Ordliste

Avid Studio corner top left Ordliste Avid Studio border Ordliste Avid Studio corner top right Ordliste
Avid Studio border Ordliste
Avid Studio spacer Ordliste
Avid Studio spacer Ordliste Avid Studio blue button Ordliste Avid Studio spacer Ordliste

Hvis du ønsker at lære mere om

Pinnacle Studio i almindelighed

Klik her for at få en liste over tilgængelige vejledninger
på vores hjemmeside (kærver internetforbindelse)

Avid Studio spacer Ordliste
Avid Studio spacer Ordliste
Avid Studio border Ordliste
Avid Studio corner bottom left Ordliste Avid Studio border Ordliste Avid Studio corner bottom right Ordliste

Multimedieterminologi omfatter computer- og videotermer. De vigtigste termer defineres nedenfor. Krydsreferencer vises med et &.

720p: Et high-definition (HD) videoformat med en opløsning på 1280×720 og progressive (ikke-interlaced) frames.

1080i: Et high-definition (HD) videoformat med en opløsning på 1440×1080 og interlaced frames.

ActiveMovie: Softwareinterface udviklet af Microsoft til styring af multimedieenheder under Windows. & DirectShow, DirectMedia

ADPCM: Forkortelse for Adaptive Delta Pulse Code Modulation, som er en metode til at gemme lydinformationer i et digitalt format. Denne lydkodning- og komprimeringsmetode bruges til produktion af CD-I og & cd-rom.

Adresse: Alle de tilgængelige lagringspositioner på en computer er nummererede (adresserede). Ud fra disse adresser kan de forskellige positioner være besat. Nogle adresser er reserveret til kun at kunne bruges af bestemte hardwarekomponenter. Hvis to komponenter bruger samme adresse, er der tale om en “addressekonflikt”.

Aliasing: Når et billede ikke bliver gengivet korrekt som følge af begrænsninger i udstyret. Typisk kan aliasing ses som hakkede kanter langs kurver eller skrå objekter.

Anti-aliasing: (Udjævning) En metode til at udjævne kanterne på bitmap-billeder. Dette opnås almindeligvis ved at overfarve kanterne med pixels i en farve, der ligger mellem kantens farve og baggrundsfarven, hvorved overgangen bliver mindre tydelig. En anden metode til at udjævne billedet på er at bruge udstyr med en højere opløsning.

Aspektrate: Forholdet mellem højde og bredde i et billede eller grafik. At fastholde en aspect ratio vil sige, at ændringer i den ene værdi automatisk medfører ændringer i den anden.

AVI: Audio Video Interleaved, som er et standardformat inden for digital video (og & Video for Windows).

Batchimport: En automatiseret proces, som anvender en & redigeringsliste til at lokalisere og genimportere specifikke klip fra videobånd, for det meste ved en højere datarate, end klippet oprindeligt blev importeret i.

BIOS: Forkortelse for Basic Input Output System, som henviser til grundlæggende input- og outputkommandoer, der gemmes i en & ROM, PROM eller & EPROM. Den grundlæggende opgave for BIOS’en er at styre input og output. Når systemet er startet op, udfører ROM-BIOS’en en række test. & Parallel port, IRQ, I/O

Bit: Forkortelse for “BInary digiT” (binært ciffer), som er den mindste enhed i computerens hukommelse. Bits bruges blandt andet til at registrere farveværdierne for hver enkelt pixel. Jo flere bits der bruges til hver & pixel, desto flere farver kan der vælges imellem. For eksempel:

1-bit: Hver pixel er enten sort eller hvid.

4-bit: Tillader 16 farver eller gråtoner.

8-bit: Tillader 256 farver eller gråtoner.

16-bit: Tillader 65.536 farver.

24-bit: Tillader ca. 16,7 millioner farver.

Bitmap: Et billedformat opbygget af en række prikker eller “pixels” placeret i rækker. & Pixel

Blacking: Processen, hvor man forbereder et bånd til indsætningsredigering ved at optage sort og et vedvarende kontrolspor på hele båndet. Hvis videooptageren understøtter tidskode, vil der samtidig blive optaget en kontinuerlig tidskode på båndet (dette kaldes også for “striping”).

