Přidání klipů na časovou osu

Většinu položek knihovny je možné přidat na časovou osu jako nezávislé klipy. Typy položek zahrnují videoklipy a zvukové klipy, fotografie, grafiku, skladby Scorefitter, koláž a titulky. Můžete přidat i jiné filmové projekty jako klipy ze zásobníku, které v projektu fungují stejně jako videoklipy. Jako klipy ze zásobníku však nelze na časovou osu přidat projekty disků, protože je u nich vyžadována určitá možnost (interaktivita uživatele), kterou klipy časové osy nemají.

Přetažení

Přetažení představuje nejběžnější a obvykle nejvhodnější způsob přidání materiálu do projektu. Klepněte na libovolnou položku v kompaktním zobrazení knihovny ve Filmovém editoru a přetáhněte ji na časovou osu, kamkoli chcete.

Při přechodu do oblasti časové osy během přetahování a při pokračování do cílové stopy sledujte vzhled svislé čáry pod ukazatelem myši. Čára označuje, kam by byl vložen první snímek klipu, pokud byste tlačítko myši ihned uvolnili. Zelenou čárou je označeno platné umístění a červená čára určuje, že do označeného umístění není možné vložit klip (protože stopa je například zamčená).

Na časovou osu je možné vložit současně více klipů. Stačí vybrat požadované položky knihovny a kteroukoli z nich přetáhnout na časovou osu. Pořadí klipů na stopě bude stejné jako jejich pořadí v knihovně (nikoli jako pořadí, ve kterém byly klipy vybrány).

Režim magnetu: Ve výchozím nastavení je zapnutý režim magnetu. Usnadňuje vkládání klipů tak, aby se jejich okraje přesně dotýkaly. Jakmile se ukazatel myši přiblíží k potenciálnímu cíli, zapadnou nové klipy do určitých pozic, jako jsou konce klipů nebo pozice značek, jako by byly přitahovány magnetem.

Na druhé straně se není třeba starat o to, zda je první klip přesně na začátku časové osy. Každý film nezačíná střihem přímo na první scénu.

Živý náhled úprav

Aplikace Avid Studio nabízí plně dynamický náhled výsledků operací úprav během přetahování klipů na časové ose. Díky této funkci nedochází k nepřehledným situacím způsobeným složitými úpravami. Tato funkce je příčinou možná většího pohybu položek během úprav na časové ose, než jste zvyklí. Buďte bez obav: rychle si zvyknete a naučíte se využívat poskytované doplňující informace. Zpočátku nespěchejte. Sledujte změny na časové ose, které se projevují při umístění přetahované položky nad různá možná cílová místa, a jakmile se zobrazí požadovaný výsledek, dokončete přetažení.

Pokud se ukáže, že přetažení nefunguje požadovaným způsobem, stiskněte klávesu ESC nebo přesuňte ukazatel myši mimo oblast časové osy a uvolněte tlačítko. Kterákoli z těchto dvou akcí zruší operaci přetažení. Chcete-li odvolat přetažení, které již bylo dokončeno, stiskněte kombinaci kláves CTRL+Z nebo klepněte na tlačítko Zpět.

Nezapomeňte, že řadu operací úprav na časové ose můžete změnit pomocí alternativního režimu: při přetahování nebo trimování stačí podržet klávesu ALT. Při náhradě jednoho klipu za jiný (viz část Nahrazení klipu dále) má své významné místo také klávesa SHIFT.

Rozšířené možnosti přetažení

Jestliže jste ve stopě časové osy shromáždili výběr klipů, je pouze otázkou času, kdy budete chtít začít se změnami. Můžete mít například následující požadavky:

·    Vyplnění mezery klipy

·    Vložení několika klipů před určitý klip

·    Nahrazení klipu na časové ose jiným klipem

Inteligentní režim úprav vám pomůže snadno dosáhnout kteréhokoli z těchto cílů.

Vyplnění mezery

V inteligentním režimu lze snadno vyplnit konkrétní mezeru na časové ose například novým materiálem. Nemusíte nový materiál pracně předem trimovat podle dostupného prostoru, stačí jednoduše přetáhnout položky do mezery. Všechny klipy, které nejsou k vyplnění mezery potřeba, budou vynechány a poslední použitý klip bude automaticky trimován na odpovídající délku. Nebudou ovlivněny žádné klipy, které se již nacházejí na časové ose, nemohou proto vzniknout žádné problémy se synchronizací.

Nahrazení klipu

Chcete-li nahradit klip, přetáhněte jednu položku knihovny na klip, který chcete nahradit (držte přitom stisknutou klávesu SHIFT). Náhradní klip zdědí všechny efekty a přechody, které byly použity u původního klipu. Opravy se nedědí, protože obvykle mají řešit problémy s konkrétní položkou médií.

inteligentním režimu bude nahrazení úspěšné pouze tehdy, pokud je klip knihovny dostatečně dlouhý na to, aby pokryl celou délku nahrazovaného klipu. V jiných režimech bude nedostatečně dlouhý klip knihovny prodloužen pomocí prodlouženého trimování (over-trimming). Směr a velikost prodloužení závisí na poloze myši při přetažení.

Pokud je položka knihovny delší, než je zapotřebí, bude zkrácena na stejnou délku, jakou má nahrazovaný klip.

Sending to the timeline

Vedle přetažení klipu na časovou osu můžete klip odeslat do výchozí stopy na pozici osy přehrávání. Tato operace je shodná s přetažením, proto je při rozhodování o vlivu na ostatní klipy odpovídajícím způsobem použit inteligentní režim.

Příkaz Přenést na časovou osu se nachází v místní nabídce jednotlivé položky nebo vícenásobného výběru v kompaktním zobrazení knihovny.

Odeslání z přehrávače

Existuje také druhý způsob odeslání, který umožňuje lepší kontrolu.

Pokud při práci ve Filmovém editoru klepnete na položku knihovny, přepne se přehrávač do režimu Zdroj za účelem zobrazení náhledu. U médií, která lze trimovat (video a zvuk), zobrazí přehrávač také posuvníky trimování pro vystřižení počáteční nebo koncové části položky.

Avid Studio image001 Přidání klipů na časovou osu

Klepnutí na tlačítko Přenést na časovou osu v přehrávači po trimování položky videa v knihovně

Po zobrazení náhledu položky a jejím případném trimování použijte tlačítko Přenést na časovou osu v levé dolní části přehrávače. Položka je jako obvykle přidána do projektu do výchozí stopy a na osu přehrávání. Užitečnou variantou je přetažení samotného tlačítka Přenést na časovou osu do stopy časové osy. Položka pak není přidána na osu přehrávání, ale do bodu přetažení.

Přidání klipů na časovou osu