Prohlížeč

V této oblasti se v knihovně zobrazují položky médií – videa, fotografie, zvuk, projekty, kolekce a kreativní prvky, které máte k dispozici pro své projekty filmů a disků. Položky se zobrazují jako seznam textových záznamů nebo jako mřížka ikon. U vizuálních typů položek slouží jako ikony náhledové obrázky, u jiných typů pak grafické symboly.

Kdyby se v prohlížeči zobrazovaly všechny položky najednou, nebyla by knihovna příliš přehledná. Prohlížeč proto disponuje několika ovládacími prvky, které vám pomohou skrýt položky, jež jsou v dané situaci nepodstatné.

Náhledy, Detaily, Zobrazit scény

Každá položka se v prohlížeči zobrazuje v jednom ze dvou formátů, a to podle zvoleného zobrazení. Vzhledem k tomu, že ikony v zobrazení náhledů a textové záznamy v zobrazení detailů představují tytéž položky, mají tyto formáty určité společné prvky. Místní nabídka u položek tak například zůstává stejná bez ohledu na použité zobrazení.

Obdobně platí, že po poklepání na položku, ať jde o standardní položky médií (videa, fotografie a zvuky), nebo o Zvukové efekty ve větvi Kreativní prvky, se v obou zobrazeních otevře příslušný soubor médií v editoru oprav. Editory oprav jsou dostupné také z časové osy projektu. Použijete-li je však u položky v knihovně, přenesou se také do všech budoucích projektů, které danou položku budou zahrnovat.

Detaily

V zobrazení detailů je každá položka znázorněna jako jeden řádek v seznamu textových záznamů. V zobrazení náhledů ji představuje obrázek náhledu (u vizuálních typů médií) nebo grafická ikona.

Avid Studio image001 ProhlížečChcete-li prohlížeč přepnout do zobrazení detailů, klepněte na ikonu na tlačítku Zobrazení detailů v dolní části knihovny. Šipkou vedle tlačítka se otevře panel, kde můžete zvolit sloupce, jež se mají zahrnout do textových záznamů. K dispozici jsou sloupce Název, Velikost souboru, Typ souboru, Datum, Značky, Hodnocení a Doba trvání.

Avid Studio image002 Prohlížeč

V zobrazení detailů se jednotlivé položky zobrazují jako jednořádkové textové záznamy. Rozevírací seznam vedle tlačítka Detaily umožňuje zvolit, které sloupce se mají zobrazit. Položky „zvířata“ a „scenérie“ na obrázku představují názvy složek ve větvi Všechna média v knihovně.

Náhledy

Avid Studio image003 ProhlížečTlačítkem vlevo od tlačítka Zobrazit detaily vyberete zobrazení náhledů, ve kterém nejsou položky představovány textem, ale ikonami. Šipkou vedle tohoto tlačítka se otevře panel, kde můžete zvolit další údaje, jež se mají zobrazit spolu s každou ikonou. Můžete vybírat z následujících možností: Text, Ukazatel značky, Ukazatel kolekce, Hodnocení a Ukazatel oprav.

Kromě těchto volitelných prvků se při umístění ukazatele myši na ikonu vždy zobrazí tlačítko Informace. Klepnutím na něj otevřete v dolní části zobrazení prohlížeče panel informací.

Avid Studio image004 Prohlížeč

Při umístění ukazatele myši na ikonu položky v knihovně se v pravém horním rohu zobrazí tlačítko Informace.

Avid Studio image005 ProhlížečVlevo dole je u většiny ikon položek zobrazeno tlačítko náhledu, které má podobu standardního symbolu pro přehrávání, tedy trojúhelníka v kroužku. V kompaktním zobrazení knihovny (používaném v editoru projektů a v některých editorech médií), se náhled zobrazuje na kartě Zdroj vestavěného přehrávače. V hlavním zobrazení knihovny je náhled k dispozici v samostatném okně přehrávače. Další informace naleznete v části Knihovna – náhled.

Avid Studio image006 ProhlížečV obou zobrazeních knihovny získáte klepnutím na tlačítko Náhled se stisknutou klávesou ALT miniaturní náhled přímo u ikony položky. U videa a zvuku můžete náhled zobrazit ručně pomocí jezdce, který se zobrazuje při umístění ukazatele myši na ikonu.

Avid Studio image007 ProhlížečZobrazit scény

U souborů videa tímto tlačítkem přepnete do zobrazení scén. Scény lze spravovat v přehrávači v knihovně. Další informace naleznete v části Knihovna – náhled.

Volitelné ovládací prvky

Volitelné ukazatele a tlačítka u ikony položky umožňují přístup k informacím o položce přímo z prohlížeče.

Avid Studio image008 ProhlížečText: Popisek pod ikonou představuje pojmenování položky v knihovně. Můžete jej nastavit pomocí příkazu Upravit popisek z místní nabídky. Není nutné použít název souboru položky (který se zobrazí jako výchozí).

Avid Studio image009 ProhlížečUkazatel značky: Spodní ze dvou symbolů v pravé dolní části náhledu označuje, zda jsou k položce přiřazeny nějaké značky. Umístěním ukazatele myši nad tento symbol zobrazíte nabídku se značkami, které jsou dané položce aktuálně přiřazeny. Přesunete-li ukazatel na název značky v této nabídce, zobrazí se tlačítko Odebrat. Klepnutím na něj značku odeberete. Klepnutím na tlačítko Odebrat vše v dolní části nabídky odstraníte u položky všechny značky.

Avid Studio image010 ProhlížečUkazatel kolekce: Ikona těsně nad ukazatelem značek označuje, že jste danou položku zařadili do jedné či více kolekcí. Chcete-li zjistit jejich názvy, podržte na ikoně ukazatel myši. Podobně jako u nabídky ukazatele značek se při umístění ukazatele myši na název kolekce zobrazí tlačítko Odebrat. Klepnutím na něj položku odeberete z kolekce. Příkazem Odebrat vše položku odstraníte ze všech kolekcí, do nichž je zařazena.

Avid Studio image011 Prohlížeč

Ovládací prvek Hodnocení se zobrazuje vlevo nahoře od náhledu (případně grafické ikony, podle typu média). Vpravo nahoře se nachází tlačítko Informace. Ukazatel oprav najdete také vpravo nahoře, ovšem uvnitř náhledu.

Hodnocení: Řada hvězdiček vlevo nahoře od ikony vám umožňuje nastavit hodnocení položky. Není-li zvýrazněna žádná hvězdička, označuje se položka jako nehodnocená. Chcete-li nastavit hodnocení jedné položky nebo výběru několika položek, klepněte na odpovídající hvězdičku na ukazateli (pokud chcete položku opět nastavit jako nehodnocenou, klepněte dvakrát na první hvězdičku). Můžete také zvolit požadované nastavení v místní podnabídce Použít hodnocení.

Ukazatel oprav: V knihovně můžete použít filtry oprav obrázků a zvuku, a to bez „ohrožení“ položek médií v knihovně – původního souboru se změny nedotknou. Typy oprav použitých u položky a jejich parametry, které byly zadány, se uloží do databáze knihovny. U všech položek, u nichž byly provedeny opravy, se zobrazí ukazatel oprav.

Prohlížeč