Brightness: Kaldes også “lysstyrke” eller “luminans”. Dette angiver, hvor lys en video er.

Byte: En byte svarer til 8 & bits. Med en byte kan man lige nøjagtigt vise ét alfanumerisk tegn (dvs. et bogstav eller et tal).

Cd-rom: Cd-rom’er er et lagermedie til digitale data som f.eks. digital video. Man kan læse en cd-rom, men ikke skrive (optage) på dem: & ROM er en forkortelse for Read-Only Memory.

Kanal: Klassifikation af informationer i datafiler til at isolere et bestemt aspekt af den totale fil. F.eks. bruger farvebilleder forskellige kanaler til at klassificere farvekomponenterne i billedet. Stereolyd bruger kanaler til at identificere lyden, der er beregnet til venstre og højre højttaler. Videofiler bruger en kombination af kanalerne til billed- og lydfiler.

Klip: Ethvert medieelement, der bruges på tidslinjen i et film- eller diskprojekt i Avid Studio. Klipmedier omfatter videoer, lydfiler, billeder, titler og montage.

Udklipsholder: Et midlertidigt opbevaringssted, som deles af alle Windows-programmer. Den bruges til at opbevare data i forbindelse med klip, kopiering og indsætning. Når du placerer nye data i udklipsholderen, fjernes de gamle data øjeblikkeligt.

Closed GOP: & GOP

Codec: Sammenlægning af ordene compressor og decompressor – en algoritme, som komprimerer (pakker) og dekomprimerer (udpakker) billeddata. Codec kan enten implementeres i software eller hardware.

Farvedybde: Antallet af bits, som viderebringer farveinformationerne. Ved en farvedybde på 1 bit kan der være 21=2 farver, 8-bit farvedybde understøtter 28=256 farver og 24-bit farvedybde giver 224=16.777.216 farver.

Farvemodel: En farvemodel er en metode til matematisk at beskrive og definere farver og deres indbyrdes forhold. Hver farvemodel har sine egne fordele. De to mest normale farvemodeller er & RGB og & YUV.

Farvemætning: (Saturation) En farves intensitet.

Komplementærfarve: Komplementære farver har de modsatte farveværdier i forhold til de primære farver. Hvis du kombinerer en farve med sin komplementærfarve, vil resultatet blive hvid. For eksempel er komplementærfarverne til rød, grøn og blå hhv. cyan, magenta og gul.

COM Port: En seriel port placeret på bagsiden af din computer, som er beregnet til at tilslutte et modem, en plotter, en printer eller en mus til dit system.

Composite video: Composite video koder luminans- og krominansinformationerne sammen til ét signal. & VHS og 8mm er formater, som optager og afspiller composite video.

Komprimering: En metode til at mindske filstørrelsen på disken. Der findes to former for komprimering: lossless og lossy. Filer, der er komprimeret med en lossless komprimeringsalgoritme, kan føres tilbage til deres oprindelige stand, uden at dataene bliver ændret. Filer med lossy algoritmer kasserere data under komprimeringen, så lidt af billedkvaliteten går tabt. Kvalitetstabet kan være minimalt eller stort afhængigt af, hvor kraftig komprimeringen er.

Beskæring: Når man vælger det område af billedet, der skal vises.

Datarate: Mængden af data, der sendes pr. enhedstid, f.eks. antallet af bytes, der læses fra eller skrives til en harddisk pr. sekund, eller mængden af videodata, der behandles pr. sekund.

Dataoverførselsrate: Måling for hastigheden, hvormed informationer bevæger sig mellem et lagermedie (f.eks. & cd-rom eller harddisk) og fremvisningsenheden (f.eks. skærm eller & MCI-enhed). Nogle enheder giver bedre dataoverførselsrater end andre.

