Korrigering av lyd

Korrigeringsfasiliteten i Lydredigereren er Utjevne, Kompressor, Utvider, De-esser og Støyreduksjon. Alle kan brukes både på biblioteksfiler og på tidslinjeklipp.

Utligne

Utlignere fungerer i prinsippet på samme måte som diskant- og basskontrollene på et lydsystem, men gir mye finere justeringsmuligheter. Denne utjevneren deler lydspektrumet inn i fem frekvensbånd som hvert er midtstilt på en spesifisert frekvens og med en innstillbar økningsmengde.

Forhåndsinnstillingsliste: Et antall faste forhåndsinnstillinger kan velges fra nedtrekkslisten; for eksempel kan du lage en “telefonstemme”-effekt.

Økning: Med Økning-parameteret kan du avgjøre hvor mengden av det respektive frekvensbåndet bidrar til den samlede lyden (fra -18 til +18).

Frekvens: Med frekvens-parameteret kan du spesifisere midtfrekvensen for hvert bånd.

LavtKutt og HøytKutt: Disse kontrollene eliminerer frekvensene over eller under en satt verdi fullstendig. Standardverdiene tillater alle frekvenser.

Avid Studio image001 Korrigering av lyd

Innstillinger og forhåndsinnstillinger for Utjevn og Kompressor lydkorrigeringer. De fleste Utvider-innstillingene (ikke vist) er de samme som for Kompressor. Se beskrivelsen for detaljer.

Kompressor

En kompressor glatter dynamikken instans for instans i et lydsignal ved å skalere ned de høye delene og typisk forsterke den samlede lyden. Dette gir inntrykket av et sterkere signal selv om nivåhøydepunktene ikke er høyere etter komprimering enn før. Lett komprimering er svært vanlig å bruke i utarbeidelse av lydmaster for musikkspor. Komprimeringer kan også brukes kreativt på mange måter avhengig av materialet.

Forhåndsinnstillingsliste: Velg fra et antall forhåndslagede parametersett for komprimeringsfilteret.

Forhold: Denne kontrollen stiller inn komprimeringsforholdet, som er mengden kompresjon brukt på deler av innsignalet som overskrider Terskel-innstillingen. For eksempel betyr et 2:1 komprimeringsforhold at en 2dB økning av kildenivået over terskelen kun utgjør en 1dB økning i utnivået. Den tillatte rekkevidden er fra 1:1 (ingen komprimering) opptil 100:1 (hard begrensing).

Terskel: Alle nivåer over denne innstillingen svekkes med verdien valgt i Forhold. Du kan sette en samlet forsterkning med Økning-kontrolleren for å kompensere for det tapte nivået.

Attack og Release: Attack styrer hvor raskt kompressoren reagerer på et lydsignal som har gått over terskelen. Større verdier utsettes tilslag av kompresjon, for å la (for eksempel) et kort attack fra en pianotone være tydelig, mens kompresjon brukes som vanlig for vedvarende lyder. Release kontrollerer hvor raskt kompresjon slås av når signalet faller tilbake under terskelen.

Økning: Det er best å gjøre justeringer på økningen etter at den allerede har blitt komprimert.

Kne: En høyere kneverdi gjør at kompresjon kobles gradvis inn ettersom terskelen for lydnivået nærmes og gås vekk fra, i stedet for å slås på med en gang. Dette endrer de tonale kvalitetene for den komprimerte lyden.

Utvider

Utvideren minsker økningen på signaler som faller under en valgt terskel. Utvidere gir en mykere metode for å redusere støyende lavnivåsignaler enn den brå avkuttingen i en gate.

Forhold, Terskel, Attack, Release: Disse parametrene har samme betydning som i Kompressoren (se ovenfor).

Område: Dette kontrollerer maksimal økningsreduksjon (svekking).

Hold: Dette fastsetter hvor lenge utvideren forblir aktiv etter innledende attack. Øking av denne verdien er nyttig når det små pauser eller mye stillere passasjer som ikke bør forsterkes mellom høyere signaler. I denne bruken fungerer utvideren som en støy-gate.

De-Esser

Dette lydfilteret fjerner diskret distraherende sibilans fra opptatt tale. De tilgjengelige parametrene muliggjør individuelle finjusteringer av effekten.

Frekvens: Denne knappen stiller inn hvilken frekvens De-Esser tas i bruk for når den overstiges.

Område: Denne knappen kontrollerer maksimal svekking som vil brukes på den påvist sibilansen.

Avid Studio image002 Korrigering av lyd

Innstillinger og forhåndsinnstillinger for De-Esser og støyreduksjon lydkorrigeringer.

Støyreduksjon

Med støyreduksjonsfilteret kan du redusere eller eliminere uønsket bakgrunnsstøy. Filteret reagerer dynamisk på endrede mengder og typer av støy i materialet.

Støyreduksjon kan brukes for en rekke problemer. De oppnådde resultatene kan imidlertid variere, avhengig av kildematerialet og problemets opprinnelse. I mange tilfeller kan resultatene optimaliseres gjennom målrettet bruk av Nivå- og Fininnstillings-parametrene.

Siden en ny innstilling trenger noen sekunder for å virke, gjør endringene sakte og i små trinn, og sjekk hvert stadium for forbedring.

Nivå: Utendørs videoopptak hvor objektene er langt unna mikrofonen utsettes ofte for overdreven bakgrunnsstøy. Det kan til og med være nok til å skjule lyder av interesse, slik som objektenes stemmer. Under de samme forholdene kan driftsstøyen fra selve kameraet, eller stemmen til dets operatør, forsterkes til en forvirrende grad. Eksperimenter med Støyreduksjons-nivå til det best mulige resultatet for kildematerialet har blitt oppnådd.

AutoAdapt: Når dette alternativet er aktivt, tilpasser Støyreduksjon seg automatisk og dynamisk etter typen og mengden støy i materialet. Finjustering-valget ignoreres når AutoAdapt er valgt.

Finjustering: Denne kontrollerer korrigeringsmengden. Dets effekt er kun betydelig når lavere nivå-innstillinger brukes, og har ingen effekt overhodet når AutoAdapt er aktiv.

Fjern vind: Kryss av i denne valgboksen for å aktivere et filter som reduserer vind og lignende bakgrunnstøy i den aktuelle lyden.

Korrigering av lyd