Funkce zvuku na časové ose

Vedle funkcí správy stop uvedených na straně Error! Bookmark not defined. představuje oblast záhlaví časové osy umístění také pro řadu ovládacích prvků zvuku.

Celková úroveň přehrávání

Nad záhlavími stop na časové ose se nachází indikátor celkové úrovně přehrávání. Při zobrazení náhledu projektu se zobrazí celkový výstup ze všech stop, jak jsou v současné době namíchány. Ikona rozbalení napravo od indikátoru otevře malé plovoucí okno se samostatnými indikátory úrovně pro každý panel výstupu a ovladač celkového zisku pro jednotné oříznutí výstupní úrovně nahoru nebo dolů.

Avid Studio image001 Funkce zvuku na časové ose

Klepněte na ikonu vedle indikátoru celkové úrovně přehrávání a otevřete tak panel Celková hlasitost, kde můžete použít u kompozitního zvukového výstupu svého projektu celkový zisk hlasitosti.

Směšovač zvuku

Panel směšovače zvuku se zobrazí na pravé straně záhlaví stop po klepnutí na přístupové tlačítko na panelu nástrojů časové osy. Na panelu jsou u každé stopy časové osy k dispozici dva otočné ovladače hlasitosti.

Úroveň stopy: Levý otočný ovladač slouží k nastavení výstupní úrovně stopy jako celku. Její číselná hodnota se zobrazí v malém místním okně při umístění ukazatele myši na otočný ovladač. Výchozí hodnota 0 dB (kterou lze obnovit dvojím klepnutím na tento otočný ovladač) znamená, že u původní hlasitosti klipů na stopě nebude použita žádná celková změna. Klepnutím na toto malé okýnko otevřete pole pro úpravy, kde můžete zadat požadovanou úroveň. Hodnotu můžete také nastavit vodorovným přetažením uvnitř okýnka.

Úroveň klipu: Druhým otočným ovladačem se nastavuje úroveň aktuálního klipu v pozici jezdce. Pokud není na stopě aktuálně zvolen klip, není tento druhý otočný ovladač k dispozici. Čáru hlasitosti klipu lze ovládat pomocí klíčových snímků, jak je uvedeno hned v následující části. Když se používá klíčování, vytvoříte pomocí otočného ovladače úrovně klipu nové klíčové snímky nebo změníte umístění stávajících snímků.

Avid Studio image002 Funkce zvuku na časové ose

Když klepnete na přístupové tlačítko nad časovou osou (L), zobrazí se napravo panel směšovače (R). Každá stopa má dva otočné ovladače. První upravuje úroveň celkové výstupní hlasitosti stopy a druhý řídí úrovně aktuálního klipu. Lze použít klíčování umožňující ovládat úrovně okamžik po okamžiku.  Třetí ikona na každé stopě slouží k otevření funkce Panorama.

Klíčování hlasitosti

Úroveň zvukového klipu je možné s použitím klíčování podle potřeby změnit. Díky tomu máte možnost vytvořit obálku hlasitosti, která odráží dynamické změny, které chcete použít v klipu. Obálka se na klipu zobrazí jako zelená čára.  Při přehrávání sleduje hlasitost klipu během plynulého pohybu od jedné klíčované úrovně k další zelenou čáru obálky.

Pokud nejsou na klipu žádné klíčové snímky, představuje čáru hlasitosti vodorovná čára zastupující výchozí hlasitost klipu. Chcete-li přidat klíčový snímek, je třeba vybrat tlačítko úprav klíčového snímku hlasitosti na panelu nástrojů časové osy a potom klepnout na čáru hlasitosti klipu. Také můžete umístit jezdec do požadovaného umístění klíčového snímku a potom jednoduše klepnout na otočný ovladač úrovně klipu. Tato druhá metoda funguje, ať je tlačítko úprav klíčového snímku zvýrazněné nebo ne. V obou případech by se na klipu měl zobrazit úchyt ovladače. Od tohoto okamžiku bude při každé změně hlasitosti klipu vytvořen nový klíčový snímek, pokud se dosud v aktuální pozici žádný nenachází, nebo bude aktualizována hodnota snímku, který je v této pozici již přítomen.

