Nastavení

Avid Studio corner top left Nastavení Avid Studio border Nastavení Avid Studio corner top right Nastavení
Avid Studio border Nastavení
Avid Studio spacer Nastavení
Avid Studio spacer Nastavení Avid Studio blue button Nastavení Avid Studio spacer Nastavení

Chcete-li získat další informace o

aplikaci Avid Studio obecně,

zobrazte klepnutím sem seznam výukových kurzů dostupných
na našich webových stránkách (vyžaduje připojení k Internetu).

Avid Studio spacer Nastavení
Avid Studio spacer Nastavení
Avid Studio border Nastavení
Avid Studio corner bottom left Nastavení Avid Studio border Nastavení Avid Studio corner bottom right Nastavení

Hlavní konfigurační okno aplikace Avid Studio se nazývá Ovládací panel. (Poznámka: Slouží pouze k nastavení aplikace Avid Studio. Nesouvisí s Ovládacími panely systému Microsoft Windows.)

Začněte výběrem volby Instalační program Ø Ovládací panel v hlavní nabídce aplikace Avid Studio. Po zobrazení Ovládacího panelu zvolte stránku v adresáři na levé straně okna.

Avid Studio image001 Nastavení

Ovládací panel aplikace Avid Studio představuje hlavní konfigurační okno aplikace.

V této kapitole je postupně popsáno sedm stránek nastavení Ovládacího panelu.

Sledované složky

Sledované složky jsou složky na pevném disku nebo jiném úložném médiu sledované aplikací Avid Studio. Když se obsah sledovaných složek změní, bude se knihovna automaticky aktualizovat.

Můžete vytvořit tolik sledovaných složek, kolik chcete, a volitelně je můžete nastavit tak, aby byl sledován pouze jeden typ médií (video, obrázky nebo zvuk) namísto všech tří, což je výchozí nastavení.

Jestliže chcete složku v systému označit jako sledovanou, klepněte na tlačítko Přidat složku pod seznamem sledovaných složek a přejděte do složky, kterou chcete přidat. Budete-li chtít sledování složky zrušit, zvolte příslušnou složku v seznamu a klepněte na tlačítko Odstranit složku.

Použití volby Použít změny povede k tomu, že bude katalog v knihovně aktualizován na základě změn ve sledované složce.

Zvukové zařízení

Na této stránce nastavení jsou k dispozici parametry dostupné pro zařízení pro nahrávání (například mikrofony), která jsou připojená k počítači. Dialogové okno příslušného zařízení pro nastavení v systému Windows zobrazíte klepnutím na název zařízení.

Protokolování událostí

V tomto okně jsou protokolovány zprávy během některých operací, jako je například import více souborů. Zde můžete zjistit veškeré podrobnosti týkající se jakýchkoli problémů, které mohou nastat během těchto operací.

Import

Zde je možné nastavit výchozí možnosti pro Importér aplikace Avid Studio, v importéru je však můžete v průběhu importu upravit nebo přepsat.

Možnosti složky: K dispozici je možnost zobrazit nebo nastavit výchozí umístění importovaných médií, která jsou fyzicky zkopírována během importu na rozdíl od propojených importů a funkce Rychlý import v knihovně, která jednoduše vytvoří připojení k stávajícím médiím, aniž by se změnilo jejich umístění. Ve výchozím nastavení jsou složky umístěny v adresářích uživatelů pro hudbu, video a obrázky (Hudba atd.).

Avid Studio image002 Nastavení

Výběr typu podsložky videa na stránce Nastavení importu

Po vyhledání a zvolení složky, která má sloužit jako základní, můžete volitelně nastavit podsložku:

·    Žádné podsložky: Při výběru této možnosti budou importované soubory uloženy do základní složky.

·    Vlastní: Když zvolíte tuto možnost, použije se text zadaný do textového pole Podsložka jako název složky pro typ médií.

·    Dnes: Importované soubory budou uloženy do složky pojmenované jako aktuální datum ve formátu 2011-10-25.

·    Datum vytvoření: Jednotlivé importované soubory budou uloženy v podsložkách pojmenovaných pomocí data vytvoření médií ve stejném formátu jako u předchozí možnosti. Pokud je v rámci jedné operace importu přenášeno více položek médií, může tento proces zahrnovat vytvoření nebo aktualizaci více podsložek.

·    Aktuální měsíc: Tato možnost je shodná s možností Dnes, název však nebude obsahovat údaj o dni, tedy například 2011-10.

Detekce scén: Tato volba slouží k nastavení výchozí metody pro detekci scén.

Fázová animace: Tato volba slouží k nastavení výchozí metody importu pro snímky zaznamenané pomocí funkce Fázová animace.

