Funkcje audio na osi czasu

W obszarze nagłówka osi czasu znajdują się funkcje służące go zarządzania ścieżką, które zostały opisane na str. Error! Bookmark not defined.. Można tam również znaleźć wiele elementów sterujących audio.

Główny poziom odtwarzania

Nad nagłówkami ścieżki osi czasu znajduje się wskaźnik poziomu odtwarzania głównego. Podczas przeglądania projektu przedstawiona jest łączna wartość wyjściowa z wszystkich ścieżek zmiksowanych w danej chwili. Ikona rozwiń po prawej stronie wskaźnika otwiera małe niezależne okno, z oddzielnymi wskaźnikami poziomu dla każdego kanału wyjściowego, oraz element sterujący wzmocnienie główne, aby przyciąć poziom wyjściowy równomiernie — u góry lub na dole.

Avid Studio image001 Funkcje audio na osi czasu

Należy kliknąć ikonę obok głównego wskaźnika poziomu odtwarzania, aby otworzyć panel głównej głośności, gdzie można zastosować ogólne wzmocnienie głośności dla kompozytowego materiału wyjściowego audio projektu.

Mikser audio

Panel mikser audio pojawia się po prawej stronie nagłówków ścieżek, po kliknięciu jego przycisku dostępu na pasku narzędzi osi czasu. Dla każdej ścieżki osi czasu panel zapewnia dwa pokrętła zanikania.

Poziom ścieżki: Lewe pokrętło ustawia poziom wyjściowy ścieżki jako całość. Jego wartość numeryczna jest pokazywana w małym wyskakującym okienku, gdy wskaźnik myszy znajduje się nad pokrętłem. Domyślna wartość 0 dB (którą można przywrócić, klikając dwukrotnie pokrętło) oznacza, że całościowa zmiana nie została zastosowana do oryginalnej wartości klipów na ścieżce. Kliknięcie małego okna spowoduje otwarcie pola edycji, w którym można wprowadzić wymagany poziom. Można również ustawić go, przeciągając poziomo w małym oknie.

Poziom klipu: Inne pokrętło ustawia poziom bieżącego klipu w pozycji suwaka. Jeśli na ścieżce nie jest obecnie wybrany żaden klip, to drugie pokrętło będzie niedostępne. Kontur głośności klipu można kontrolować za pomocą klatek kluczowych. Zostało to opisane bezpośrednio poniżej. Gdy używane jest kluczowanie, pokrętło poziomu klipu powoduje utworzenie nowych klatek kluczowych lub przestawienie istniejących.

Avid Studio image002 Funkcje audio na osi czasu

Gdy zostanie kliknięty jego przycisk dostępu powyżej osi czasu (L), panel miksera audio pojawi się z prawej strony (R). Każda ścieżka ma dwa pokrętła. Pierwsze ustawia poziom całościowego wyjścia audio ścieżki, a drugie steruje poziomami bieżącego klipu. Może być kluczowane za pomocą sterowania poziomem od momentu do kolejnego. Trzecia ikona na każdej ścieżce otwiera moduł panoramowania.

Sterowanie głośnością za pomocą klatek kluczowych

Poziom klipu audio można w dowolnej chwili zmienić za pomocą kluczowania, które umożliwia utworzenie koperty głośności, która oddaje zmiany dynamiki wymagane w ramach klipu. Koperta pojawia się jako zielona linia na klipie: klatki kluczowe są oznaczone małymi kwadratowymi „uchwytami sterującymi” wzdłuż linii. Podczas odtwarzania głośność klipu podąża za linią koperty, gdy ta porusza się płynnie od jednego poziomu kluczowania do następnego.

Jeśli w klipie nie ma klatek kluczowych, obrys głośności jest poziomą linią, która reprezentuje domyślną głośność klipu. Aby dodać klatkę kluczową, należy sprawdzić, czy jest zaznaczony przycisk edycji klatki kluczowej głośności na pasku narzędzi osi czasu, a następnie kliknąć obrys głośności klipu. Można również ustawić suwak w wymaganej lokalizacji klatki kluczowej, a następnie po prostu kliknąć pokrętło poziomu klipu. Ta druga metoda działa niezależnie od tego, czy przycisk edycji klatki kluczowej jest podświetlony. W każdym przepadku uchwyt sterujący powinien pojawić się na klipie. Od tej chwili każda zmiana głośności klipu albo utworzy nową klatkę kluczową, jeśli nie ma takiej w bieżącej pozycji, albo aktualizuje wartość klatki, która już istnieje.

Edycja klatek kluczowych za pomocą myszy

Aby umożliwić edycję klatek kluczowych za pomocą myszy, należy aktywować przycisk edycja klatki kluczowej głośności w grupie przycisków po prawej stronie paska narzędzi osi czasu. Teraz, gdy wskaźnik myszy znajduje się na zielonym obrysie głośności na klipie audio, można zauważyć, że obrys reaguje, podświetlając się na biało.