DCT: Discrete Cosine Transformation – en del af billeddatakomprimeringen i & JPEG og relaterede algoritmer. Lysstyrken og farveinformationerne gemmes som en frekvenskoefficient.

DirectShow: Systemudvidelse fra Microsoft til multimedieprogrammer under Windows. & ActiveMovie

DirectMedia: Systemudvidelse fra Microsoft til multimedieprogrammer under Windows. & ActiveMovie

DirectX: En samling af en lang række systemudvidelser, som er udviklet af Microsoft til Windows 95 og dets efterfølgere, og som gør det muligt at accelerere video og spil.

Overblænding: En overgangseffekt, hvor videoen fades fra en scene over til den næste scene.

Rastersimulering: (Dithering) Når man forøger antallet af farver i et billede ved at tilføje farvemønstre.

Decibel (dB): En enhed beregnet til at måle styrken af en lyd. En forøgelse på 3 dB fordobler lydstyrken.

Digital8: Digitalt videoformat, som optager & DV-kodet lyd- og videodata på & Hi8-bånd. Sælges i øjeblikket kun af Sony. Digital8-camcordere og videobåndoptagere kan både afspille Hi8 og 8mm-kassetter.

Digital video: Digital video gemmer informationer & bit for bit i en fil (i modsætning til analoge lagermedier).

DMA: Direct Memory Access.

Driver: En fil, som indeholder de nødvendige informationer til at styre eksterne enheder. F.eks. styrer Studios importdriver importkortet.

DV: Digitalt videobånd til at optage digital audio og video på 0,64 cm brede metaldampede bånd. Mini-DV-bånd indeholder 60 minutters indhold, mens standard-DV-bånd kan rumme 270 minutter.

ECP: “Enhanced Compatible Port”. Giver mulighed for tovejs dataoverførsel via & parallelporten. & EPP

Redigeringsliste (EDL): (Edit Decision List) En liste med klip og effekter i en bestemt rækkefølge, som bliver optaget på dit udkørselsbånd, disk eller fil. Studio giver dig mulighed for at skabe og redigere din egen redigeringsliste ved at tilføje, slette og ændre rækkefølgen på klip og effekter i Filmvinduet.

EPP: “Forbedret parallelport”. Muliggør accelereret dataoverførsel i to retninger via & parallelport. & ECP

EPROM: Forkortelse for “Erasable Programmable Read-Only Memory”. Hukommelseschip, som kan bibeholde sine data uden strøm efter programmering. Indholdet i hukommelsen kan slettes med ultraviolet lys, og der kan skrives nye data til hukommelsen.

Fade til/fra sort: En digital effekt, som fader op fra sort i begyndelsen af et klip eller fader ud til sort i slutningen af et klip.

Felt: En & frame i en video består af vandrette linjer og er opdelt i to felter. De ulige linjer i en videoframe er i Felt 1, mens de lige linjer er i Felt 2.

Filformat: Organiseringen af information i en computerfil som f.eks. et billede eller et tekstbehandlingsdokument. Filens format angives normalt med dens “filudvidelse” (f.eks. .doc, .avi eller .wmf).

Filtre: Værktøjer, som ændrer data, så der skabes en special effect.

FireWire: Apple Computers varemærkebeskyttede navn for den serielle dataprotokol & IEEE-1394.

Felt: En & frame af & sammenflettet video består af vandrette linjer og er inddelt i to felter. De ulige linjer i framen er Felt 1, og linjerne med lige numre er Felt 2.

Frame rate: Frameraten definerer, hvor mange frames der afspilles pr. sekund. Frameraten for & NTSC video er 30 frames pr. sekund. Frameraten for & PAL video er 25 frames pr. sekund.

Framestørrelse: Den størst mulige billedstørrelse i en video- eller animationssekvens. Hvis billedet, der skal bruges i sekvensen, er større end framestørrelsen, skal det enten beskæres eller skaleres, indtil det passer.

Frekvens: Antallet af gentagelser i en periodisk proces (f.eks. en lydbølge eller en vekslende strømspænding) over en bestemt tidsenhed. Måles normalt i gentagelser pr. sekund, også kaldet Hertz (Hz).

