Základy práce s knihovnou

Knihovna aplikace Avid Studio umožňuje spravovat a efektivně využívat celý fond médií a dalších položek, které máte k dispozici pro svou tvorbu.

Co přesně knihovna obsahuje?

Škálu položek, které můžete využívat ve svých projektech, lze shrnout do čtyř hlavních větví stromu položek. Každá větev se dále dělí do specializovanějších podčástí.

Část Všechna média obsahuje standardní soubory médií uložené v systému, rozdělené do podčástí s názvy Fotografie, Video a Zvuk. Podporována je řada standardních typů souborů. Funkce čtvrté podčásti s názvem Chybějící média je popsána dále.

Projekty představují vaše projekty filmů a disků v aplikaci Avid Studio, s příslušně pojmenovanými podčástmi. Projekt můžete otevřít přímo z knihovny a začít jej upravovat. Můžete jej také přidat do časové osy jiného projektu, kde bude fungovat jako běžný klip.

Kolekce představují vlastní seskupení médií v knihovně. Čím více času věnujete správě médií, tím častěji zřejmě budete kolekce využívat. Mohou sloužit jako dočasná úložiště během práce nebo k roztřídění médií a jejich uložení pro pozdější využití. Kolekce lze generovat automaticky, ale většinou je definují uživatelé. Podporovány jsou také hierarchicky uspořádané kolekce. Kolekce na nejvyšší úrovni v hierarchii slouží jako podčásti větve Kolekce.

Avid Studio image001 Základy práce s knihovnouVětev Kreativní prvky je na ilustraci vpravo znázorněna otevřená, takže jsou vidět její podčásti. Každá z nich představuje typ zvláštních efektů (Efekty a Přechody), případně zvláštní typ médií (ostatní podčásti). Součástí aplikace Avid Studio jsou také kolekce všech sedmi typů těchto prvků, bez licenčních poplatků a připravené k okamžitému použití.

Ukládání položek v knihovně

Každá položka v knihovně – tedy každý klip, zvuk, přechod atd. – odpovídá souboru uloženému v místním úložišti vašeho počítačového systému. Knihovna tyto soubory „nevlastní“ a nikdy je neukládá s úpravami, pokud není zadán výslovný požadavek. Namísto toho do své vnitřní databáze ukládá informace o jejich názvech, umístění a vlastnostech. Uložené informace zahrnují také veškeré značky a hodnocení, kterými jste opatřili konkrétní položky, a parametry případných opravných filtrů, jež jste použili.

Databáze

Soubory, které tvoří databázi knihovny, jsou uloženy ve složce, k níž má práva jediný uživatel, nikoli ve složce se sdílenými přístupovými právy v systému Microsoft Windows. V případě, že aplikaci Avid Studio ve vašem počítači využívá několik uživatelů se samostatnými přístupovými údaji, vytvoří se pro každého z nich samostatná knihovna.

Chybějící média

Operace jako přidávání, odebírání a přejmenovávání položek v knihovně jsou databázové operace a nemají žádný vliv na samotné soubory médií. Při odebírání položky z knihovny vám ovšem nabídka v potvrzovacím dialogovém okně umožní udělat další krok a smazat i samotný soubor. Tato možnost je však ve výchozím nastavení vypnuta – je tedy třeba si tuto akci výslovně vyžádat.

Avid Studio image002 Základy práce s knihovnouObdobně platí, že když odstraníte soubor položky v Průzkumníkovi Windows nebo v jiné aplikaci mimo Avid Studio, záznam o souboru v databázi bude i nadále zachován. Vzhledem k tomu, že knihovna ve skutečnosti nemá k danému souboru přístup, však bude záznam ve výpisu opatřen grafickým označením chyby. Jestliže soubor stále existuje, ale byl přesunut do jiné složky nebo zařízení, lze odkaz na něj v knihovně snadno obnovit. Poklepáním na položku zobrazte standardní dialogové okno Otevřít soubor, ve kterém můžete vyhledat cestu k novému umístění souboru.

Pokud chcete naopak zkontrolovat, zda se v knihovně nevyskytují chybějící média, prohlédněte zvláštní podčást Všechna média Ø Chybějící média ve stromu položek.

ð Strom položek

ð Kolekce

ð Správa položek v knihovně

ð Prohlížeč

ð Knihovna – náhled

Základy práce s knihovnou