Zarządzanie zasobami biblioteki

Multimedia oraz inne zasoby są organizowane w bibliotece na kilka sposobów. Na przykład początkowa zawartość sekcji Elementy kreatywne biblioteki jest instalowana wraz z programem Avid Studio.

Biblioteka automatycznie odkrywa pewne zasoby w systemie poprzez regularne skanowanie standardowych lokalizacji plików multimedialnych systemu Windows. Lokalizacje te są konfigurowane podczas instalacji programu Avid Studio jako obserwowane foldery. Pliki multimedialne w tych lokalizacjach będą automatycznie wprowadzane do biblioteki. Użytkownik może dodać własne obserwowane foldery (patrz poniżej). Będą one również automatycznie aktualizowane.

Można również importować multimedia ręcznie, korzystając z jednej z wielu metod (patrz punkt „Importowanie” poniżej).

Obserwowane foldery

Obserwowane foldery to katalogi znajdujące się na komputerze, które są monitorowane przez program Avid Studio. Jeśli w obserwowanym folderze lub w jego podfolderze zostaną umieszczone pliki multimedialne, takie jak klipy wideo, staną się one automatycznie częścią biblioteki. Aktualizacja następuje przy każdym uruchomieniu aplikacji oraz gdy aplikacji jest uruchomiona.

Obserwowane foldery można skonfigurować na stronie Obserwowane foldery w oknie dialogowym Ustawienia. W przypadku każdego dodanego foldera można określić, czy mają być wyszukiwane jedynie pliki multimedialne jednego typy, czy pliki multimedialne każdego typu.

Importowanie

Jeśli użytkownik zamierza zaimportować dużo różnych materiałów multimedialnych z nośników analogowych, takich jak taśma VHS, należy kliknąć przycisk Importuj, który znajduje się w pobliżu górnej krawędzi okna aplikacji, aby otworzyć moduł Importer.

Szybkie importowanie

Avid Studio image001 Zarządzanie zasobami bibliotekiPrzycisk Szybkie importowanie u góry po lewej stronie biblioteki powoduje otwarcie okna dialogowego pliku Windows w celu umożliwienia szybkiego importowania plików z dysku twardego lub innego lokalnego nośnika danych.

Dla podanych plików zostaną utworzone nowe foldery w odpowiednich kategoriach multimediów (wideo, audio i obrazy). Oprócz tego zaimportowane elementy zostają dołączone do kolekcji Ostatni import.

Bezpośrednie importowanie za pomocą metody „przeciągnij i upuść”

Aby wybrać i zaimportować elementy w ramach pojedynczej czynności, należy przeciągnąć elementy z okna Eksploratora Windows lub pulpitu i upuścić w przeglądarce. Nowe elementy są natychmiast wyświetlane w kolekcji Ostatni import, która zostanie utworzona, jeśli będzie to konieczne.

Usuwanie elementów z biblioteki

Aby usunąć element z biblioteki lub grupę składającą się z wielu elementów, należy wybrać opcję Usuń zaznaczone z menu kontekstowego lub nacisnąć klawisz Delete. Pojawi się okno z pytaniem o potwierdzenie nazw plików multimedialnych do usunięcia z bazy danych biblioteki. Domyślnie same pliki multimedialne nie będą objęte tą czynnością, ale opcja Usuń z biblioteki i usuń umożliwia również usunięcie tych plików, jeśli jest to wymagane. Należy zachować ostrożność, ponieważ to polecenie obsługuje wszystkie typy zasobów biblioteki, w tym projekty Avid Studio, jeśli zostaną zaznaczone.

Jeśli zostaną usunięte wszystkie pliki znajdujące się w folderze, folder zostanie ukryty w bibliotece.

Można również usunąć folder oraz wszystkie zawarte w nim zasoby z biblioteki podczas usuwania folderu z listy obserwowanych folderów.Jednak nie odbywa się to automatycznie i użytkownik zostanie zapytany, czy chce zachować aktualne zasoby zamieszczone w bibliotece, lecz jednocześnie zaprzestać monitorowania danej lokalizacji.

Zarządzanie zasobami biblioteki