Czynności związane z klipami

Oś czasu projektu zapewnia kompleksowe wsparcie w zakresie wybierania, regulowania, przycinania, przenoszenia i kopiowania klipów.

Wybieranie

Należy wybrać klipy, które mają być poddane edycji. Wybrany klip zostanie oznaczony pomarańczową ramką, a w nawigatorze będzie zaznaczony na pomarańczowo.

Aby wybrać jeden klip, należy kliknąć go myszą. Poprzednie wybrane elementy będą odznaczone. Aby szybko wybrać kilka elementów, należy kliknąć otwartą przestrzeń osi czasu, a następnie przeciągnąć ramkę wyboru, która przecina wymagane klipy. Aby wybrać wszystkie klipy za pomocą jednego polecenia, należy nacisnąć klawisze Ctrl+A.

Aby anulować zaznaczenie, należy kliknąć puste miejsce na osi czasu.

Wybór wielu elementów za pomocą klawiatury i myszy

Aby utworzyć bardziej złożony zbiór wybranych elementów, należy nacisnąć i przytrzymać klawisz Shift, Ctrl lub oba równocześnie i kliknąć prawym przyciskiem myszy.

Aby wybrać serię klipów: Kliknąć pierwszy element, a następnie nacisnąć klawisz Shift i kliknąć ostatni element. Dwa klipy razem definiują prostokąt obramowania lub ramkę wyboru, w ramach której zaznaczone są wszystkie klipy.

Przełącz wybór jednego klipu: Naciskając klawisz Ctrl i klikając element można odwrócić zaznaczenie pojedynczego klipu, bez wpływu na pozostałe.

Wybierz pozostałą część ścieżki: Nacisnąć klawisz Ctrl+Shift i kliknąć, aby zaznaczyć wszystkie klipy, które rozpoczynają się od położenia początkowego lub po nim klikniętego klipu. Ta funkcja jest szczególnie przydatna, jeśli użytkownik chce szybko wyeliminować pozostałe elementy osi czasu w celu wstawienia nowego materiału lub aby ręcznie powielić elementy po lewej stronie, aby zamknąć luki na osi czasu.

Dostosowywanie

Przesuwając wskaźnikiem myszy powoli nad klipami na osi czasu, można zauważyć, że wskaźnik zmienia się na symbol strzałki, mijając boki każdego klipu. Oznacza to, że można kliknąć i przeciągnąć w celu dostosowania granicy klipu.

Dostosowywanie zmienia długość pojedynczego klipu na osi czasu w trybie zastępowania (ponieważ tryb wstawiania spowodowałby problemy ze synchronizacją). Jeśli początek klipu zostanie przeciągnięty w prawo, powstanie luka z lewej strony. Jeśli bezpośrednio po lewej stronie dopasowywanego klipu znajduje się inny klip, przeciągnięcie w lewo spowoduje zastąpienie tego klipu.

Wskaźnik dopasowywania pojawia się również wtedy, gdy wskaźnik myszy znajdzie się na końcu luki — pusta przestrzeń na ścieżce osi czasu z przynajmniej jednym kipem po prawej stronie.

Okazuje się, że dopasowywanie luk w trybie zastępowania, tak jak w przypadku klipów, nie jest zbytnio pomocne. Jednak luki przydają się w przypadku edycji w trybie smart, jeśli dana ścieżka ma być powielona z lewej lub prawej strony, bez uwzględnienia jakichkolwiek problemów związanych z synchronizacją. Dopasowywanie luk ma natomiast miejsce w trybie wstawiania.

Jednak nawet jeśli nie ma żadnych luk, ten sam rezultat można osiągnąć, przytrzymując naciśnięty klawisz Alt w trakcie dopasowywania krawędzi klipu.

Docinanie

Docinanie ma miejsce, gdy użytkownik usiłuje wydłużyć czas trwania klipu poza granice jego materiału źródłowego, czyli jest to sytuacja, której z reguły należy unikać.

Należy zwrócić uwagę, że w przypadku docięcia klipu nieprawidłowe części są oznaczone na różowo.

Avid Studio image001 Czynności związane z klipami

Docięty klip: Pierwsza i ostatnia klatka będzie zamrożona w dociętych sekcjach.