Úpravy klíčových snímků hlasitosti pomocí myši

Pokud chcete povolit úpravy klíčových snímků pomocí myši, aktivujte tlačítko úprav klíčového snímku hlasitosti ve skupině tlačítek na pravém konci panelu nástrojů časové osy. Nyní, když umístíte ukazatel myši nad zelenou čáru hlasitosti, uvidíte, že tato čára reaguje tak, že se její barva změní na bílou.

Avid Studio image003 Funkce zvuku na časové ose

Chcete-li aktivovat úpravy klíčových snímků hlasitosti klipu, klepněte na tlačítko ve skupině, která se nachází napravo na panelu nástrojů časové osy.

K dispozici nyní máte řadu funkcí pro úpravy klíčových snímků pomocí myši. Než začnete provádět jakékoli složitější úpravy klíčových snímků, věnujte několik minut seznámení s příkazy v této sadě. Umožňují rychle manipulovat s klíčovými snímky bez nutnosti se opakovaně přesouvat na zvolený klíčový snímek a používat otočný ovladač úrovně klipu.

Výchozí styl operací úprav pro klíčové snímky hlasitosti upřednostňuje zachování částí konstantní úrovně klipů oproti neustálému pohybu nahoru a dolů podél ramp na čáře úrovně. V případech, kdy na základě tohoto způsobu práce nedosáhnete při úpravách požadovaného výsledku, zkuste akci zopakovat při současném podržení klávesy ALT. Vypnete tak veškeré automatické opravy, které by mohly být v opačném případě provedeny.

Klepnutím na čáru úrovně vložte nový klíčový snímek.

Pomocí klávesy CTRL a klepnutí na čáru úrovně okamžitě vytvoříte klíčované zesílení nebo zeslabení. Vložíte tak nový klíčový snímek do bodu, do kterého jste klepli, a současně druhý snímek s hodnotou nastavenou na nula. V případě, že klepnete do první poloviny klipu, bude druhý klíčový snímek přidán na začátek, čímž vznikne zesílení. Pokud klepnete do druhé poloviny klipu, bude vytvořeno zeslabení umístěním druhého klíčového snímku na konec.

Přetažením vodorovných částí mezi sousedními klíčovými snímky nahoru nebo dolů vytvoříte náhlé změny úrovně. Na čáře hlasitosti tak vzniknou svislé kroky.

Přetažením ramp (stoupající nebo klesající části čáry úrovně) stranou v klipu změníte umístění zesílení a zeslabení.

Umístění úchytů ovládání lze měnit dvěma směry do libovolného povoleného bodu mezi přímými sousedními položkami (nebo koncovými body klipu). K dispozici je možnost současně změnit index času klíčového snímku i hlasitost klipu, což se projeví, když se přehrávání dostane do tohoto bodu.

Avid Studio image004 Funkce zvuku na časové ose

Šipky na tomto obrázku ukazují použití myši při úpravách pomocí klíčových snímků. Jednotlivé řídicí body lze přetáhnout všemi směry. Pohyb ramp je omezen pouze na vodorovný směr a pohyb plochých částí na svislý směr.

Klíčový snímek odstraníte jeho přetažením na jiné klíčové snímky nebo posunutím ve svislém směru pryč z čáry.

Lineární zesílení nebo zeslabení nastavíte přetažením některého z horních rohů klipu vodorovně směrem ke středu. Všimněte si, než začnete, že se neohnutý roh klipu lehce ohne, když na něj umístíte myš. Roh je nyní možné přetáhnout dále do klipu a vytvořit tak zesílení nebo zeslabení. Čím větší „ohnutou“ plochu vytvoříte, tím déle bude zesílení nebo zeslabení trvat.

Avid Studio image005 Funkce zvuku na časové ose

Doby trvání zesílení a zeslabení lze upravit pomocí myši, jak je znázorněno na obrázku. Také můžete klepnout na přeloženou oblast a otevřít tak malé dialogové okno pro úpravy doby trvání pomocí číselných hodnot.

Umístěním myši na svislou čáru sestupující z vnitřního rohu přeložené části upravíte stávající zesílení nebo zeslabení. Musí se zobrazit obousměrná šipka myši, teprve potom přetáhněte okraj podle toho, jak je potřeba.

Místní nabídka pro řídicí body na čáře hlasitosti obsahuje příkazy Přidat klíčový snímek, Odstranit klíčový snímek a Odstranit všechny klíčové snímky. (Jeden z těchto příkazů nebude aktivní, protože použít lze vždy jenom jeden z nich.)