GOP: I & MPEG-komprimering deles datastrømmen først op i “Groups Of Pictures”, som hver især indeholder mange frames. En GOP indeholder tre typer frames: I-Frames, P-Frames (billeder) og B-Frames.

GOP-størrelse: GOP-størrelsen definerer, hvor mange I-, B- eller P-Frames én & GOP skal bestå af. De nuværende GOP-størrelser er f.eks. 9 eller 12.

Hardwarecodec: Komprimeringsmetode, som anvender speciel hardware til at skabe og afspille komprimerede digitale videosekvenser. En hardwarecodec kan give bedre kodningshastighed og billedkvalitet end en codec, der udelukkende er implementeret i software. & Codec, Softwarecodec

HD: High Definition video. De fleste HD-formater, der er i brug, har en opløsning på enten 1920×1080 eller 1280×720. En væsentlig forskel eksisterer mellem 1080- og 720-standarderne: Det største format benytter 2.25 flere pixels per frame. Denne forskel øger beregningskravene for indhold i 1080-formatet væsentligt i forhold til kodningstid, afkodnings­hastighed og harddiskplads. 720-formaterne er alle progressive. 1080-formatet er en blanding af progressive og interlaced frametyper. Computere og deres skærme er fra fødslen progressive, hvorimod fjernsynsudsendelser har været baseret på interlacede teknikker og standarder. I HD-terminologi indikeres progressiv med bogstavet ”p” og interlaced med bogstavet ”i”.

HDV: Et format til at optage og afspille high-definition video på et DV-kassettebånd. Det er blevet fastlagt som “HDV”-formatet. I stedet for “DV” codec’et, bruger HDV et slags MPEG-2. Der er to varianter af HDV: HDV1 og HDV2. HDV1 har en opløsning på 1280×720 med progressive frames (720p). MPEG-transportstreamen er på 19.7 Mbit/s. HDV2 har en opløsning på 1440×1080 med interlaced frames (1080i). MPEG-transportstreamen er på 25 Mbit/s.

Hi8: Forbedret version af & Video8, som anvender & S-Video optaget på metalpartikelbånd eller metaldampet bånd. På grund af en højere opløsning og større båndbredde opnås skarpere billeder end i Video8.

HiColor: For billeder betyder dette almindeligvis en 16-bit (5-6-5) datatype, som kan indeholde op til 65.536 farver. TGA-filformaterne understøtter billeder af denne type. Andre filformater kræver først en konvertering af HiColor-billedet til & TrueColor. For computerskærme fungerer HiColor normalt på 15-bit (5-5-5) grafikkort, som kan vise op til 32.768 farver. & Bit

Huffman-kodning: Teknik, som anvendes i & JPEG og andre metoder til datakomprimering, hvor sjældent forekommende værdier tildeles en lang kode, mens ofte forekommende værdier tildeles en kort kode.

IDE: “Integrated Device Electronics” – et harddisk-interface, som samler al kontrolelektronikken på selve drevet i stedet for på adapteren, der forbinder drevet til udvidelsesbussen.

IEEE-1394: Udviklet af Apple Computers og markedsført under navnet FireWire. En seriel protokol til dataoverførsel med hastigheder på op til 400 Mbit/sekund. Sony tilbyder en let modificeret version til overførsel af DV-signaler, som kaldes i.Link og har en overførselshastighed på op til 100 Mbit/sekund.

Billede: Et billede er en rekonstruktion af noget. Udtrykket bruges ofte om digitaliserede billeder, der består af pixel og som kan vises på en computerskærm og redigeres i billedbehandlingsprogrammer.

Billedkomprimering: Metode til at reducere den mængde data, som kræves til at gemme digitale billeder og videofiler.

Interlaced: Den metode, som billedet opdateres med på tv-skærmen. Billedet på et & PAL-tv består af to sammenflettede billedhalvdele (& felter) med hver 312½ linjer. Billeder fra et & NTSC-tv image består af to billedhalvdele på hver 242½ linjer. Felterne vises skiftevis, så der opstår et blandet billede.