Náhled

Nastavení ovlivňuje zobrazení a přehrání videa.

Kvalita: Tyto možnosti řídí kvalitu náhledu videa v aplikaci.

·    Volba Nejlepší zajišťuje náhled v plném rozlišení – rozlišení, při kterém bude projekt nakonec exportován. U této možnosti může dojít při přehrávání v pomalejších systémech k vynechání snímků.

·    Vyvážené: Při tomto nastavení, které doporučujeme pro běžné použití, jsou vynechány některé možnosti optimalizace kvality, což zajišťuje rychlejší náhled. Ve většině případů je rozdíl stěží rozeznatelný.

·    Nejrychlejší přehrávání: Tento náhled je optimalizován ve prospěch účinnosti zpracování, což může být užitečné u pomalejších systémů.

Optimalizace přehrávání pozadí: Když je aktivní tato možnost (výchozí), renderuje aplikace Avid Studio všechny efekty a přechody v reálném čase. Průběh renderování se zobrazí na časovém pravítku žlutým (co má být renderováno) a zeleným (právě je renderováno) stínováním. Ihned po renderování je stínování odebráno.

Pokud tato funkce není aktivní, žluté a zelené označení se nezobrazí a všechny efekty se přehrávají v reálném čase. Pokud však počet a složitost efektů překročí dostupnou kapacitu zpracování systémem, může to mít za následek sníženou kvalitu přehrávání (ztracené snímky, trhané přehrávání).

Renderování během přehrávání: Když je použito Automatické nastavení, je v aplikaci na základě systémových informací určeno, zda lze během přehrávání provést renderování v reálném čase. Pokud je použito nastavení Vypnout, bude renderování v reálném čase během přehrávání zakázáno, ale obnoví se po zastavení přehrávání.

Zobrazit náhled v režimu celé obrazovky na: Vyberte obrazovku počítače (pokud jich máte k dispozici víc), na které se má zobrazit rozlišení na celou obrazovku.

·    Zobrazit externí náhled na: Ze seznamu dostupných zařízení a výstupů signálů vyberte příslušné položky.

·    Standard externího náhledu: Vyberte televizní standard připojené video obrazovky.

Nastavení projektu

Na této stránce Ovládacího panelu aplikace Avid Studio můžete vybrat výchozí nastavení pro nové projekty, titulky a přechody.

Nový formát filmového projektu: Zvolte výchozí rozlišení (např. PAL nebo HD 1920x1080i) pro každou nově vytvořenou časovou osu. S použitím volby Detekuje formát podle 1. klipu v projektu můžete také nechat definovat formát pro projekt na základě prvního klipu umístěného na časovou osu. Formát pro aktuální časovou osu lze kdykoli během úprav změnit pomocí nastavení časové osy umístěné v levé horní části panelu nástrojů časové osy.

Výchozí délky trvání: Zde určíte výchozí délku trvání titulků, obrázků a přechodů při prvním přidání na časovou osu. (Pokud se tam však už nacházejí, je samozřejmě možné délku klipů trimovat podle potřeby.)

Pravítko – přibližování: Když je zaškrtnutá tato možnost, časová osa se při vodorovném přetažení na časovém pravítku zvětší a zmenší. V tomto režimu bude nutné k posunutí jezdce nebo změně umístění osy přehrávání přetáhnout přímo úchyt jezdce. Když je přiblížení nebo oddálení pomocí pravítka vypnuté, můžete klepnout do libovolného místa na pravítku a posunout tak osu přehrávání. V obou těchto případech lze přiblížení nebo oddálení provést také pomocí kterékoli z následujících možností:

·    klávesy Plus a Mínus na číselné klávesnici,

·    navigátor v dolní části časové osy nebo

·    posuvníky pod náhledy.

Umístění pro uložení

Na této stránce je možné zadat umístění pro ukládání médií a projektů, které vytvoříte pomocí aplikace Avid Studio. Samostatně lze zadat umístění pro následující položky:

·    Filmové projekty

·    Projekty disku

·    Titulky

·    Nabídky

·    Soubory renderování (dočasné soubory vytvořené při renderování položek, které vyžadují velký počítačový výkon, například video efekty)

Změny budou použity jen u souborů, které jsou vytvořeny po provedení změn v umístění úložiště. Stávající soubory zůstanou v původních umístěních.

Odstranit renderované soubory: Renderované soubory lze odstranit, abyste ušetřili místo a nemuseli se obávat opakovaného ztrácení dat. Až však bude nutné znovu renderovat projekt, budou tyto soubory znovu vytvořeny.

Nastavení