Výběr souborů pro import

Když na panelu Import z vyberete volbu Tento počítač, probíhá výběr souborů v prohlížeči složek a souborů médií ve středové části průvodce.

Avid Studio image001 Výběr souborů pro import

Při importu ze souborových médií zobrazí importér ve střední části prohlížeč složek a souborů. Po levé straně jsou zobrazeny panely Import z a Import do a na pravé straně panely Režim a Název souboru. Tlačítkem Zahájit import v dolní části zahájíte po výběru požadovaných souborů médií operaci importu.

V rámci jedné operace importu můžete přenést více typů médií z více zdrojových složek. Každý vybraný soubor bude zkopírován do příslušné složky odpovídající typu média (jak jsou zadány v panelu Import do).

Prohlížeč složek a souborů médií

Avid Studio image002 Výběr souborů pro importV levém sloupci prohlížeče jsou hierarchicky zobrazeny všechny složky všech úložných zařízení připojených k počítači. Tato zařízení zahrnují pevné disky, optické jednotky, paměťové karty a paměti USB Flash.

Procházení tohoto stromu složek je obdobné jako procházení v Průzkumníku Windows a jiných programech. Složky obsahující jiné složky jsou označeny znaménkem plus vlevo od názvu složky, pokud jsou zavřené, a znaménkem mínus, pokud jsou otevřené. Klepnutím na znaménko otevřete (rozbalíte) nebo zavřete (sbalíte) seznam podsložek ve složce.

Současně lze ve stromu složek vybrat pouze jednu položku. Všechny soubory médií uložené v dané složce se ihned zobrazí napravo ve větší části prohlížeče. Hned na místě si můžete zobrazit náhled souborů a pomocí značky v pravém horním rohu každé ikony souboru označit ty, které chcete importovat.

Avid Studio image003 Výběr souborů pro import

Na obrázku je otevřená složka FotografieZima, ve které je zobrazena skupina souborů obrázků. Pokud chcete soubory vybrat pro import (nebo jejich výběr zrušit), zaškrtněte políčko v pravém horním rohu jedné nebo více ikon. Na obrázku jsou vybrány čtyři soubory.

Zobrazení náhledu souborů médií

Avid Studio image004 Výběr souborů pro importNáhled zvuku a videa: Prohlížeč souborů médií umožňuje zobrazit náhled všech podporovaných typů médií. Klepnutím na tlačítko přehrát ve střední části ikon videosouborů a zvukových souborů spustíte náhled médií, která zastupují. Pro účely rychlého náhledu se videosoubory přehrávají v rámečku samotné ikony. Přehrávání zastavíte klepnutím na libovolné místo v ikoně. V opačném případě se přehraje náhled celého souboru.

Náhled fotografie přes celou obrazovku: Chcete-li zobrazit digitální fotografie nebo jiné obrázky při rozlišení přes celou obrazovku, klepněte dvakrát na jejich ikonu. Také můžete klepnout na tlačítko celé obrazovky na panelu nástrojů pod prohlížečem nebo stisknout klávesu F11.

Avid Studio image005 Výběr souborů pro importJezdec náhledu: U zvukových a obrazových klipů se těsně pod ikonou jejich souboru zobrazuje jezdec. Klepnutím a přetažením ovladače jezdce můžete ručně zobrazit náhled kterékoli části souboru. Ukazatel myši se při správném umístění na jezdci změní na obousměrnou šipku.

Označení souborů médií pro import

Pokud chcete soubory médií pro import označit postupně, klepněte na zaškrtávací políčko v pravém horním rohu ikony souboru. Pokud přejdete procházením do nové složky zaškrtne se toto políčko automaticky u všech zobrazených souborů.

Avid Studio image006 Výběr souborů pro import

Klepnutím na zaškrtávací políčko označte soubor nebo jeho označení zrušte.

Označení více souborů: Prohlížeč také umožňuje vybrat (nebo zrušit výběr) skupiny zvýrazněných souborů současně. Chcete-li jednotlivý soubor zvýraznit, jednoduše klepněte na jeho název nebo ikonu. Stav zvýraznění je označen oranžovým okrajem. Pokud chcete zvýraznit další soubory, klepněte na jejich ikony a podržte současně stisknuté klávesy SHIFT a CTRL následujícím způsobem:

·    Pokud na ikonu klepnete současně s podržením klávesy CTRL, zvýrazníte nebo zrušíte zvýraznění jednoho souboru, aniž byste tím ovlivnili ostatní soubory ve skupině.

·    Pokud stisknete klávesu SHIFT a klepnete na ikonu souboru, zvýrazníte danou ikonu a všechny ikony mezi ní a ikonou, na kterou jste klepnuli dříve, včetně jí samé. Zvýraznění ikon, které do daného rozsahu nespadají, bude zrušeno.

Skupinu ikon můžete zvýraznit přímo pomocí myši tím, že přetáhnete obdélník překrývající ikony, které chcete do výběru zahrnout. Klepněte na první ikonu a než tlačítko myši uvolníte, přetáhněte ukazatel na poslední ikonu.