Interleave: En opbygning af lyd og video, som medfører en mere jævn afspilning og synkronisering eller komprimering. Det standardiserede & AVI-format fordeler lyd og video ligeligt.

I/O: Input/Output.

IRQ: “Interrupt Request”. Et “interrupt” er et midlertidigt brud i computerens primære opgave på det pågældende tidspunkt, så vedligeholdelse eller opgaver i baggrunden kan udføres. En interrupt kan enten skabes via hardware (dvs. tastatur, mus, etc.) eller software.

JPEG: Forkortelse for Joint Photographic Experts Group og navnet på den standard, der er udviklet af denne gruppe til at komprimere digitale frames baseret på & DCT.

Kbyte (også KB): En Kbyte (kilobyte) indeholder 1024 & byte. Bogstavet “K” står her for tallet 1024 (210) og altså ikke 1000 som i det metriske system.

Key-farve: En farve, som bliver undertrykt, så et baggrundsbillede kan vises gennem denne farve. Bruges primært, når man lægger en videosekvens oven i en anden, så den underliggende video kan ses nedenunder, hver gang den pågældende farve er til stede.

Keyframe: En videoframe, hvor værdien af et bestemt parameter for videoeffekt- eller lydeffekt er indstillet. Under afspilning udføres animationen af effekter ved en glidende finjustering af parametrene fra en keyframe-værdi til den næste. Animation af effekter ved hjælp af keyframes kaldes ofte “keyframing”.

LPT: & Parallelport

Luminans: & Brightness

M1V: (Filudvidelse til) en MPEG-fil, der kun indeholder videodata. & MPA, MPEG, MPG

Mbyte (også MB): En Mbyte (megabyte) svarer til 1024 & Kbyte – eller 1024 x 1024 byte.

Startpunkt / slutpunkt: I videoredigering henviser start- og slutpunkttiderne til de start- og sluttidskoder, som identificerer de dele af dine klip, som skal tages med i projektet.

MCI: Media Control Interface. Programmeringsinterface udviklet af Microsoft som en metode til at optage og afspille lyd- og videodata. Det bruges også til at tilslutte en computer til en ekstern videokilde, f.eks. en videomaskine eller laserdisk.

Modulering: Kodning af informationer oven på et tomt bæresignal.

Motion-JPEG (M-JPEG): Et & Video for Windows-format, som er specificeret af Microsoft og anvendes til kodning af videosekvenser. & JPEG-komprimering bruges til at komprimere hvert frame individuelt.

MPA: (Filudvidelse til) en MPEG-fil, som kun indeholder lyddata. & M1V, MPEG, MPG

MPEG: Forkortelse for Motion Picture Experts Group. Standarden er udviklet af denne gruppe til komprimering af bevægelige billeder. I forhold til M-JPEG giver standarden en datareduktion på 75-80 % med samme visuelle kvalitet.

MPG: (Filudvidelse til) en MPEG-fil, som både indeholder video- og lyddata. & M1V, MPEG, MPA

MPV: (Filudvidelse til) en MPEG-fil, som kun indeholder videodata. & MPA, MPEG, MPG

Non-interlaced: Beskriver en billedopdateringsmetode, hvor hele billedet genereres som et individuelt felt, uden at der udelades nogen linjer. Et non-interlaced billede (som på de fleste computerskærme) flimrer meget mindre end et interlaced billede (som på de fleste tv-skærme).