Docięcie nie musi oznaczać sytuacji kryzysowej. Nie jest konieczne natychmiastowe podejmowanie działań. Program Avid Studio po prostu wydłuży klip zgodnie z parametrami „zamrożenia” pierwszej i ostatniej klatki klipu w obszarach docięcia.

W zależności od długości docięcia oraz kontekstu wystarczające może być proste podejście. Nawet krótka zamrożona klatka może być sama w sobie atrakcyjna wizualnie.

Metoda zamrożenia klatki prawdopodobnie nie zapewni zadowalających rezultatów, jeśli to nastąpi podczas sekwencji obejmującej gwałtowne ruchy. W takich przypadkach można rozpatrzyć uzupełnienie lub zastąpienie klipu albo wydłużenie go za pomocą funkcji Szybkość.

Przycinanie

Zmiana długości klipów lub luk na osi czasu jest nazywana „przycinaniem”.

Przycinanie wielościeżkowe jest przydatną umiejętnością edycji. Przycinając jednocześnie wiele ścieżek można zapewnić, że klipy, które pojawią się później na osi czasu, zachowają odpowiednią synchronizację.

Przycinanie klipów bez uwzględnienia przyszłych materiałów na osi czasu może zakłócić synchronizację projektu. Ścieżki dźwiękowe, które nie są dopasowane do akcji oraz nieprawidłowo zsynchronizowane tytuły to typowe problemy, które w takiej sytuacji mogą nastąpić.

Avid Studio image002 Czynności związane z klipami

Przycinanie wielu ścieżek

Zasada umożliwiająca zapewnienie synchronizacji

Program Avid Studio jest wyposażony w wydajne narzędzi do przycinania, które umożliwiają bezpieczne wykonywanie przycinania wielościeżkowego. Na szczęście istnieje prosta zasada, która zapewnia odpowiednią synchronizację nawet w przypadku złożonych osi czasu: na każdej ścieżce należy otworzyć dokładnie jeden punkt przycinania. Niezależnie od tego, czy punkt przycinania znajduje się przy klipie czy przy luce, oraz bez względu na stronę.

Otwieranie punktów przycinania

Należy ustawić wskaźnik myszy na początku lub na końcu klipu. Uwaga: wskaźnik przycinania jest skierowany w lewo na początku klipu lub w prawo na końcu klipu.

Gdy wskaźnik przycinania jest widoczny, należy kliknąć raz w punkcie, w którym ma być przycięty. Następnie należy otwierać punkty przycinania na innych klipach, jeśli jest to wymagane.

Na jednej ścieżce można otworzyć dwa punkty przycinania. W tym celu należy nacisnąć klawisz Ctrl, aby utworzyć drugi punkt. Ta funkcja jest przydatna w przypadku działań takich jak przytnij oba, posuń przycięcie oraz przesuń przycięcie, które zostały opisane poniżej.

Avid Studio image003 Czynności związane z klipamiMożna również otworzyć punkt przycięcia, ustawiając suwak osi czasu w pobliżu cięcia, które ma być przycięte, a następnie klikając przycisk Przełącz tryb przycinania na pasku narzędzi osi czasu.

Gdy zostanie otwarty punkt przycinania ma miejsce kilka rzeczy:

·    Lewa lub prawa krawędź klipu jest oznaczona pomarańczowym paskiem.

·    Przycisk Przełącz tryb przycinania staje się aktywny.

·    Elementy sterujące odtwarzaniem pod odtwarzaczem stają się narzędziami do dopasowywania przycięcia.

·    Wokół podglądu pojawi się pomarańczowe obramowanie, które informuje, że obecnie aktywny jest tryb przycinania.

Avid Studio image004 Czynności związane z klipami

Tryb przycinania z przyciskami dopasowywania przycinania

Zamykanie trybu przycinania

Tryb przycinania można zamknąć, klikając szary obszar poza punktami przycinania lub klikając przycisk przełączania trybu przycinania.

Tryby edycji

Avid Studio image005 Czynności związane z klipamiBieżący tryb edycji – smart, zastępowanie lub wstawianie – decydują o tym, jak przycinanie będzie wpływać na klipy na osi czasu. Należy wybrać tryb z listy rozwijanej na końcu po prawej stronie paska narzędzi osi czasu.

