Opravy zvuku

Nástroje pro opravy v editoru zvuku jsou Ekvalizér, Kompresor, Roztáhnutí, De-esser a Redukce šumu. Každý z nich lze použít u položek v knihovně i u klipů na časové ose.

Ekvalizér

Ekvalizéry jsou v principu podobné ovladačům výšky tónu (výšky/basy) zvukového systému, nabízí však dokonalejší možnosti nastavení. Tento ekvalizér rozděluje spektrum zvuku do pěti frekvenčních pásem, z nichž každé má střed na určité frekvenci s možností nastavení míry zisku.

Přednastavené seznamy: V rozbalovacím seznamu lze vybrat množství pevně daných přednastavených voleb: Můžete například nastavit efekt „hlasu z telefonu“.

Zisk: S použitím parametru Zisk můžete určit míru příspěvku jednotlivých frekvenčních pásem k celkovému zvuku (od -18 do +18).

Frekvence: Parametr Frekvence umožňuje zadat středovou frekvenci jednotlivých pásem.

Oříznout basy a Oříznout výšky: Tyto ovladače dokonale odstraňují frekvence pod nebo nad stanovenou hodnotou. Výchozí hodnoty povolují všechny frekvence.

Avid Studio image001 Opravy zvuku

Nastavení a předvolby pro opravy zvuku pomocí funkcí Ekvalizér a Kompresor. Většina nastavení funkce Roztáhnutí (není zobrazeno) je stejná jako u funkce Kompresor. Podrobné informace naleznete v jejich popisech.

Kompresor

Kompresor vyrovnává okamžik po okamžiku dynamiku zvukového signálu, snižuje hodnoty hlasitých části a současně typicky zdokonaluje celkový zvuk.  Výsledkem je dojem silnějšího signálu, i když úrovně vybuzení nejsou vyšší než před kompresí. Mírná komprese je u úprav zvuku hudebních stop používána velice běžně. Kompresi lze kreativně použít mnoha způsoby v závislosti na materiálu.

Přednastavené seznamy: U filtru pro kompresi lze vybírat z řady předem vytvořených sad parametrů.

Poměr: Tento ovládací prvek nastaví poměr komprese, což je velikost komprese použitá u částí vstupního signálu, které přesáhnou hodnotu nastavení Práh. Například poměr komprese 2:1 znamená, že při zvýšení úrovně zdroje o 2 dB nad prahovou hodnotu se úroveň na výstupu zvýší pouze o 1 dB.  Povolený rozsah je 1:1 (bez komprese) až 100:1 (silné omezení).

Práh: Všechny úrovně překračující tuto hodnotu nastavení jsou sníženy o hodnotu nastavenou u možnosti Poměr. Ztracenou úroveň je možné kompenzovat pomocí celkového zesílení ovladačem Zisk.

Náběh a Doběh: Možnost Náběh řídí, jak rychle reaguje kompresor na zvukový signál, který překročil prahovou hodnotu. Vyšší hodnoty zpozdí spuštění, takže například krátký náběh klavírního tónu zůstane čistě rozeznatelný a současně bude jako obvykle u déle trvajících zvuků použita komprese. Doběh řídí rychlost, s jakou se komprese vypíná, když signál klesne pod prahovou hodnotu.

Zisk: Nejlepší je provádět opravy zisku poté, co již byla provedena komprese.

Ohyb křivky: Vyšší hodnota ohybu křivky zajistí postupnou kompresi během přibližování k prahové úrovni zvuku a oddalování od této úrovně, nedojde tedy k náhlému použití úplné komprese. Změní se tak tónová kvalita komprimovaného zvuku.

Roztáhnutí

Pomocí funkce Roztáhnutí snížíte zisk signálů, které se nacházejí pod zvolenou prahovou hodnotou. Roztáhnutí představuje šetrnější způsob omezení hlučných nízkoúrovňových signálů než při náhlém oříznutí prahové hodnoty.

Poměr, Práh, Náběh, Doběh: Tyto parametry mají stejný význam jako u funkce Kompresor (viz výše).

Rozsah: Řídí maximální možnou redukci (ztlumení).

Blokování: Určuje jak dlouho zůstane roztáhnutí aktivní po počátečním náběhu. Snížení této hodnoty je užitečné, když jsou mezi hlasitějšími signály krátké přestávky nebo o hodně tišší pasáže, které by neměly být zesíleny. Při takovém použití funguje roztáhnutí jako pohlcovač šumů.

De-esser

Tento zvukový filtr nenápadně odstraňuje rušivé výrazné sykavky z nahrané řeči. Parametry, které jsou k dispozici, umožňují individuální citlivé úpravy efektu.

Frekvence: Pomocí tohoto otočného ovladače nastavíte frekvenci, nad jejíž hodnotou se použije funkce De-Esser.

Rozsah: Pomocí tohoto otočného ovladače je řízeno maximální ztlumení, které bude použito u zjištěných výrazných sykavek.

Avid Studio image002 Opravy zvuku

Nastavení a předvolby pro opravy zvuku pomocí funkcí De-esser a Redukce šumu

Redukce šumu

Použitím filtru redukce šumu můžete snížit nebo eliminovat nežádoucí šum na pozadí. Tento filtr reaguje dynamicky na změny množství a druhů šumů v materiálu.

Redukci šumu lze použít u řady problémů. Dosažené výsledky se však mohou lišit v závislosti na zdrojovém materiálu a příčině vzniklých problémů. V mnoha případech lze výsledky nadále optimalizovat pomocí cíleného použití parametrů Úroveň a Jemné doladění.

Protože může chvíli trvat, než se nové nastavení projeví, provádějte změny pomalu a v malých krocích a pečlivě si každou změnu poslechněte.

Úroveň: U videozáznamů pořízených v exteriéru, kde se objekty nacházejí daleko od mikrofonu, se často vyskytují problémy s nadměrným šumem na pozadí. Mohou být dokonce tak silné, že budou zakrývat zvuky, o které máte zájem, například hlasy osob. Za stejných podmínek se může provozní hluk samotné videokamery nebo řeč její obsluhy zesílit na neúnosnou úroveň. Zkoušejte použití úrovně Redukce šumu, dokud nebude u zdrojového materiálu dosaženo nejlepšího možného výsledku.

Automatické přizpůsobení: Když je tato možnost aktivní, funkce Redukce šumu automaticky a dynamicky přizpůsobí typ a množství šumu v materiálu. Možnost Jemné doladění bude při zvolení možnosti Automatické přizpůsobení ignorována.

Jemné doladění: Tato možnost řídí velikost opravy. Její účinek má význam jenom při použití nastavení Úroveň a nemá žádný účinek, pokud je aktivní možnost Automatické přizpůsobení.

Odstranit vítr: Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete aktivovat filtr, který v aktuálním zvuku zeslabí zvuk větru a podobné zvuky na pozadí.

Opravy zvuku