NTSC: Forkortelse for National Television Standards Committee og navnet på den farve-tv-standard, som denne komité opfandt i 1953. NTSC-video har 525 linjer pr. frame og 60 billedfelter pr. sekund. Det anvendes i Nord- og Latinamerika, Japan og andre lande. & PAL, SECAM

PAL: Forkortelse for “Phase Alternation Line”. Denne farve-tv-standard blev udviklet i Tyskland og bruges over det meste af Europa. PAL-video har 625 linjer pr. frame og 50 billedfelter pr. sekund. & NTSC, SECAM

Parallelport: Data via parallelporten overføres via en 8-bit linje. Det betyder, at 8 & bit (en & byte) kan transmitteres på én gang. Denne form for overførsel er meget hurtigere end seriel overførsel, men den er ikke velegnet til forbindelser over længere afstande. Parallelporte har ofte navnet “LPTn”, hvor n er et tal (f.eks. “LPT1”). & Seriel port

Pixel: Det mindste element i et billede på skærmen. Ordet er en forkortelse af “picture element”.

Port: Elektronisk overførselspunkt for transmission af lyd-, video-, kontroldata eller andre data mellem to enheder. & Seriel port, Parallelport

Primærfarver: Grundfarverne i RGB-farvemodellen: Rød, Grøn og Blå. Ved at variere sammenblandingen af disse primærfarver på skærmen kan man frembringe de fleste andre farver.

QSIF: Quarter Standard Image Format. Et MPEG-1-format med en opløsning på 176 x 144 under PAL og 176 x 120 under NTSC. & MPEG, SIF

Quantization: Del af strategien bag billeddatakomprimering i & JPEG. Relevante detaljer vises nøjagtigt, mens detaljer, der er mindre relevante for det blotte øje vises mindre nøjagtigt.

Raster: Det område af skærmen, som dækkes ved at feje en elektronstråle i en serie vandrette linjer fra øverste venstre hjørne ned til det nederste højre højre (fra seerens synspunkt).

Redundans: Dette billedudtryk benyttes af komprimeringsalgoritmer. Overflødig information kan fjernes under komprimeringen og gendannes uden tab under dekomprimeringen.

Opløsning: Antallet af pixel, som kan vises på skærmen vandret og lodret. Jo højere opløsningen er, desto flere detaljer kan der vises. & Pixel

RGB: Forkortelse for Rød, Grøn og Blå, som er grundfarverne i det additive farvespektrum. RGB er det gængse navn for den metode, der anvendes i computerteknologi til kodning af billedinfor­mationer i pixel, hvor hver pixel indeholder en bestemt kombination af de tre primærfarver.

ROM: Forkortelse for Read Only Memory: Hukommelseslager, som bibeholder sine data efter at være blevet programmeret, selvom strømmen bliver slået fra. & EPROM

Run Length Encoding (RLE): En teknik, som anvendes i mange metoder til billedkomprimering, bl.a. & JPEG. Værdier, der gentages, gemmes ikke individuelt, men sammen med en tæller, der angiver, hvor mange gange den samme værdi gentages – hvilket er længden på dette “run”.

Skalering: Justering af et billede til den ønskede størrelse.

SCSI: Small Computers System Interface. SCSI var længe det foretrukne harddiskinterface for visse pc’er med høj ydeevne pga. sin høje datarate. Der kan tilsluttes op til otte SCSI-enheder til en computer på samme tid.

SECAM: Forkortelse for “Séquentiel Couleur à Mémoire”, et overførselssystem til farve-tv, som anvendes i Frankrig og Østeuropa. Ligesom PAL har SECAM-video 625 linjer pr. frame og 50 billedfelter pr. sekund. & NTSC, PAL

Seriel port: Data overføres via en seriel port med en & bit ad gangen. Det betyder altså “serielt” – en efter en. Overførselshastigheden er meget langsommere end via en parallelport, hvor parallelle data linjer giver mulighed for at sende adskillige bits på samme tid. Serielle porte har navnet “COMn”, hvor n er et tal (f.eks. “COM2”). & Parallelport

SIF: Standard Image Format. Dette MPEG-1-format har en opløsning på 352 x 288 under PAL og 352 x 240 under NTSC. & MPEG, QSIF

Enkelt frame: En enkelt & frame er et enkelt billede ud af en serie eller en sekvens. Når denne serie ses ved tilpas høj hastighed, skabes der et “levende” billede.

