak aby ich krawędzie były odpowiednio dopasowane. Nowy klip przyłącza się do określonych miejsc, takich jak koniec klipu lub do pozycji znacznika, tak jakby był przyciągany przez magnes w chwili, gdy wskaźnik myszy zbliży się do potencjalnego miejsca docelowego.

Z drugiej strony użytkownik nie musi martwić się o prawidłowe umieszczenie pierwszego klipu na osi czasu. Nie każdy film rozpoczyna się cięciem pierwszej sceny!

Podgląd edycji na żywo

Aby wyeliminować nieścisłości związane ze złożonością procesów edycji, program Avid Studio udostępnia pełny dynamiczny podgląd rezultatów czynności edycji w chwili przeciągnięcia klipów na osi czasu. Jeśli wszystko zbyt mocno podskakuje i przeskakuje niż normalnie podczas edycji osi czasu, to prawdopodobnie właśnie o to chodzi. Nie ma powodów do obaw: szybko można się do tego przyzwyczaić i nauczyć się korzystać z dodatkowych dostarczonych informacji. Najlepiej zacząć powoli. Należy obserwować zmiany na osi czasu w chwili umieszczenia wskaźnika na elemencie i przeciągnięcia go do różnych możliwych miejsc docelowych, a następnie finalizując proces upuszczania w odpowiednim miejscu.

Jeśli okaże się, że funkcja przeciągania i upuszczania nie działa prawidłowo, należy nacisnąć klawisz Esc lub przenieść wskaźnik myszy poza obszar osi czasu i zwolnić przycisk. Każda z tych czynności spowoduje anulowanie operacji przeciągania i upuszczania. Aby cofnąć czynność przeciągania i upuszczania po jej wykonaniu, należy nacisnąć kombinację klawiszy Ctrl+Z lub kliknąć przycisk cofania.

Wiele czynności związanych z edycją osi czasu można modyfikować za pomocą trybu alternatywnego: wystarczy nacisnąć i przytrzymać klawisz Alt podczas przeciągania lub przycinania. W przypadku zastępowania klipu „jeden na jeden” (patrz punkt „Zastępowanie klipu” poniżej) istotne jest również użycie klawisza Shift.

Zaawansowane przeciąganie i upuszczanie

Po zebraniu grupy zasobów klipów na ścieżce osi czasu można odpowiednio porozmieszczać elementy projektu. Można na przykład:

·    Wypełnić wolne przestrzenie klipami.

·    Wstawić klipy przed określonym klipem.

·    Zastąpić klip znajdujący się już na osi czasu innym klipem.

Tryb edycji smart pomaga w łatwy sposób zrealizować te cele.

Wypełnianie luki

Tryb Smart ułatwia wypełnienie określonej luki na osi czasu np. nowym materiałem. Zamiast brutalnego przycinania nowego materiału w celu zmieszczenia go w dostępnej przestrzeni, można przeciągnąć dany element w puste miejsce. Klipy, które nie są potrzebne do wypełnienia luki zostaną upuszczone, a ostatni użyty klip zostanie automatycznie przycięty do odpowiedniej długości. Żadne klipy znajdujące się już na osi czasu nie zostaną zmodyfikowane, więc nie będzie problemu ze synchronizacją materiału.

Wstawienie klipów

Załóżmy, że użytkownik chce dodać nowy materiał do osi czasu w punkcie, gdzie znajduje się istniejący klip. Użytkownik nie chce zastąpić istniejącego klipu, ale chce, aby chce, aby ten istniejący klip (oraz inne klipy po prawej stronie) przesunęły się w prawo do tego stopnia, aby umożliwić wstawienie nowego materiału.

Również w tym przypadku edycja smart zapewnia bezbolesne rozwiązanie. Wystarczy przeciągnąć nowy materiał na początek klipu, który znajduje się w tym miejscu, a nie na wolną przestrzeń. Klip przesunie się, udostępniając dokładnie tyle miejsca, ile jest potrzebne.

Wstawianie z rozdzieleniem

Jeśli element zostanie upuszczony na środku istniejącego klipu, a nie w miejscu cięcia, klip zostanie rozdzielony. Nowy materiał zostanie wstawiony w określonym miejscu, a po nim od razu znajdzie się odcięta część początkowego klipu.

W trybie smart synchronizacja ścieżki docelowej z wszystkimi pozostałymi ścieżkami jest zachowana poprzez wstawienie w każdej ścieżce luki o długości identycznej jak nowy klip. Aby uniknąć tego typu oddziaływania na inne ścieżki, zamiast trybu smart można użyć trybu wstawiania. Można również nacisnąć klawisz Alt w chwili upuszczania nowego materiału, co spowoduje zastąpienie części istniejącego klipu. Trzecim sposobem jest zablokowanie ścieżki, która nie powinna być modyfikowana, jednak w tym przypadku zostanie naruszona synchronizacja klipów na zablokowanych ścieżkach w stosunku do niezablokowanych ścieżek.

Zastępowanie klipu

Aby zamienić klip, należy przeciągnąć na niego pojedynczy zasób biblioteki, trzymając naciśnięty klawisz Shift. Nowy klip przejmie wszelkie efekty i przejścia, które były zastosowane do oryginalnego klipu. Nie zostaną jednak przejęte korekcje, ponieważ zazwyczaj służą one poprawieniu problemów w konkretnym elemencie multimedialnym.

W trybie smart operacja zamiany powiedzie się, tylko jeśli klip z biblioteki jest na tyle długi, aby pokrył pełną długość zamienianego klipu. W innych trybach klip z biblioteki o niewystarczającej długości zostanie wydłużony za pomocą funkcji docinania. Kierunek i ilość wydłużenia zależą od położenia myszy podczas przeciągania.

Jeśli zasób biblioteki jest dłuższy niż potrzeba, zostanie obcięty odpowiednio do długości zamienianego klipu.

Wysyłanie do osi czasu

Oprócz przeciągania klipu na oś czasu, można również „wysłać” go na domyślną ścieżkę w położeniu linii odtwarzania. Czynność ta jest odpowiednikiem przeciągania i upuszczania, tak więc tryb smart jest stosowany w taki sposób, jak w przypadku ustalania zachowania innych klipów.

Polecenie Wyślij do osi czasu znajduje się w menu kontekstowym danego zasobu lub wielu wybranych zasobów w bibliotece.

Dostępna jest również inna metoda „wysyłania”, która zapewnia większą kontrolę.

Kliknięcie zasobu biblioteki podczas pracy z edytorze multimediów spowoduje przełączenie do trybu źródła w celu umożliwienia podglądu. W przypadku multimediów, które można przycinać (wideo i audio) odtwarzacz również udostępnia suwaki przycinania, które umożliwiają odcięcie początkowej lub końcowej części zasobu.

Avid Studio image001 Dodawanie klipów do osi czasu

Kliknięcie przycisku Wyślij do osi czasu w odtwarzaczu po przycięciu zasobu wideo biblioteki.

Po uzyskaniu podglądu zasobu i odpowiednim przycięciu należy kliknąć przycisk wyślij do osi czasu w dolnym lewym rogu odtwarzacza. Z reguły zasoby są dodawane do projektu na domyślnej ścieżce na wysokości linii odtwarzania. Przydatną opcją jest przeciągnięcie przycisku wyślij do osi czasu na ścieżkę osi czasu. Zasoby są wtedy dodawane w miejscu upuszczenia, a nie na wysokości linii odtwarzania.

Dodawanie klipów do osi czasu