Klávesové zkratky

Avid Studio corner top left Klávesové zkratky Avid Studio border Klávesové zkratky Avid Studio corner top right Klávesové zkratky
Avid Studio border Klávesové zkratky
Avid Studio spacer Klávesové zkratky
Avid Studio spacer Klávesové zkratky Avid Studio blue button Klávesové zkratky Avid Studio spacer Klávesové zkratky

Chcete-li získat další informace o

aplikaci Avid Studio obecně,

zobrazte klepnutím sem seznam výukových kurzů dostupných
na našich webových stránkách (vyžaduje připojení k Internetu).

Avid Studio spacer Klávesové zkratky
Avid Studio spacer Klávesové zkratky
Avid Studio border Klávesové zkratky
Avid Studio corner bottom left Klávesové zkratky Avid Studio border Klávesové zkratky Avid Studio corner bottom right Klávesové zkratky

Termíny Vlevo, Vpravo, Nahoru a Dolů v těchto tabulkách odkazují na klávesy se šipkami (kurzorové klávesy).

Obecné klávesové zkratky

Ctrl+1

Otevření karty Hlavní knihovna

Ctrl+2

Otevření karty Film

Ctrl+3

Otevření karty Disk

Ctrl+4

Otevření Editoru titulků (z Filmového editoru)

Ctrl+5

Otevření Editoru titulků (z Filmového editoru)

Ctrl+6

Otevření exportéru

Ctrl+ I

Otevření importéru

Ctrl+S

Uložení projektu, titulku nebo nabídky

Alt+F4

Zavření aplikace

Shift+F10

Přístup k místní nabídce

Ctrl+Z

Vrácení akce zpět

Ctrl+Y

Opakování akce

Ctrl+A

Výběr všech položek

Shift+Ctrl+A

Zrušení výběru všech položek

Ctrl+C

Kopírování do schránky

Ctrl+V

Vložení ze schránky

Ctrl+X

Vyjmutí do schránky

End

Přechod na konec

Home

Přechod na začátek

Alt+Enter

Přehrávání na celé obrazovce

Esc

Ukončení zobrazení na celou obrazovku nebo zavření panelu

Delete

Odstranění bez kopírování do schránky

Poklepání

Otevření příslušného editoru (média, nástroj pro tvorbu titulků, projekt, koláž atd.)

F1

Otevření kontextové nápovědy

Knihovna

Ctrl+N

Nová kolekce

ALT + klepnutí

Přehrávání v miniatuře

Numbers 1-5

Očíslování vybraných klipů

Number 0

Odstranění číslování vybraných klipů

Page Up

Posunutí na stránce nahoru

Page Down

Posunutí na stránce dolů

Right

Rozbalení složky ve stromu

Left

Sbalení složky ve stromu

Arrow keys

Navigace nahoru, dolů, doleva, doprava

Delete

Odstranění vybraného klipu a médií

F7

Zobrazení / skrytí rozhraní značek

Přehrávání a přesun

Mezerník

Přehrávání a pauza

SHIFT + Mezerník

Opakované přehrávání

Alt+Enter

Přehrávání na celé obrazovce

Esc

Ukončení zobrazení na celou obrazovku

ALT + klepnutí

Přehrávání v miniatuře

J

Rychlé posunutí vzad (chcete-li přehrávat rychleji, stiskněte tuto klávesu několikrát)

K
(nebo SHIFT + K)

Pozastavení přehrávání

L

Rychlé posunutí vpřed (chcete-li přehrávat rychleji, stiskněte tuto klávesu několikrát)

SHIFT + L

Pomalé posunutí vpřed (chcete-li přehrávat pomaleji, stiskněte tuto klávesu několikrát)

SHIFT + J

Pomalé posunutí vzad (chcete-li přehrávat pomaleji, stiskněte tuto klávesu několikrát)

Vpravo
(nebo X)

Přechod o 1 snímek vpřed

Vlevo
(nebo Z)

Přechod o 1 snímek vzad

SHIFT + Vpravo
(nebo SHIFT + X)

Přechod o 10 snímků vpřed

SHIFT + Vlevo
(nebo SHIFT + Z)

Přechod o 10 snímků vzad

D
(nebo PG UP)
(nebo CTRL + Vlevo)