Tryb wstawiania: Klipy po prawej stronie przycinanego klipu oraz na tej samej ścieżce, przesuną się w lewo lub w prawo w celu wykorzystania nowej długości klipu. Synchronizacja z innymi ścieżkami może zostać utracona, ale żadne klipy nie zostaną zastąpione.

Tryb zastępowania: Tylko przycinane klipy oraz przylegające klipy, które zostaną przez nie zastąpione, będą zmodyfikowane w tym trybie. Synchronizacja ścieżek nie zostanie zmodyfikowana.

Tryb smart: Podczas przycinania tryb smart zachowuje się identycznie jak tryb wstawiania.

Przycinanie początku klipu

Należy przygotować do przycinania początek klipu (punkt „znacznika początkowego”), klikając lewą krawędź klipu, gdy wskaźnik przycinania jest widoczny. Gdy punkt przycinania zostanie w ten sposób ustalony, można dodać lub usunąć klatki z początku klipu.

Aby przyciąć w klipie, należy przeciągnąć punkt przycinania w lewo lub w prawo.

Aby przyciąć w odtwarzaczu, należy użyć przycisków przycinania w celu przycięcia jednej klatki lub dziesięciu, z przodu lub z tyłu. Należy kliknąć przycisk odtwarzania ciągłego, aby uzyskać podgląd regionu przycinania.

Avid Studio image006 Czynności związane z klipami

Zaznaczony punkt początkowy przycinania

Przycinanie końca klipu

Aby przyciąć koniec klipu (punkt „znacznika końcowego”), należy otworzyć punkt przycinania, klikając prawą krawędź klipu, gdy wskaźnik myszy zmieni się na strzałkę skierowaną w prawo. Teraz można dodać lub usunąć klatki z końca klipu.

Ponownie można przycinać bezpośrednio na klipie, przeciągając punkt przycinania lub w odtwarzaczu, gdy znajduje się w trybie przycinania.

Avid Studio image006 Czynności związane z klipami

Zaznaczony punkt końcowego przycinania

Przycinanie luk

Oś czasu projektu umożliwia przycinanie nie tylko klipów na osi, ale również luk pomiędzy nimi. Przycinanie luk może nie wydawać się zbytnio przydatne, ale w rzeczywistości jest potrzebną funkcją. Na przykład najprostszym sposobem wstawiania lub usuwania przestrzeni na pojedynczej ścieżce osi czasu jest przycinanie prawej krawędzi luki. W takim przypadku wszystkie klipy po prawej stronie luki są przesuwane jako blok.

Jeśli wymagane jest otwarcie punktu przycinania na każdej ścieżce w celu zachowania synchronizacji podczas przycinania, można wybrać przycinanie czasu trwania luki, a nie klipu. (Należy pamiętać o zasadzie: zachowanie synchronizacji wymaga jednego punktu przycinania na każdej ścieżce.)

Przycinanie luki, niezależnie czy na początku czy na końcu, jest realizowane dokładnie w taki sam sposób, jak opisane powyżej przycinanie klipu.

Avid Studio image007 Czynności związane z klipami

Przycinanie dwóch wybranych luk i znacznika końcowego audio

Przycinanie obu

W przypadku tej czynności przycinane są równocześnie dwa przylegające do siebie klipy (lub klip i przylegająca luka). Wszelkie klatki dodane do elementu z lewej strony są odsuwane od elementu z prawej strony i odwrotnie, pod warunkiem, że dostępna jest przestrzeń i materiał. Przesuwany jest natomiast punkt cięcia, w którym stykają się elementy. Jednym z zastosowań tej techniki jest dopasowywanie wizualnych cięć do rytmu ścieżki dźwiękowej.

Aby rozpocząć, należy kliknąć klip po lewej stronie w celu otwarcia pierwszego punktu przycinania, a następnie należy nacisnąć klawisz Ctrl i kliknąć początek klipu po prawej stronie, aby otworzyć ten drugi.

Gdy wskaźnik myszy znajduje się nad odpowiednimi punktami przycinania, powinien mieć wygląd dwukierunkowej strzałki. Należy przeciągnąć ją w lewo lub w prawo, aby przenieść obramowanie klipu lub użyć trybu przycinania odtwarzacza.

