Kolekcje

Z punktu widzenia biblioteki Kolekcja jest po prostu odmiennym grupowaniem zasobów zestawem elementów biblioteki bez zasady organizacji. Użytkownik może mieć określony powód zgromadzenia danych plików w ramach określonej kolekcji, ale biblioteka nie musi znać kryteriów tej klasyfikacji. Wewnątrz kolekcji dowolny zasób może współpracować z każdym innym.

Jedna specjalna kolekcja o nazwie Najnowszy import, jest automatycznie aktualizowana po każdej czynności importu, w celu wyświetlenia dodanych multimediów. Od razu po przeprowadzeniu importowania użytkownik może przejść do tej kolekcji i rozpocząć czynności z nowym materiałem.

Inną automatycznie generowaną kolekcją jest Najnowsza inteligentna kreacja, w której przechowywane są multimedia, które zostały wybrane przez użytkownika do ostatniej produkcji SmartSlide lub SmartMovie.

Działania związane z kolekcją

Aby utworzyć nową kolekcję, należy kliknąć ikonę w wierszu nagłówka sekcji Kolekcje i wprowadzić nazwę w wyświetlonym polu tekstowym. Należy zakończyć proces, naciskając klawisz Enter. Można również wybrać opcję Dodaj do kolekcji Ø Utwórz nową kolekcję w menu kontekstowym zasobu.

Avid Studio image001 Kolekcje

Przycisk Dodaj kolekcję znajduje się po prawej stronie nagłówka Kolekcje.

Zarządzaj kolekcjami: Menu kontekstowe każdej kolekcji zawiera polecenia umożliwiające zmianę nazwy i usuwanie kolekcji oraz polecenie umożliwiające utworzenie kolekcji podrzędnej, dla której aktualna kolekcja jest jej folderem nadrzędnym.

Przeciągnij i upuść: Za pomocą kliknięcia przyciskiem myszy można wyświetlić kolekcje jako drzewo zasobów. Przeciągnięta kolekcja staje się kolekcją podrzędną, gdy zostanie umieszczona na innej kolekcji.

Wyświetlanie zasobów pogrupowanych w kolekcje

Kliknięcie nazwy kolekcji spowoduje wyświetlenie jej w przeglądarce.

Istnieje jedna istotna różnica między widokiem przeglądarki dla kolekcji oraz dla innych kategorii: Zasoby multimediów we wszystkich kolekcjach podrzędnych są wizualnie połączone z zasobami wybranej kolekcji, ale nie stanowią jej grupy podrzędnej.

Jednak specjalna funkcja przeglądarki ułatwia śledzenie zasobów podczas wyświetlania kolekcji, nawet jeśli użytkownik nie jest skrupulatny i systematyczny: Gdy wskaźnik myszy znajdzie się na wyszczególnionym zasobie, kolekcje, do których należy zasób podświetlają się na drzewie zasobów.

Działania związane z zasobami pogrupowanymi w kolekcje

Te działania mogą być wykonywane z poziomu menu kontekstowego dowolnego elementu kolekcji. Aby wykonać działania na grupie elementów, najpierw należy wybrać je za pomocą wskaźnika myszy (używając kombinacji Ctrl- kliknięcie i Shift-kliknięcie w celu wybrania wielu elementów, jeśli jest to wymagane) lub otaczając elementy ramką. Następnie należy kliknąć w wybranym zakresie prawym przyciskiem myszy, aby uzyskać dostęp do menu kontekstowego.

Dodaj do kolekcji: Należy wybrać docelową kolekcję w podmenu Dodaj do kolekcji, aby dodać wybrany element lub elementy. Można również przeciągnąć wybrane elementy do docelowej kolekcji.

Usuń z kolekcji: Polecenie Usuń powoduje usunięcie elementu (lub elementów) z kolekcji. Standardowo jak w bibliotece, elementy multimediów znajdujące się poniżej nie zostaną usunięte, więc usunięcie wideo lub innego elementu z kolekcji w bibliotece nie spowoduje usunięcia pliku multimedialnego z dysku twardego ani z kategorii typu zasobu.

Kolekcje