Tidslinjens grundbegreber

Tidslinjen består af flere spor – så mange du får brug for – i en lodret stak. De øverste spor i stakken er placeret i forgrunden, når du ser dem, hvorved deres uigennemsigtige dele skjuler spor nedenunder.

Den grundlæggende handling i film authoring er at trække en mediefil (asset) fra biblioteket og hen på et tidslinjespor, hvor den kaldes et klip. Med lidt øvelse kan du hurtigt lave en grov redigering af din film ved blot at anbringe de vigtige mediefiler (assets) omtrent på deres tidslinjeplaceringer.

Avid Studio image001 Tidslinjens grundbegreber

I venstre ende af tidslinjen findes spormenulinjer med flere knapper for hvert spor: en låseknap, sporets navn samt monitorknapper for sporets video og lyd. Her er det valgte standardspor ” Hovedspor”.

Spormenulinjen: Til venstre for hvert spor er et menulinjeområde, der giver adgang til funktioner som f.eks.deaktivering af video- eller lydovervågning for sporet.

Standardsporet: Et af sporene er fremhævet med en lysere baggrundsfarve og markeret med en orange bjælke til venstre for spormenulinjen. Dette er standardsporet. Det spiller en særlig rolle i visse redigeringsprocedurer. F.eks. fungerer det som målspor for indsættelseshandlinger. For at gøre et andet spor til standardspor skal du blot klikke på dets menulinje.

Avid Studio image002 Tidslinjens grundbegreberDin aktuelle placering på tidslinjen svarer til den videoframe, der vises i afspilleren, når den er indstillet til tilstanden Tidslinje. Den aktuelle placering vises af en lodret rød linje med et tidslinjemarkørhåndtag, som kan trækkes i toppen. Endnu en lodret linje markerer den samme placering i Navigatøren (se nedenfor).

Værktøjsbjælken

Tidslinjens værktøjsbjælke, som findes oven over sporene, giver dig flere grupper af værktøjer.beregnet på redigering. (I Diskeditoren indholder værktøjsbjælken også særlige værktøjer til disk authoring).

Navigatøren

Neden for sporene viser tidslinjens Navigatør dig et fugleperspektiv af hele dit projekt i en mindre målestok. Bjælkerne, der repræsenterer klip, har samme farve som på tidslinjen, bortset fra at den bjælke, som repræsenterer det valgte klip, er orangefarvet. Ved at klikke i Navigatøren kan du hurtigt komme til alle steder på tidslinjen.

Avid Studio image003 Tidslinjens grundbegreber

Et udsnit af Navigatørens visningsvindue, som viser den aktuelle placering (den lodrette linje til venstre) og et håndtag til ændring af størrelse (til højre).

Det orange rektangel, som indrammer en del af Navigatørens visning, kaldes visningsvinduet, og viser den del af din film, som for øjeblikket er synlig på tidslinjesporene.

For at ændre på den del af din film, der vises, skal du klikke inden for visningsvinduet og trække vandret. Tidslinjen scroller parrallelt, mens du trækker. Dette kan bevirke, at du ikke kan se tidslinjemarkøren, eftersom din tidslinjeplacering ikke ændrer sig.

Zoom

For at ændre zoomniveauet på tidslinjen skal du enten klikke og trække vandret i tidsskalaen langs den øverste del af tidslinjen eller trække i siderne på visningsvinduet. Den første metode har den fordel, at den altid lader afspilningslinjens skærmplacering urørt, hvilket gør det lettere at orientere sig efter at have zoomet.

For at ændre zoomet i selve Navigatøren kan du bruge knapperne Plus og Minus umiddelbart til højre for den.

Dobbeltklik på visningsvinduet for at justere zoomet i både Navigatøren og tidslinjen, så hele din film passer ind i Filmeditorens vindue.

Størrelsesændring

Du kan justere højden af tidslinjen samt afspillerens og bibliotekets relative proportioner ved hjælp af det håndtag til størrelsesændring, der er formet som et omvendt T, og som befinder sig i midten af skærmen.

For at justere højden af de enkelte tidslinjespor skal du flytte adskillelseslinjerne mellem spormenulinjerne til venstre ved at tage fat i dem med musen. Hvis sporenes samlede lodrette højde overstiger det tilgængelige visningsområde, vil en rullebjælke til højre give dig mulighed for at vælge, hvilke spor, der skal vises.

Indstil Navigatørens højde ved at trække den vandrette separator lodret hen over toppen.

Tidslinjens grundbegreber