Strom položek

Paleta položek v knihovně je uspořádána do stromu složek, jehož struktura a celkové ovládání se podobá nástrojům pro práci se systémy souborů, jako je například Průzkumník Windows. Vyberete-li ve stromu složek určité umístění, zobrazí se název dané složky v popisku aktivní karty umístění a obsah složky v sousedním prohlížeči.

Avid Studio image001 Strom položek

V hlavním zobrazení knihovny, které je vidět na tomto obrázku, je strom položek umístěn v levém podokně pracovního prostoru. V kompaktním zobrazení knihovny, které se využívá v nástrojích aplikace Avid Studio pro úpravy projektů a médií, má strom položek podobu rozbalovacího seznamu na aktivní kartě.

Čtyři hlavní „větve“ stromu položek tvoří části Všechna média (video, zvuk, fotografie), Projekty (vaše projekty filmů a disků v aplikaci Avid Studio), Kolekce (vlastní seskupení položek) a Kreativní prvky (pomocná média jako titulky a různé efekty). Tyto části i podčásti v nich obsažené jsou podrobněji popsány v oddíle Základy práce s knihovnou.

Nabídka Seskupit podle

Avid Studio image002 Strom položekZáhlaví větve Všechna média obsahuje malou rozevírací nabídku voleb, které umožňují určit způsob seskupení položek v jednotlivých podčástech dané větve.

Nastavíte-li seskupování podle složky (výchozí volba), bude struktura složky odpovídat skutečným adresářům na vašem pevném disku, v přenosné paměti typu flash nebo v jiném zařízení se systémem souborů. Do výchozího zobrazení jsou zahrnuty některé standardní složky. Podle potřeby můžete přidat další a využít systém sledovaných složek. Seskupení podle složky je znázorněno výše na ilustraci hlavního zobrazení knihovny.

Použijete-li jiné seskupení, ať už podle hodnocení, podle data, nebo podle typu souboru, budou v jednotlivých podčástech vypsány přesně tytéž soubory položek jako u seskupení podle složky. Namísto třídění podle složek v systému souborů, v kterých jsou uloženy, jsou však ve stromu položek seskupeny do „virtuálních složek“ podle zvolené vlastnosti.

Seskupení podle hodnocení například rozdělí podčásti do šesti virtuálních složek. V pěti z nich budou zobrazeny soubory médií podle toho, jak jste je ohodnotili hvězdičkami, šestá složka je určena pro soubory, které jste dosud neohodnotili. Další informace o hodnocení souborů a jejich využití najdete v části Prohlížeč.

Avid Studio image003 Strom položek

Hlavní zobrazení knihovny, v němž je ve větvi Všechna média stromu položek vybráno seskupení Podle data. Složky nižší úrovně stromu položek jsou zobrazeny v prohlížeči (vpravo). Každá z těchto „virtuálních“ složek obsahuje všechny fotografie, u kterých datum souboru spadá do konkrétního měsíce.

Podčást Fotografie větve Všechna média na ilustraci výše je seskupena podle typu souboru. Virtuální složky jsou pojmenovány BMP, GIF nebo JPG – každá je určena pro jednu ze známých přípon souborů u souborů médií v této podčásti.

U seskupení podle data představují složky rok vytvoření souboru, v jeho rámci jsou pak soubory dále roztříděny podle měsíců.

Seskupení v dalších podčástech

Větve Projekty a Kreativní prvky ve stromu položek rovněž obsahují nabídku Seskupit podle. Je tedy možné, aby v jednotlivých větvích byly nastaveny různé režimy seskupení. Nabídka zahrnuje tytéž příkazy, jaké byly popsány u větve Všechna média, s výjimkou možnosti podle typu souboru, která není potřebná a nezobrazuje se.

Tlačítko Přidat kolekci

Avid Studio image004 Strom položekVětev Kolekce nezahrnuje nabídku Seskupit podle. Toto tlačítko v záhlaví větve vám umožní vytvořit novou Kolekci.

Strom položek