Softwarecodec: Komprimeringsmetode, som kan skabe og afspille komprimerede videosekvenser uden speciel hardware. Kvaliteten af sekvensen afhænger af hele systemets ydeevne. & Codec, Hardwarecodec

Stillvideo: Stillbilleder (eller “frosne frames”) hentet fra video.

S-VHS: Forbedret version af VHS, som bruger S-Video og et metalpartikelbånd, der giver bedre lysmæssig opløsning med skarpere billeder end VHS til følge. & VHS, S-Video

S-Video: Med S-Video (Y/C)-signaler adskilles lysstyrken (luminansen eller “Y”) og farven (krominansen eller “C”) og sendes separat via hvert deres kabel, hvorved modulation og demodulation af videoen undgås til gavn for billedkvaliteten.

Tidskode: Tidskoden identificerer positionen af en frame i en videosekvens i forhold til et udgangspunkt (som oftest i starten af et klip). Det normale format er T:M:S:F (timer, minutter, sekunder, frames), f.eks. “01:22:13:21”. I modsætning til en båndtæller (som kan “nulstilles” på et hvilket som helst tidspunkt på båndet) er tidskoden et elektronisk signal, som lægges ned på videobåndet – og koden er permanent, når den først ligger der.

Overgang: Dette er den visuelle forbindelse mellem klip, der ligger ved siden af hinanden. Det kan være alt fra et simpelt “klip” til en spraglet animeret effekt. Normale overgange som f.eks. klipning, fades, overblændinger og glidende overgange er integrerede dele af det visuelle sprog i film og på video. De kan på effektiv vis formidle tidsspring og perspektivskift – endda ofte på det ubevidste plan.

TrueColor: Navnet dækker over et billede med en tilstrækkelig farveopløsning til at fremstå som “naturtro”. I praksis anvender TrueColor normalt 24-bit RGB-farve, som giver op til 16,7 millioner kombinationer af primærfarverne rød, grøn og blå. & Bit, HiColor

TWAIN-driver: TWAIN er et standardiseret softwareinterface, der giver grafik- og importprogrammer mulighed for at kommunikere med enheder, som overfører grafiske data. Hvis TWAIN-driveren er installeret, kan importfunktionen fra grafikprogrammet bruges til at indlæse billeder fra videokilden direkte ind i programmet. Driveren understøtter kun 32-bit programmer og importerer billeder i 24-bit.

VCR: Forkortelse for “Video cassette recorder” (videobåndoptager).

VHS: Forkortelse for “Video Home System” – denne populære videostandard bruges ofte til private videobåndoptagere. Bånd på en halv tomme bruges til at gemme “composite”-signaler, som består af information om både lysstyrke og farver.

VISCA: En protokol, som bruges af visse enheder til at kontrollere eksterne videokilder fra computeren.

Video8: Videosystem, som bruger 8mm-bånd. Video8-optagere danner composite-signaler.

Video CD: Cd-rom-standard, som anvender & MPEG-kom­primerede videoer.

Videodekoder: Konverterer digitale informationer til analoge videosignaler.

Videokoder: Konverterer analoge videosignaler til digitale informationer.

Video for Windows: En systemudvidelse til Microsoft Windows, som kan optage digitale videosekvenser som filer på en harddisk, hvorfra de herefter kan afspilles.

Videoscanrate: Frekvensen hvormed et videosignal scannes til skærmen. Jo højere scanrate, desto bedre billedkvalitet og desto mindre flimren.

WAV: (Filudvidelse til) et populært filformat til digitaliserede lydsignaler.

Hvidbalance: På et elektronisk kamera tilpasses forstærkningen af de tre farvekanaler (rød, grøn og blå) til hinanden på en sådan måde, at de hvide elementer i en scene afspilles uden farvetone.

Y/C: Y/C er et farvesignal med to komponenter: lysstyrkeinformation (Y) og farveinformation (C).

YUV: Farvemodellen for et videosignal, hvor Y leverer informationer om lysstyrken, og U og V leverer farveinformationerne.

Ordliste