SmartMovie

Avid Studio corner top left SmartMovie Avid Studio border SmartMovie Avid Studio corner top right SmartMovie
Avid Studio border SmartMovie
Avid Studio spacer SmartMovie
Avid Studio spacer SmartMovie Avid Studio blue button SmartMovie Avid Studio spacer SmartMovie

Aby dowiedzieć się więcej na temat

„Edycja — narzędzie SmartMovie”,

kliknij tutaj w celu obejrzenia samouczka online
w naszej witrynie (wymaga połączenia z Internetem)!

Avid Studio spacer SmartMovie
Avid Studio spacer SmartMovie
Avid Studio border SmartMovie
Avid Studio corner bottom left SmartMovie Avid Studio border SmartMovie Avid Studio corner bottom right SmartMovie

Aby otworzyć narzędzie SmartMovie, należy kliknąć przycisk SmartMovie w dolnej części okna biblioteki.

Avid Studio image001 SmartMovie

W dolnej części okna biblioteki należy kliknąć opcję SmartMovie, aby natychmiast utworzyć projekt filmu. Natomiast aby utworzyć pokaz slajdów, należy wybrać opcję SmartSlide.

Elementy sterowania SmartMovie, tak jak w przypadku SmartSlide, są umieszczone na panelu, który wysuwa się w oknie od spodu. Również ten panel posiada trzy panele podrzędne. Skrajny lewy panel zawiera informacje i porady dotyczące filmu SmartMovie. Środkowy panel podrzędny to miejsce przechowywania z pojemnikami na materiały wideo i zdjęcia (u góry) oraz materiały audio. Prawy panel podrzędny zawiera elementy sterujące umożliwiające dostosowanie pokazu.

Dodawanie multimediów

Elementy wizualne w filmie SmartMovie mogą obejmować zdjęcia i inne nieruchome obrazy oraz materiały wideo. Należy przeciągnąć zasoby, które mają być użyte, z przeglądarki do górnego pojemnika w obszarze przechowywania. Można również przeciągnąć miniatury w obszarze przechowywania, aby uzyskać odpowiednią kolejność elementów. Należy kontynuować dodawanie następnych materiałów, aż zostanie osiągnięty zamierzony efekt.

Avid Studio image002 SmartMovie Aby dodać muzykę, należy przeciągnąć jeden lub kilka plików dźwiękowych do dolnego pojemnika w obszarze przechowywania. Można również kliknąć przycisk klucza wiolinowego w lewym dolnym rogu pojemnika audio, aby utworzyć ścieżkę dźwiękową w narzędziu ScoreFitter.

Gdy multimedia są dodawane, łączny czas trwania materiału źródłowego jest wyświetlany w górnym lewym rogu pojemnika. Niekoniecznie jest to długość finalnego filmu.

Podgląd, edycja i eksportowanie

Po umieszczeniu multimediów należy kliknąć przycisk Podgląd na pasku stopki poniżej narzędzia. Projekt zostanie utworzony i otwarty w oknie podglądu. W razie potrzeby można wrócić do narzędzia SmartMovie w celu zmodyfikowania wybranych multimediów.

Avid Studio image003 SmartMovie

Faza analizy procesu generowania filmu SmartMovie może trochę potrwać, jeśli materiał jest analizowany po raz pierwszy. Pełne renderowanie projektu, z postępem wskazywanym przez zacienienie na podziałce czasowej odtwarzacza, może wprowadzić dodatkową zwłokę w udostępnieniu w pełni szczegółowego podglądu.

Kliknięcie przycisku Podgląd spowoduje automatyczne zapisanie wybranych multimediów w Kolekcji o nazwie Najnowsza inteligentna kreacja. Jeśli użytkownik zamierza korzystać jeszcze z tego grupowania zasobów, należy zmienić nazwę kolekcji, aby nie dopuścić do jej zastąpienia podczas kolejnego generowania podglądu SmartSlide lub SmartMovie.

Przycisk Edytuj umożliwia przeniesienie produkcji na oś czasu edytora filmu w celu przeprowadzenia szczegółowej edycji. Również tutaj dobrym pomysłem jest sprawdzenie, czy ustawienia wideo osi czasu są zgodne z wymaganiami pokazu. Przycisk ustawienia wideo na panelu ustawień (poniżej) zapewnia dostęp do tych ustawień.

Avid Studio image004 SmartMovie

Gdy prezentacja odpowiada wymaganiom użytkownika, należy kliknąć przycisk Eksportuj, aby nagrać płytę lub utworzyć plik w celu przesłania.

Obszar przechowywania

Zasoby wizualne w górnym pojemniku są wyświetlane jako ikony, a pliki muzyczne i dźwiękowe w dolnym zbiorniku pojawiają się jako wiersze tekstu przedstawiające nazwę pliku i czas trwania każdego zasobu. Oba pojemniki umożliwiają wybór wielu elementów, zmianę kolejności za pomocą metody „przeciągnij i upuść” oraz posiadają krótkie menu kontekstowe:

Usuń zaznaczone: Zaznaczone multimedia są usuwane z produkcji SmartMovie. Są one nadal dostępne w bibliotece do innych zastosowań. (Klawisz skrótu: Usuń.)

Otwórz edytor: To polecenie otwiera narzędzie korekcji edytora wideo, edytora zdjęć lub edytora audio. Wszelkie wykonane modyfikacje multimediów mają zastosowanie wyłącznie w obrębie produkcji SmartMovie. (Klawisz skrótu: dwukrotne kliknięcie.)

Ustawienia narzędzia SmartMovie

Ustawienia na tym panelu podrzędnym umożliwiają dostosowywanie produkcji SmartMovie.

Avid Studio image005 SmartMovie

W tym miejscu wskaźnik myszy wybiera ustawienie „długiego” klipu na panelu ustawień SmartMovie. W dolnej części panelu znajdują się przyciski umożliwiające regulowanie ustawień wideo wygenerowanego projektu oraz utworzenie projektu od podstaw.

Wprowadzone ustawienia zostaną użyte następnym razem podczas generowania filmu. Przycisk ustawienia wideo umożliwia skonfigurowanie opcji osi czasu, które zostaną zastosowane po przeniesieniu produkcji do Edytora filmów. Przycisk wyczyść projekt powoduje usunięcie wszystkich multimediów z projektu i przywrócenie ustawień domyślnych.

Tytuł: Należy wprowadzić podpis, który będzie użyty jako główny tytuł filmu.

Długości klipu: Tempo wyświetlania obrazu filmu wzrasta wraz z skracaniem długości klipu. Aby użyć oryginalnej długości zasobu, należy wybrać opcję Maks..

Panoramowanie i powiększanie: Zaznaczenie tej opcji spowoduje ożywienie prezentacji za pomocą symulowanych ruchów kamery.

Dopasuj obraz: Tę opcję należy zaznaczyć, aby powiększyć materiał, który jest zbyt mały dla formatu klatki projektu.

Głośność wideo: Umożliwia ustawienie głośności oryginalnego dźwięku w wykorzystywanych segmentach wideo. Jeśli ścieżka dźwiękowa ma jedynie zawierać muzykę w tle, należy ustawić tę wartość jako zero.

Kolejność multimediów: Należy wybrać opcję dotyczącą kolejności slajdów, od „Jak zdefiniowano” (sekwencja ustawiona przez użytkownika), „Chronologicznie” (zgodnie z datownikiem pliku) oraz „Losowo”.

SmartMovie