Průvodce kapitolou

Avid Studio image001 Průvodce kapitolouKdyž je do seznamu menu z knihovny přetaženo vícestránkové menu disku, zobrazí se v pravém horním rohu ikony menu tlačítko Průvodce kapitolou. Klepnutím na toto tlačítko otevřete okno Průvodce kapitolou.

Proč používat Průvodce kapitolou?

Průvodce kapitolou nabízí rychlý způsob, jak pro film vytvářet kapitoly. Na stopu kapitol na časové ose Editoru disku budou přidány značky kapitol, aby bylo vidět, kde každá kapitola začíná. Díky možnosti Propojit kapitoly s tlačítky menu (viz níže) bude každá kapitola reprezentována jedním tlačítkem kapitoly u řady automaticky generovaných stránek menu. Tyto stránky jsou propojeny do této řady pomocí tlačítek Další a Předchozí.

Aktivací tlačítek kapitol při prohlížení menu může uživatel přehrát film z libovolného nabízeného počátečního bodu.

Průvodce kapitolou slouží také k nastavování menu výběru scén a prezentací. Pokud video archivujete na disk, můžete pomocí tohoto průvodce vytvořit menu, které bude sloužit jako katalog scén. Řady vytvořených stránek menu mohou být libovolně dlouhé. Jejich délka závisí na tom, kolik je vytvořeno kapitol a kolik tlačítek kapitol se nachází na navržené stránce menu.

Avid Studio image002 Průvodce kapitolou

Průvodce kapitolou ve skutečnosti umožňuje provádět pouze to, co můžete provést i vy sami pomocí dostupných nástrojů pro vytváření disků v Editoru disků (které zůstávají k dispozici i následně pro úpravy vygenerovaného menu). Jeho účelem je urychlit kreativní proces převzetím řady rutinních činností, ze kterých se nastavování vícestránkového menu skládá.

Použití Průvodce kapitolou

Ovládací prvky Průvodce kapitolou jsou seskupeny do tří vodorovných panelů. Po nakonfigurování ovládacích prvků podle svých představ klepněte na tlačítko OK. Průvodce kapitolou provede nezbytné kroky vytvořením nových kapitol pro váš projekt společně s vytvořením značek na časové ose a (ve výchozím nastavení) automatickým vygenerováním sady stránek menu s nezbytným počtem tlačítek kapitol.

Umístit kapitoly na

Tento panel se nachází v Průvodci kapitolou zcela nahoře. Nacházejí se zde dvě možnosti, které lze použít samostatně nebo společně.

Optimální pozice: Když je toto políčko zaškrtnuto, Průvodce kapitolou vytvoří ve vybraném intervalu na časové ose kapitoly, ale nastaví kapitolu na nejbližší hranici klipu (pokud je k dispozici). Požadovaná průměrná délka kapitoly je určena v sekundách. Počáteční hodnota vychází z délky filmu. Chcete-li ji upravit, klepněte buď přímo na číslo a napište požadovanou hodnotu, nebo táhněte myší vodorovně v rámci daného textového pole.

Značky časové osy: U této možnosti se předpokládá, že jste připravili značky časové osy, které mají Průvodci kapitolou sloužit jako informace o tom, na kterých konkrétních místech ve filmu mají být propojení na kapitoly vytvořena.

Platí pro

Druhý panel v Průvodci kapitolou nabízí možnosti umožňující určit rozsah operace průvodce.

Celý film: Značky kapitol budou vytvořeny po celé délce filmu.

Výběr: Značky kapitol budou umísťovány pouze v rámci časového rozsahu určeného začátkem prvního vybraného klipu a koncem posledního vybraného klipu.

Možnosti

Třetí panel nabízí dvě poslední volby, které lze nastavovat nezávisle.

Propojit kapitoly s tlačítky menu: Pokud je vybrána tato možnost, bude do menu přidáno tolik stránek, kolik je třeba použít tlačítek pro všechny vytvořené kapitoly. Bez této možnosti jsou značky kapitol vytvořeny na časové ose v nepropojeném stavu a nejsou vytvořeny žádné stránky menu.

Pokud chcete propojit nepropojenou značku na tlačítko menu, přetáhněte ji myší na tlačítko při zobrazování náhledu menu v přehrávači. Pokud značku kapitoly necháte nepropojenou, bude přesto sloužit jako dostupný bod pro pokračování v přehrávání, když bude uživatel procházet obsah disku pomocí tlačítka pro přechod na další stopu na dálkovém ovladači.

Vrátit po každé kapitole: Zaškrtnutím této možnosti přidáte na konec každé kapitoly návratovou značku. Ve výchozím nastavení jsou značky umísťovány tak, aby se každá kapitola přehrávala až do začátku následující kapitoly a pak se vrátila do původního menu. Chcete-li změnit menu, na které je návratová značka propojena, přetáhněte značku na ikonu menu v seznamu menu. Je však třeba pamatovat na to, že návratová značka bude aktivní pouze v případě, že bylo přehrávání spuštěno z menu, na které je značka propojena.

Průvodce kapitolou