SmartSlide

Aby otworzyć narzędzie SmartSlide, należy kliknąć przycisk SmartSlide w dolnej części okna biblioteki.

Avid Studio image001 SmartSlide

 W dolnej części okna biblioteki należy kliknąć opcję SmartSlide, aby natychmiast utworzyć projekt pokazu slajdów. W przypadku produkcji wideo należy wybrać opcję SmartMovie.

Elementy sterowania SmartSlide są umieszczone na panelu, który wysuwa się w oknie od spodu. Ten panel zawiera trzy panele podrzędne. Skrajny lewy panel zawiera informacje na temat narzędzia SmartSlide oraz wskazówki dotyczące zalecanej liczny plików do wykorzystania. Środkowy panel podrzędny to miejsce przechowywania z pojemnikami na zdjęcia i inne obrazy (u góry) oraz materiały audio. Prawy panel podrzędny zawiera elementy sterujące umożliwiające dostosowanie pokazu.

Dodawanie multimediów

Aby dodać obrazy do pokazu slajdów, należy przeciągnąć je z przeglądarki do górnego pojemnika w obszarze przechowywania. Należy przeciągnąć miniatury w obszarze przechowywania, aby uzyskać odpowiednie uporządkowanie elementów. Należy kontynuować dodawanie następnych elementów, aż zostanie osiągnięty zamierzony efekt.

Avid Studio image002 SmartSlide Aby dodać muzykę, należy przeciągnąć jeden lub kilka plików dźwiękowych do dolnego pojemnika w obszarze przechowywania. Można również kliknąć przycisk klucza wiolinowego w lewym dolnym rogu pojemnika audio, aby utworzyć ścieżkę dźwiękową w narzędziu ScoreFitter.

Podgląd, edycja i eksportowanie

Gdy multimedia są już na swoim miejscu, należy kliknąć przycisk Podgląd na pasku stopki pod narzędziem. Projekt zostanie utworzony i przedstawiony w oknie podglądu. W razie potrzeby można wrócić do narzędzia SmartSlide w celu zmodyfikowania wybranych multimediów.

Kliknięcie przycisku Podgląd spowoduje automatyczne zapisanie wybranych multimediów w Kolekcji o nazwie Najnowsza inteligentna kreacja. Jeśli użytkownik zamierza korzystać jeszcze z tego grupowania zasobów, należy zmienić nazwę kolekcji, aby nie dopuścić do jej zastąpienia podczas kolejnego przejścia do podglądu SmartSlide lub SmartMovie.

Przycisk Edytuj umożliwia przeniesienie pokazu slajdów na oś czasu edytora filmu w celu przeprowadzenia szczegółowej edycji. Dobrym pomysłem jest sprawdzenie, czy ustawienia wideo osi czasu są zgodne z wymaganiami pokazu. Przycisk ustawienia wideo na panelu ustawień (poniżej) zapewnia dostęp do tych ustawień.

Avid Studio image003 SmartSlide

Gdy prezentacja odpowiada wymaganiom użytkownika, należy kliknąć przycisk Eksportuj, aby nagrać płytę lub utworzyć plik w celu przesłania.

Obszar przechowywania

Zdjęcia w górnym pojemniku są wyświetlane jako ikony, a pliki muzyczne i dźwiękowe w dolnym zbiorniku pojawiają się jako wiersze tekstu przedstawiające nazwę pliku i czas trwania każdego zasobu. Oba pojemniki umożliwiają wybór wielu elementów, zmianę kolejności za pomocą metody „przeciągnij i upuść” oraz posiadają menu kontekstowe z dwoma poleceniami:

Usuń zaznaczone: Zaznaczone multimedia są usuwane z produkcji SmartSlide. Są one nadal dostępne w bibliotece do innych zastosowań. (Klawisz skrótu: Usuń.)

Otwórz edytor: To polecenie otwiera narzędzie Korekcje edytora zdjęć lub edytora audio. Wszelkie wykonane modyfikacje multimediów mają zastosowanie wyłącznie w obrębie produkcji SmartSlide. (Klawisz skrótu: dwukrotne kliknięcie.)

Ustawienia SmartSlide

Ustawienia na tym panelu podrzędnym umożliwiają dostosowywanie produkcji SmartSlide.

Avid Studio image004 SmartSlide

Wskaźnik myszy wybiera tutaj kolejność chronologiczną na liście kolejność multimediów panelu ustawień SmartSlide. W dolnej części panelu znajdują się przyciski umożliwiające regulowanie ustawień wideo wygenerowanego projektu oraz utworzenie projektu od podstaw.

Wprowadzone ustawienia będą użyte, gdy pokaz slajdów zostanie wygenerowany kolejny raz. Przycisk ustawień wideo umożliwia skonfigurowanie opcji osi czasu, które będą zastosowane, jeśli produkcja zostanie przeniesiona do edytora filmu. Przycisk wyczyść projekt umożliwia usunięcie wszystkich multimediów z projektu i powraca do domyślnych ustawień.

Tytuł: Należy wprowadzić podpis, który będzie użyty jako główny tytuł pokazu slajdów.

Dostosuj długość do muzyki: Gdy ta opcja jest zaznaczona, narzędzie SmartSlide będzie usiłować dostosować parametry synchronizacji, tak aby wygenerowany pokaz slajdów trwał dokładnie tak długo jak podana ścieżka dźwiękowa. Panel podrzędny informacji przedstawia informacje na temat zalecanej liczby liczby obrazów, gdy ta opcja jest aktywna.

Panoramowanie i powiększanie: Zaznaczenie tej opcji spowoduje ożywienie prezentacji za pomocą symulowanych ruchów kamery.

Dopasuj obraz: Zaznaczenie tej opcji spowoduje powiększenie obrazów, które są zbyt małe dla wybranego formatu. Aby zapewnić jeszcze bardziej elastyczne podejście, można również dostosować zasób za pomocą narzędzia do korekty Przytnij 017T_Ch02_LibraryCorrections.htm.

Kolejność multimediów: Należy wybrać opcję dotyczącą kolejności slajdów, od „Jak zdefiniowano” (sekwencja ustawiona przez użytkownika), „Chronologicznie” (zgodnie z datownikiem pliku) oraz „Losowo”.

SmartSlide