Lydkorrektioner

Korrektionsfunktionerne i Lydeditoren er Equalizer, Kompressor, Udvider, De-esser og Støjreduktion. De kan alle både anvendes på medieindhold i Biblioteket og på klip på tidslinjen.

Equalizer

Equalizere svarer i princippet til diskant- og baskontroller på lydudstyr, men giver bedre muligheder for at finjustere. Equalizeren deler lydspektret op i fem frekvensbånd, som er indstillede på hver deres særlige frekvens og har en justerbar mængde forstærkning.

Forudindstillinger: Der kan vælges et antal af faste forudindstillinger fra rullemenuen. Du kan f.eks. vælge en “telefonstemme”-effekt.

Forstærkning: Ved at bruge parametret Forstærkning kan du bestemme den værdi, som det respektive frekvensbånd bidrager med til den samlede lyd (fra -18 til +18).

Frekvens: Ved at bruge parametret Frekvens kan du vælge den centrale frekvens for hvert bånd.

Low-cut og high-cut: Disse kontrolknapper fjerner fuldstændigt de frekvenser, som er under eller over den indstillede værdi. Standardindstillingerne tillader alle frekvenser.

Avid Studio image001 Lydkorrektioner

Indstillinger og Forudindstillinger for lydkorrektionerne Equalizer og Kompressor. De fleste indstillinger for Udvideren (ikke vist) er de samme som for Kompressoren. Se beskrivelsen for detaljer.

Kompressor

En kompressor udjævner løbende dynamikken i et lydsignal ved at nedtone de høje sektioner og samtidig typisk styrke den samlede lyd. Dette får signalet til at virke stærkere, selv om topniveauet ikke er højere efter komprimeringen end før. Lette komprimeringer anvendes meget ofte på lydstyringen i musikspor. Komprimering kan også bruges på forskellige kreative måder afhængigt af materialet.

Forudindstillinger: Vælg mellem en række af forudindstillede parametersæt for komprimeringsfiltret.

Forhold: Denne funktion indstiller komprimeringsforholdet, som er den mængde af komprimering, som anvendes på de dele af input-signalet, der overstiger Tærskel-indstillingen. For eksempel betyder et 2:1-komprimeringsforhold, at en stigning på 2dB over tærskelværdien i kilden kun giver en stigning på 1dB i outputtet. Det tilladte interval går fra 1:1 (ingen komprimering) til 100:1 (skarp afgrænsning).

Tærskel: Alle niveauer over denne indstilling bliver dæmpet med den værdi, der er valgt i Forhold. Ved hjælp af funktionen Forstærkning kan du foretage en generel forøgelse for at kompensere for de tabte niveauer.

Attack og release: Attack styrer, hvor hurtigt kompressoren reagerer på et lydsignal, der er nået over tærsklen. Højere værdier forsinker aktiveringen af komprimeringen, så (for eksempel) et kort tilfælde af en klavertone forbliver tydelig, mens komprimeringen anvendes som sædvanligt på vedvarende lyde. Release styrer, hvor hurtigt komprimeringen slås fra, når signalet igen når ned under tærsklen.

Forstærkning: Det er bedst at justere forstærkningen efter, at den er blevet komprimeret.

Knæk: En højere knæk-værdi får komprimeringen til at tage fat gradvist, når lydniveauet nærmer sig eller fjerner sig fra tærskelniveauet, i stedet for at slå helt til med det samme. Dette ændrer tonekvaliteterne i den komprimerede lyd.

Udvider

Udvideren formindsker forstærkningen på de signaler, som falder under en valgt tærskel. Udvidere er en blidere måde at formindske støjende lavniveau-signaler på end den bratte afskæring ved en port.

Forhold, Tærskel, Attack og Release: Disse parametre har samme betydning som i Kompressoren (se ovenfor).

Interval: Denne funktion bestemmer den maksimale formindskelse af forstærkningen (dæmpningen).

Varighed: Dette angiver, hvor længe udvideren forbliver aktiv efter det første tilfælde af attack. Det er nyttigt at øge værdien, når der mellem højere signaler er små pauser eller meget lavere passager, som ikke skal forstærkes. I den forbindelse fungerer Udvideren som en støjport.

De-Esser

Dette lydfilter fjerner diskret forstyrrende hvislelyde fra den optagede lyd. De tilgængelige parametre tillader individuel finjustering af effekten.

Frekvens: Denne markør anslår den frekvens, hvorover De-Esseren bliver indsat.

Interval: Denne markør styrer den maksimale dæmpning, der kan anvendes på den fundne hvislen.

Avid Studio image002 Lydkorrektioner

Indstillinger og forudindstillinger for lydkorrektionerne De-Esser og Støjreduktion.

Støjreduktion

Ved at bruge filtret til støjreduktion kan du reducere eller fjerne uønsket baggrundsstøj. Filtret reagerer dynamisk på ændringer i mængden og typen af støj i materialet.

Støjreduktion kan anvendes til en hel række problemer. De opnåede resultater kan dog variere afhængigt af kildematerialet og problemets årsag. I mange tilfælde kan resultatet forbedres, hvis du målrettet bruger parametrene Niveau og Finjustering.

Du bør foretage ændringer langsomt og i små skridt og inspicere resultatet nøje, da det kan tage nogle sekunder, før nye indstillinger træder i kraft.

Niveau: Udendørs videooptagelser, hvor personerne er langt væk fra mikrofonen, lider ofte under et overmål af baggrundsstøj. Nogle gange kan det endda tilsløre vigtige lyde, som f.eks. personernes stemmer. Under de samme omstændigheder kan støjen fra kameraet selv eller ord fra personen bag kameraet forstærkes i forstyrrende grad. Prøv dig frem med forskellige niveauer af Støjreduktion, indtil du opnår de bedst mulige resultater for kildematerialet.

AutoTilpas: Når denne indstilling er aktiv, vil Støjreduktion automatisk og dynamisk tilpasse sig typen og mængden af støj i materialet. Når AutoTilpas er slået til, ignoreres indstillingen Finjustering.

Finjustering: Denne funktion styrer graden af korrektion. Dens effekt er kun af betydning, når der anvendes lavere indstillinger for Niveau, og den har slet ingen effekt, når AutoTilpas er aktiv.

Fjern vind: Vælg denne afkrydsningsboks for at aktivere et filter, som reducerer vind og lignende baggrundsstøj i det aktuelle lydklip.

Lydkorrektioner