Inteligentní film (SmartMovie)

Avid Studio corner top left Inteligentní film (SmartMovie) Avid Studio border Inteligentní film (SmartMovie) Avid Studio corner top right Inteligentní film (SmartMovie)
Avid Studio border Inteligentní film (SmartMovie)
Avid Studio spacer Inteligentní film (SmartMovie)
Avid Studio spacer Inteligentní film (SmartMovie) Avid Studio blue button Inteligentní film (SmartMovie) Avid Studio spacer Inteligentní film (SmartMovie)

Chcete-li získat další informace o

úpravách – nástroj SmartMovie,

klepnutím sem můžete spustit výukový program online
na našich webových stránkách (vyžaduje připojení k Internetu).

Avid Studio spacer Inteligentní film (SmartMovie)
Avid Studio spacer Inteligentní film (SmartMovie)
Avid Studio border Inteligentní film (SmartMovie)
Avid Studio corner bottom left Inteligentní film (SmartMovie) Avid Studio border Inteligentní film (SmartMovie) Avid Studio corner bottom right Inteligentní film (SmartMovie)

Nástroj Inteligentní film (SmartMovie) otevřete klepnutím na tlačítko SmartMovie v dolní části okna knihovny.

Avid Studio image001 Inteligentní film (SmartMovie)

Klepnutím na tlačítko SmartMovie v dolní části okna knihovny okamžitě vytvoříte filmový projekt. Chcete-li vytvořit prezentaci, vyberte namísto toho nástroj SmartSlide.

Ovládací prvky nástroje Inteligentní film (SmartMovie) se podobně jako u nástroje Inteligentní snímek (SmartSlide) nacházejí na panelu, který se vysune v dolní části okna. Opět jsou k dispozici tři dílčí panely. Levý obsahuje informace a rady pro práci s nástrojem Inteligentní film (SmartMovie). Panel uprostřed představuje úložiště se zásobníky na video a fotografie (nahoře) a na zvukové soubory. Panel vpravo obsahuje ovládací prvky k přizpůsobení prezentace.

Přidání médií

K vizuálním prvkům inteligentního filmu mohou vedle videa patřit i fotografie a další statické obrázky. Položky, které chcete použít, přetáhněte z prohlížeče do horního zásobníku v oblasti úložiště. Miniatury poté můžete v úložišti přetažením uspořádat do požadovaného pořadí. Podle potřeby přidejte další materiál.

Avid Studio image002 Inteligentní film (SmartMovie)Chcete-li film doplnit hudbou, přetáhněte zvukové soubory do dolního zásobníku v oblasti úložiště. Můžete také klepnout na tlačítko houslového klíče v levém dolním rohu zásobníku na zvukové soubory a vytvořit hudební stopu pomocí nástroje ScoreFitter.

Během přidávání médií se v levém horním rohu zásobníku zobrazuje celková délka zdrojového materiálu. Tento údaj nemusí vždy odpovídat délce výsledného filmu.

Náhled, editace a export

Po vložení médií klepněte na tlačítko Náhled na liště zápatí pod nástrojem. Vytvoří se projekt, který se otevře v okně náhledu. Pokud je třeba, můžete se vrátit k práci s nástrojem Inteligentní film (SmartMovie) a upravit výběr médií.

Avid Studio image003 Inteligentní film (SmartMovie)

Prvotní analýza materiálu při generování inteligentního filmu (SmartMovie) může chvíli trvat. Další prodlevu před tím, než bude k dispozici náhled se všemi podrobnostmi, může způsobit úplné renderování projektu. Jeho průběh ukazuje stínování na časovém pravítku v přehrávači.

Klepnete-li na tlačítko Náhled, vybraná média se automaticky uloží do kolekce s názvem Poslední inteligentní vytváření. Pokud vzniklé seskupení položek plánujete dále využívat, kolekci přejmenujte. Předejdete tak jejímu přepsání při vygenerování nového náhledu v nástroji Inteligentní snímek (SmartSlide) či Inteligentní film (SmartMovie).

Tlačítko Editovat přenese produkci do časové osy Editoru filmů, kde můžete provést jemnější úpravy. Jako vždy je vhodné zkontrolovat, zda nastavení pro video na časové ose odpovídají vašim požadavkům na film. Přístup k těmto nastavením umožňuje tlačítko nastavení videa na panelu nastavení (dole).

Avid Studio image004 Inteligentní film (SmartMovie)

Jakmile prezentace splňuje vaše představy, klepněte na tlačítko Export a vypalte ji na disk nebo vytvořte soubor k publikování.

Úložiště

Vizuální položky v horním zásobníku se zobrazují jako ikony, hudba a zvukové soubory v dolním zásobníku jako řádky textu udávající název souboru a dobu trvání každé položky. V obou zásobnících lze vybrat více položek a měnit jejich uspořádání přetažením. K dispozici je také stručná místní nabídka:

Odstranit vybrané: Vybraná média budou odebrána z produkce v nástroji Inteligentní film (SmartMovie). V knihovně zůstanou dostupná k dalšímu použití. (Klávesová zkratka: DELETE.)

Otevřít editor: Tento příkaz otevře nástroj oprav v editoru videa, fotografií či zvuku. Veškeré úpravy provedené u médií se projeví pouze v rámci dané produkce v nástroji Inteligentní film (SmartMovie). (Klávesová zkratka: poklepání).

Nastavení nástroje SmartMovie

Nastavení na tomto dílčím panelu slouží k přizpůsobení produkce v nástroji Inteligentní film (SmartMovie).

Avid Studio image005 Inteligentní film (SmartMovie)

Ukazatel myši na tomto obrázku vybírá na panelu nastavení nástroje SmartMovie u délky klipu nastavení „Dlouhý“. V dolní části panelu se nacházejí tlačítka pro úpravu nastavení videa ve vytvářeném projektu a pro vymazání všech nastavení.

Zadaná nastavení se použijí při příštím generování filmu. Tlačítko nastavení videa umožňuje nastavit možnosti časové osy, které se použijí, když produkci přenesete do Editoru filmů. Tlačítko Vymazat projekt odebere z projektu všechna média a vrátí zpět výchozí nastavení.

Titulek: Zadejte titulek, který bude sloužit jako hlavní v celém filmu.

Délka klipu: Zkrácením délky klipů zrychlíte tempo výsledného filmu. Chcete-li použít původní délku dané položky, zvolte možnost Maximální.

Posuvník a lupa: Zaškrtnete-li tuto možnost, oživíte prezentaci simulací pohybu kamery.

Přizpůsobit obraz: Tuto možnost zaškrtněte, chcete-li zvětšit materiál, který je vzhledem k formátu snímků v projektu příliš malý.

Hlasitost videa: Tato možnost nastavuje hlasitost původního zvuku v použitých segmentech videa. Pokud chcete ve zvukové stopě mít pouze hudbu na pozadí, nastavte tuto hodnotu na nulu.

Pořadí médií: Vyberte možnost určující pořadí snímků: Podle nastavení (pořadí stanovíte vy), Chronologické (podle časového údaje u souborů) nebo Náhodné.

Inteligentní film (SmartMovie)