Knihovna – náhled

Většina typů položek v knihovně podporuje zobrazení náhledu v prohlížeči. Tuto možnost označuje tlačítko náhled u ikony položky a také přítomnost příkazu Zobrazit náhled v její místní nabídce.

Nezapomeňte také, že náhled většiny typů položek si můžete prohlédnout rovněž přímo u ikony tak, že se stisknutou klávesou ALT klepnete na tlačítko přehrát.

Přehrávač v knihovně

Klepnutím na tlačítko náhled v levém dolním rohu u ikony položky se daná položka načte do přehrávače v knihovně, kde ji lze zobrazit.

Avid Studio image001 Knihovna – náhled

Náhled videoklipu v okně Přehrávač v knihovně. Ovládání posunu se nachází v dolní části. Zcela vlevo leží tlačítko Smyčka a dále převíjecí kolečko. Třetí ze skupiny pěti tlačítek se šipkami spouští přehrávání. Dvojice tlačítek po jeho stranách slouží k navigaci mezi položkami ve složce knihovny.

V horní části přehrávače je označena aktuální pozice zobrazení. V dolní části se nachází panel nástrojů s ovládacími prvky posunu a funkčními tlačítky.

Ovládání posunu

Prvním z ovládacích prvků posunu je tlačítko smyčka, které zajistí přehrávání média od začátku v nepřetržité smyčce. Vedle se nachází převíjecí kolečko, kterým můžete jemně ovládat rychlost přehrávání, a to tažením vpřed a vzad na ovládacím prvku.

Střední tlačítko přehrát ve skupině pěti ovladačů se šipkami spustí náhled videa nebo zvuku. Dvojice tlačítek po jeho stranách slouží k navigaci mezi přehrávanou položkou a dalšími z téže složky. Při prohlížení náhledu fotografie se tlačítko přehrát nezobrazuje a k dispozici jsou pouze navigační tlačítka.

Klepnutím na tlačítko ztlumit vpravo od ovládání posunu můžete přepínat přehrávání zvuku k danému klipu. Umístíte-li na tlačítko ztlumit ukazatel myši, zobrazí se vedle něj jezdec hlasitosti.

Funkční tlačítka

Avid Studio image002 Knihovna – náhledNěkterá tlačítka z poslední skupiny ovladačů v dolní části přehrávače se zobrazují pouze u určitých typů položek. Soubory videa využívají všechna čtyři tlačítka, a to v pořadí, které je zde znázorněno a popsáno.

Zobrazit scény: Toto tlačítko aktivuje režim, ve kterém prohlížeč zobrazí samostatnou ikonu nebo textový záznam pro každou scénu v souboru videa. (Jak je vysvětleno v části Detekce scén videa, scéna je v nejobecnějším smyslu jednoduše libovolná část souboru videa.)

Je-li aktivní režim Zobrazit scény, je odebráno sousední tlačítko Otevřít v Editoru médií, které je nahrazeno tlačítkem Rozdělit scénu. Tak můžete nejen využít funkci automatické detekce scén, ale také definovat vlastní scény.

Otevřít v Editoru médií: Soubor média se otevře pro úpravy v editoru oprav odpovídajícím jeho typu.

Celá obrazovka: Náhled se zobrazí ve zvláštním okně na celé obrazovce, které obsahuje základní sadu prvků pro ovládání posunu. Chcete-li zobrazení na celou obrazovku ukončit, klepněte na tlačítko zavřít v pravém horním rohu okna nebo stiskněte klávesu ESC.

Informace: Toto tlačítko v přehrávači přepíná mezi zobrazeními informace a přehrávání. Zobrazení informace lze otevřít přímo klepnutím na tlačítko informace u ikony dané položky v prohlížeči. U položek zvuku není k dispozici zvláštní zobrazení pro přehrávání. Veškeré ovládání přehrávače je dostupné v zobrazení informace.

Avid Studio image003 Knihovna – náhled

V zobrazení Informace jsou v prohlížeči k dispozici data o položce v knihovně, v tomto případě o fotografii. Opětovným klepnutím na tlačítko Informace se vrátíte do zobrazení Přehrávání.

Knihovna – náhled