Avid Studio image008 Czynności związane z klipami

Przycinanie obu: Zostały wybrane przylegające punkty przycinania (końcowy i początkowy)

Posunięcie przycinania

Aby zmienić klatkę początkową klipu w materiale źródłowym, ale pozostawić czas trwania bez zmian, należy otworzyć jeden punkt przycinania na początku klipu, a drugi na końcu tego samego klipu lub późniejszego na ścieżce osi czasu.

Przeciągnąć punkt przycinania poziomo lub za pomocą elementów sterujących przycinania odtwarzacza zmienić położenie klipu w jego źródle.

Avid Studio image009 Czynności związane z klipamis

Posunięcie przycinania: Wybrany punkt początkowy i końcowy klipu

Przesunięcie przycinania

Przesunięcie przycinania jest rozszerzoną wersją techniki przycinania obu, która została opisana powyżej. W tym przypadku należy otworzyć punkty przycinania na końcu jednego klipu oraz na początku innego w dalszej części osi czasu. Zamiast przesuwania pojedynczej krawędzi klipu wzdłuż osi czasu, tak jak w trybie przycinania obu, przesuwane są razem dwie krawędzie. Wszystkie klipy pomiędzy tymi dwoma punktami przycinania są przesuwane do tyłu lub do przodu na osi czasu.

Zarówno posuwanie i przesuwanie przycinania mogą być przydatne w celu synchronizacji zawartości klipu w stosunku do materiału na innych ścieżkach.

Avid Studio image010 Czynności związane z klipami

Przesunięcie przycinania: Końcowy punkt przycinania został otwarty w pierwszym klipie, a początkowy punkt przycinania w trzecim klipie

Monitorowanie punktów przycinania

W przypadku przycinania przy użyciu wielu punktów przycinania, przydatne jest przełączanie podglądu z miejsca przycinania do kolejnego, aby upewnić się, że każdy punkt jest prawidłowo ustawiony. Wybór punktu przycinania do monitorowania sprawia, że staje się on źródłem dla audio i wideo podczas podglądu.

Otwarcie punktu przycinania sprawia, że będzie on monitorowany. Jeśli czynność obejmuje wiele punktów przycinania, można sprawdzić każdy punkt w chwili utworzenia. Aby wybrać punkt przycinania w celu bezpośredniego monitorowania, należy nacisnąć klawisz Ctrl i kliknąć go myszą. Gdy tryb przycinania jest aktywny, naciśnięcie klawisza Tab spowoduje przechodzenie pomiędzy poszczególnymi otwartymi punktami.

Przenoszenie i kopiowanie

Aby przenieść jeden klip lub więcej klipów, należy umieścić wskaźnik myszy na dowolnym wybranym klipie, tak aby zmienił się na symbol ręki. Wtedy należy przeciągnąć klip do wymaganego miejsca.

Tę czynność można również wykonać dwufazowo. Najpierw wybrane elementy są usuwane z bieżącej osi czasu, zgodnie z zasadami bieżącego trybu edycji. Następnie wybrane elementy są przenoszone do punktu przeznaczenia, gdzie są wstawiane na zasadzie „lewy do prawego” w przypadku każdej ścieżki. Zostaje zachowane położenie względne wszystkich wybranych klipów na wszystkich ścieżkach.

Możliwe jest przenoszenie „nielicznej grupy” (grupy, w której niektóre klipy na ścieżce są wybrane, a inne w tym samym regionie nie są wybrane), ale może być skomplikowane, jeśli nie zostanie przeprowadzone w trybie zastępowania. Przenoszenie pojedynczych klipów lub kompletnego przekroju osi czasu jest łatwiejsze i jeśli jest to możliwe, należy korzystać z tej metody.

Przytrzymanie naciśniętego klawisza Alt podczas przenoszenia klipu umożliwia przełączanie pomiędzy trybami wstawiania i zastępowania. Standardowe działanie w trybie smart jest takie samo jak w trybie wstawiania, ponieważ najczęściej stosowanym zabiegiem w płaszczyźnie poziomej jest zmiana kolejności odtwarzania.

Kopiowanie

Przytrzymanie naciśniętego klawisza Ctrl podczas przenoszenia wybranych klipów spowoduje skopiowanie klipów zamiast przeniesienia ich.

Czynności związane z klipami