Avid Studio image003 Funkcje audio na osi czasu

Aby aktywować edycję klatki kluczowej klipu, należy kliknąć przycisk w grupie po prawej stronie na pasku narzędzi osi czasu.

W tej chwili będzie dostępna grupa funkcji edycji klatki kluczowej za pomocą myszy. Przed rozpoczęciem poważnych działań związanych z edycją klatki kluczowej, należ zapoznać się z poleceniami w tym zestawie. Polecenia te umożliwiają sprawną obsługę klatek kluczowych bez konieczności wielokrotnego przechodzenia do wybranej klatki roboczej i obsługi pokrętła poziomu klipu.

Domyślny styl czynności edycji klatek kluczowych głośności skupia się na zachowaniu sekcji ze stałym poziomem klipu, a nie na ciągłym poruszaniu się w górę i dół „wzniesień na linii obrysu. W przypadkach, gdy nie umożliwia to uzyskania zamierzonych rezultatów, można spróbować ponownie, naciskając klawisz Alt. Spowoduje to wyłączenie automatycznych regulacji, które w przeciwnym razie są realizowane.

Należy wstawić nową klatkę kluczową, klikając linię obrysu.

Należy utworzyć kluczowane zanikanie, klikając linię obrysu z naciśniętym klawiszem Ctrl. Spowoduje to wstawienie nowej klatki kluczowej w miejscu kliknięcia oraz drugiej klatki z głośnością ustawioną jako zero. Jeśli została kliknięta pierwsza połowa klipu, druga klatka kluczowa zostanie dodana na początku, aby utworzyć stopniowe pojawianie się. Natomiast jeśli została kliknięta druga połowa klipu, zanikanie zostanie utworzone poprzez umieszczenie drugiej klatki kluczowej na końcu.

Gwałtowne zmiany poziomu można utworzyć, przeciągając poziome sekcje pomiędzy sąsiadującymi klatkami kluczowymi, w górę lub w dół. Spowoduje to utworzenie pionowych stopni w obrysie głośności.

Zmianę położenia spiętrzeń i zaników można przeprowadzić za pomocą „ramp” (sekcji wznoszenia lub opadania linii obrysu) ukośnie w ramach klipu.

Zmianę położenia uchwytów sterujących można przeprowadzić w dwóch wymiarach do dowolnego punktu pomiędzy bezpośrednio sąsiadującymi punktami (lub końcem klipu). Można równocześnie zmieniać oba wskaźniki czasu klatki kluczowej i głośność klipu, która zostanie aktywowana, gdy odtwarzanie dotrze do tego miejsca.

Avid Studio image004 Funkcje audio na osi czasu

Strzałki na tej ilustracji przedstawiają użycie myszy w ramach edycji klatki kluczowej. Poszczególne punkty sterowania można przeciągać we wszystkich kierunkach. Wzniesienia i płaskie sekcje są odpowiednio ograniczone jedynie do poziomych i pionowych ruchów.

Klatkę kluczową można usunąć, przeciągając ją na inne klatki kluczowe lub przenosząc ją pionowo w stronę przeciwną od obrysu.

Stopniowe pojawianie się lub zanikanie można ustawić, przeciągając jeden z górnych narożników klipów w poziomie w kierunku środka. Należy wcześniej zwrócić uwagę, że niezagięty narożnik klipu odgina się lekko po umieszczeniu na nim wskaźnika myszy. Narożnik można teraz przeciągnąć dalej do klipu, tworząc zanikanie. Im obszar „zagięcia” będzie szerszy, tym zanikanie będzie trwało dłużej.

Avid Studio image005 Funkcje audio na osi czasu

Czasy trwania zanikania można edytować za pomocą myszy, jak przedstawiono w tym miejscu. Można również kliknąć obszar zagięcia, aby otworzyć małe okno dialogowe w celu przeprowadzenia numerycznej edycji czasu trwania.

Edycję istniejącego zanikania można przeprowadzić, umieszczając wskaźnik myszy nad pionową linią opadającą z wewnętrznego narożnika „zagięcia”. Należy upewnić się, że jest wyświetlany dwukierunkowy wskaźnik strzałki, a następnie przeciągnąć krawędź w odpowiednim kierunku.

Menu kontekstowe dla punktów kontrolnych na obrysie głośności udostępnia polecenia Dodaj klatkę kluczową, Usuń klatkę kluczową i Usuń wszystkie klatki kluczowe. (Pierwsze lub drugie z tych poleceń będzie wyszarzone, ponieważ jednocześnie tylko jedna opcja może być zastosowana.)