Přechod vzad k vystřižení

F
(nebo PG DN)
(nebo CTRL + Vpravo)

Přechod vpřed k vystřižení

CTRL + I

Přechod na vstupní značku

CTRL + O

Přechod na výstupní značku

. (tečka)

Přechod na další značku

, (čárka)

Přechod na předchozí značku

Importér

ENTER

Fázová animace: Nahrání snímku (když je otevřený snímek pro zaznamenání)

Vpravo

Rozbalení složky ve stromu

Vlevo

Sbalení složky ve stromu

Klávesy se šipkami

Navigace nahoru, dolů, doleva, doprava

CTRL + A

Označení všech položek

CTRL + SHIFT + A

Zrušení celého výběru

F4

Zahájení importu

Rozhraní filmu

A
(nebo I)

Značka začátku

S
(nebo O)

Značka konce

SHIFT + I

Zrušení vstupní značky

SHIFT + O

Zrušení výstupní značky

SHIFT + U

Vymazání vstupní a výstupní značky

SCROLL LOCK

Vypnutí nebo zapnutí zvuku při zrychleném přehrávání

E
(nebo HOME)

Přechod na začátek

R
(nebo END)

Přechod na konec

P

Přepnutí magnetického zarovnávání

; (středník)

Rozdělení klipů na pozici jezdce přehrávače

M

Přidání/odstranění značky

. (tečka)

Přechod na další značku

, (čárka)

Přechod na předchozí značku

CTRL + . (tečka)

Otevření panelu se seznamem značek

DELETE

Odstranění vybraných klipů z časové osy

Poklepání na klip na časové ose

Otevření editorů médií pro klip

B

Odeslání náhledu klipu na hlavní stopu na časové ose (v pozici jezdce přehrávače)

H

Přepnutí náhledu mezi časovou osou a zdrojem

Ctrl+5

Otevření Editoru titulků

F5

Zobrazení/skrytí směšovače zvuku

F7

Vytvoření skladby

+ na numerické klávesnici

Přiblížení časové osy

- na numerické klávesnici

Oddálení časové osy

[  (levá závorka)

Oddálení na časové ose

]  (pravá závorka)

Přiblížení na časové ose

CTRL + [

 

Přizpůsobení časové osy oknu

CTRL + ]

Zobrazení každého snímku (přiblížení)

Alt

Alternativní chování při úpravách na časové ose (vkládání/přepisování)

T

Zapnutí/vypnutí režimu trimování

Vpravo

Trimování o 1 rámeček doprava (s otevřeným bodem trimování)

Vlevo

Trimování o 1 rámeček doleva (s otevřeným bodem trimování)

SHIFT + Vpravo

Trimování o 10 rámečků doprava (s otevřeným bodem trimování)

SHIFT + Vlevo

Trimování o 10 rámečků doleva (s otevřeným bodem trimování)

CTRL + klepnutí na bod trimování

Přidání 2. bodu trimování na stejnou stopu

SHIFT + klepnutí na bod trimování

Otevření podobného bodu trimování na všech stopách

TAB

Cyklování mezi otevřenými body trimování

Editory médií

Čísla 1–8

Výběr kategorie korekce nebo efektů

Poklepání na posuvník

Vrácení posuvníku na výchozí pozici

CTRL + L

Otočení fotografie doleva

CTRL + R

Otočení fotografie doprava

Alt+Enter

Přehrávání na celé obrazovce

Esc

Ukončení zobrazení na celou obrazovku

Editor titulků

SHIFT + Vlevo

Rozšíření výběru znaků vlevo

SHIFT + Vpravo

Rozšíření výběru znaků vpravo

SHIFT + CTRL + Vlevo

Stejná akce jako u klávesové zkratky SHIFT + Vlevo (rozšíření výběru po slovech)

SHIFT + CTRL + Vpravo

Stejná akce jako u klávesové zkratky SHIFT + Vpravo (rozšíření výběru po slovech)

CTRL + B

Přepnutí tučného písma

CTRL + I

Přepnutí kurzívy

CTRL + U

Přepnutí podtrženého písma

CTRL + A

Výběr všech položek

CTRL + D

Zrušení výběru všech položek

Mezerník

S vybranou oblastí na časové ose: Spuštění a zastavení přehrávání

Klávesové zkratky