Panorama

V tomto nástroji lze regulovat skutečné umístění zdroje zvuku ve vztahu k posluchači v rámci prostorového poslechového pole. Stejně jako nástroj pro hlasitost klipu funguje s klíčovými snímky přiřazenými ke klipu a je tedy aktivní pouze tehdy, když je jezdec časové osy umístěn na zvukovém klipu nebo videoklipu se synchronním zvukem. Čára úrovně pro změny panoramování má modrou barvu.

Avid Studio image006 Funkce zvuku na časové ose

Ve Směšovači zvuku poskytuje třetí ikona na každé stopě přístup k funkci Panorama, kde je možné ovládat umístění výstupu zvuku stopy ve dvourozměrném prostorovém poslechovém prostoru.

Pro účely úprav časové osy se veškeré panoramování provádí v režimu prostorového zvuku, takže budete muset používat pouze jednu verzi ovladačů pro funkci Panorama. Prostorové panoramované klipy lze dále míchat a vytvářet tak po dokončení úprav projektu další konfigurace výstupu. Díky tomu můžete pracovat s jedinou sadou voleb panoramování pro všechny formáty, které můžete případně vytvořit.

Změny provedené tímto nástrojem se vztahují pouze na aktuální klip. Zůstávají u klipu i když ho přesunete nebo zkopírujete na jinou stopu.

Funkci Panorama otevřete klepnutím na přístupové tlačítko na panelu směšovače záhlaví stopy. Pokud se na stopě v umístění jezdce nenachází žádný klip, toto tlačítko není aktivní. Zdroj zvuku je označen modrým bodem na dvourozměrné mřížce. Posluchač je umístěn ve středu a dívá se směrem dopředu.

Seznam výběru

V rozevíracím seznamu v horní části okna Panorama jsou k dispozici tři metody distribuce zvuku v sadě šesti prostorových reproduktorů.

5.1 je nejlepší nastavení pro obecné účely a pro přirozenou reprodukci zvuku. Používá se u obecných atmosférických zvuků, jako je štěkání psů nebo projíždění aut. Pět hlavních reproduktorů je zastoupeno ikonami v pracovní oblasti. Šestý reproduktor LFE (efekty nízké frekvence) je umístěn příliš nízko na to, aby podporoval směrový vjem. Jeho úroveň v prostorovém zvuku je řízena jezdcem pod pracovní plochou.

Vypnout středový kanál představuje preferované nastavení pro vytvoření působivé hudební stopy.

Dialogový režim kombinuje středový reproduktor s dvěma dalšími vzadu. Tato kombinace je vhodná pro dialog mezi více mluvčími.

Avid Studio image007 Funkce zvuku na časové ose

Umístění zvukového klipu pomocí funkce Panorama v dialogovém režimu. Všimněte si, že ikony pro přední rohové reproduktory jsou průhledné, což znamená, že v tomto režimu nejsou tyto reproduktory použity. Při zde uvedeném nastavení bude posluchač zvuk této stopy slyšet zprava.

Pracovní plocha

Hlavní část okna Panorama schématicky popisuje poslechovou oblast s typickým uspořádáním reproduktorů. Ikona křížku ve středu plochy označuje umístění posluchače.

Modrý kontrolní bod určuje pozici zdroje zvuku. Symboly reproduktorů na okraji pracovní oblasti ukazují typické prostorové uspořádání reproduktorů 5.1 s obrazovkou nahoře.

Jestliže chcete řídit pozici zdroje zvuku v jednom rozsahu – vodorovně nebo svisle – použijte jezdce dole nebo napravo na pracovní ploše.

Kanál LFE: Prostorový zvuk podporuje speciální kanál subwooferu (tedy 1 v režimu 5.1), který umožňuje u speciálních efektů posílit nebo odstranit nejnižší frekvence. Rozšíření LFE se ovládá jezdcem pod pracovní plochou. Lidské ucho není schopno zaznamenat umístění těchto nízkofrekvenčních zvuků, proto LFE nemá přiřazenou prostorovou pozici.

Tlačítka klíčových snímků: Tlačítka klíčových snímků v dolní části panelu umožňují přidat a odebrat klíčové snímky a procházet mezi nimi. Symbol Přidat se automaticky přepne na Odstranit, pokud se budete nacházet v pozici existujícího klíčového snímku.

Funkce zvuku na časové ose