Jakmile zvýrazníte ikony, které chcete importovat, můžete celou skupinu současně vybrat (nebo výběr zrušit) klepnutím na zaškrtávací políčko u kterékoli ikony.

Avid Studio image007 Výběr souborů pro import

Skupina čtyř zvýrazněných ikon videosouborů. Výběr nebo zrušení výběru u kterékoli z nich bude mít vliv na celou skupinu.

Označit vše a Zrušit zaškrtnutí všech políček: Klepnutím na tato tlačítka u dolního okraje prohlížeče souborů médií vyberete k importu všechny soubory médií uvedené v aktuální složce nebo zrušíte výběr všech souborů. Tlačítka nemají vliv na žádné soubory, které jsou aktuálně vybrány v jiných složkách.

Avid Studio image008 Výběr souborů pro import

Pomocí tlačítka Označit vše označíte všechny soubory médií v aktuální složce.

Při každém přidání nebo odebrání souboru ze seznamu souborů k importu aktualizuje prohlížeč médií počet na indikátor stavu výběru v pravé dolní části okna.

Vlastní nastavení prohlížeče

Několik ovládacích prvků umožňuje konfigurovat prohlížeč souborů médií tak, aby odpovídal hardwarovým požadavkům vašeho monitoru a dalším požadavkům.

Zavření stromu složek: Chcete-li maximálně zvětšit prostor pro zobrazení náhledu souborů, klepněte na ikonu dvojité šipky směřující doleva v horní části posuvníku stromu složek. Strom složek tak skryjete do podoby svislého pruhu v levé části okna. V horní části pruhu se zobrazí ikona dvojité šipky směřující doprava, která umožňuje strom znovu otevřít. Zobrazí se také název aktuální složky.

Filtrování seznamu souborů: Další možností, jak optimalizovat využití oblasti pro soubory, je omezení zobrazených souborů pouze na jeden typ médií. Tuto funkci má rozevírací seznam pro filtrování typu médií v levé dolní části prohlížeče. Ve výchozím nastavení se v prohlížeči zobrazí všechny podporované typy souborů médií. Zobrazení však můžete omezit tak, aby byly zobrazeny pouze zvukové soubory nebo videosoubory. Pokud chcete vědět, které typy souborů jsou ve výběru zahrnuty, umístěte na jednu nebo dvě sekundy ukazatel myši nad danou položku, čímž zobrazíte jejich seznam.

Avid Studio image009 Výběr souborů pro import

Po umístění ukazatele myši nad možnost Zvukové soubory se zobrazí seznam typů souborů, ze kterých je podporován import zvuku.

Avid Studio image010 Výběr souborů pro importNastavení velikosti náhledu: Posledním nástrojem pro práci s obrazovkou je jezdec velikosti náhledu v dolní části prohlížeče. Posunutím jezdce doleva zmenšíte a posunutím jezdce doprava zvětšíte velikost ikon náhledu v prohlížeči souborů. Jezdcem můžete pomocí myši pohybovat třemi způsoby:

·    Klepněte na tlačítko jezdce a přetáhněte ho doleva nebo doprava.

·    Klepněte vedle tlačítka jezdce. Jezdec se přesune v příslušném směru.

·    Klepněte na tlačítko mínus nebo plus na koncích rozsahu jezdce a jezdec tak posuňte o větší úsek.

Fotografie na celou obrazovku: Pokud chcete zobrazit náhled zvolené fotografie na celou obrazovku, klepněte na tlačítko úplně vpravo.

Avid Studio image011 Výběr souborů pro importNastavení hlasitosti náhledu: Pokud chcete nastavit hlasitost náhledu zvukových souborů a videoklipů, umístěte ukazatel myši nad tlačítko zvuk/ztlumit v dolním pruhu prohlížeče souborů médií. Vedle tlačítka se zobrazí jezdec hlasitosti. Úroveň hlasitosti upravíte přetažením jezdce nahoru nebo dolů. Klepnutím na tlačítko zvuk/ztlumit přepnete přehrávání a ztlumení zvuku.

Úprava data a času importovaného souboru

Interní hodiny záznamového zařízení často nejsou nastaveny správně, což má za následek nesprávné vyznačení času v souborech médií. Importér umožňuje tento problém odstranit nastavením data a času importovaných souborů podle vlastních požadavků.

Oprava času nebo data souboru:

Pomocí tlačítka Další Avid Studio image012 Výběr souborů pro import na indikátoru stavu výběru otevřete okno, které nabízí dvě možnosti pro úpravu vyznačeného času:

·    Opravit časovou zónu: Pomocí tohoto jezdce můžete změnit časový údaj systému souborů u jakéhokoli importovaného souboru médií až o 12 hodin v obou směrech. Pomocí tohoto nastavení můžete vyrovnat časový rozdíl v případě, že jste si přivezli videozáznamy z cesty do zahraničí.

·    Nastavit datum a čas: V těchto polích lze zadat libovolné datum a čas. Časový údaj u všech importovaných souborů médií se změní na tento údaj.

Výběr souborů pro import