Panoramowanie

To narzędzie umożliwia regulowanie widoczną lokalizacją źródła dźwięku w odniesieni do słuchacza w ramach „przestrzennego” pola odsłuchowego. Tak jak w przypadku narzędzia głośności klipu, współpracuje one z klatkami kluczowymi przypisanymi do klipu i jest aktywne jedynie wtedy, gdy suwak osi czasu znajduje się na klipie audio lub wideo z synchronicznym audio. Linia obrysu dla zmian panoramowania jest zaznaczona na niebiesko.

Avid Studio image006 Funkcje audio na osi czasu

W mikserze audio trzecia ikona na każdej ścieżce zapewnia dostęp do panoramowania, dzięki czemu można kontrolować rozmieszczenie materiału wyjściowego audio w „przestrzennej” dwuwymiarowej przestrzeni odsłuchowej.

Dla celów edycji osi czasu wszystkie czynności związane z panoramowaniem wykonywane są w trybie przestrzennym, więc obsługa dotyczy tylko jednej wersji elementów sterujących panoramowania. Klipy panoramowane przestrzennie po zakończeniu edycji projektu mogą być miksowane do innych konfiguracji wyjściowych. Dzięki temu użytkownik obsługuje jedynie jeden typ decyzji związanych z panoramowaniem, w związku z wszystkimi formatami, które może w rezultacie utworzyć.

Zmiany dokonane za pomocą tego narzędzia mają zastosowanie wyłącznie w bieżącym klipie. Pozostają one w klipie nawet wtedy, gdy zostanie on przeniesiony lub skopiowany na nową ścieżkę.

Aby otworzyć narzędzie panoramowania, należy kliknąć jego przycisk dostępu w nagłówku ścieżki na panelu miksera. Ten przycisk jest wyszarzony, jeśli na ścieżce w miejscu suwaka nie ma klipu. Źródło dźwięku jest oznaczone niebieskim punktem na dwuwymiarowej siatce. Słuchacz znajduje się w środku i jest skierowany do przodu.

Lista wyboru

Lista rozwijana w górnej części okna panoramowania udostępnia trzy metody dystrybucji dźwięku w ramach zestawu sześciu głośników dźwięku przestrzennego.

Format 5.1 jest najlepszym standardowym układem do naturalnej reprodukcji dźwięku. Należy stosować go do ogólnych dźwięków atmosferycznych, takich jak szczekanie psa, przejeżdżające samochody itp. Pięć głównych głośników jest reprezentowanych ikonami na obszarze roboczym. Szósty głośnik, LFE (niskotonowy, subwoofer) obsługuje niskie częstotliwości, które nie mają charakterystyki kierunkowej. Jego poziom w zestawieniu przestrzennym jest sterowany za pomocą suwaka pod obszarem roboczym.

Opcja Kanał centralny wył. jest preferowanym ustawieniem dla wszechotaczającej ścieżki muzycznej.

Tryb dialogów łączy głośnik centralny z dwoma tylnymi. Ta kombinacja jest odpowiednia w przypadku dialogów obejmujących kilka głośników.

Avid Studio image007 Funkcje audio na osi czasu

Pozycjonowanie dźwięku klipu za pomocą narzędzia panoramowania w trybie dialogów. Należy zwrócić uwagę, że ikony przednich narożnych głośników są półprzezroczyste, co oznacza, że nie są one używane w tym trybie. Zgodnie z tymi ustawieniami dźwięk ścieżki będzie dochodził z prawej strony słuchacza.

Obszar roboczy

Główny obszar okna panoramowania przedstawia schematycznie obszar odsłuchowy z typowym rozmieszczeniem głośników. Ikona krzyżyka na środku obszaru oznacza pozycję słuchacza.

Niebieski punkt sterowania przedstawia pozycję źródła dźwięku. Symbole głośnika na krawędzi obszaru roboczego przedstawiają typowe przestrzenne rozmieszczenie głośników w konfiguracji 5.1, z ekranem znajdującym się powyżej.

Jeśli użytkownik chce sterować położeniem źródła dźwięku w jednym wymiarze — w pionie lub poziomie — należy użyć suwaków odpowiednio w dolnej części lub po prawej stronie obszaru.

Kanał LFE: Format przestrzenny obsługuje specjalny kanał subwoofera („.1” w zapisie „5.1”), który umożliwia podbicie lub obcięcie najniższych częstotliwości w efektach specjalnych. Sterowanie podbiciem LFE odbywa się za pomocą suwaka pod obszarem roboczym. W związku z tym, że ludzkie ucho nie jest w stanie zlokalizować tych dźwięków o niskiej częstotliwości, kanał LFE nie jest przypisany do pozycji przestrzennej.

Przyciski kluczowania: Przyciski kluczowania w dolnej części panelu umożliwiają dodawanie, odejmowanie klatek kluczowych oraz przechodzenie pomiędzy nimi. Symbol dodawania automatycznie przełącza się w tryb usuwania, jeśli wskaźnik myszy znajduje się w położeniu istniejącej klatki kluczowej.

Funkcje audio na osi czasu