Přechody

Přechod je zvláštní animovaný efekt pro usnadnění nebo zdůraznění přeměny jednoho klipu na druhý. K běžným typům přechodů patří stmívání, stírání a prolnutí. Další typy jsou méně obvyklé a řada z nich využívá vyspělou trojrozměrnou geometrii k výpočtům animovaných sekvencí.

Avid Studio image001 Přechody

Vytvoření výchozího přechodu zesílení zahnutím levého horního rohu klipu

K libovolnému klipu lze přiřadit dva přechody, na každý konec jeden. Nově vytvořený klip na časové ose nemá žádný přechod. Nový klip začne ostrým střihem na první snímek. Jakmile skončí, přepne stejně nesouvisle na další klip (nebo černou).

Aplikace Avid Studio nabízí široký výběr přechodů pro změkčení, vyzdobení nebo dramatizaci změny jednoho klipu na druhý.

Vytvoření přechodu

Nejjednodušším způsobem lze přechod vytvořit klepnutím na levý horní roh klipu a zahnutím rohu. Tím se vytvoří zesílení. Širší ohyb znamená delší trvání přechodu. Výsledkem odpovídající operace v pravém horním rohu klipu je zeslabení.

Přechody je také možné na časovou osu přidat z příslušné části knihovny (část Kreativní prvky). Pokud najdete požadovaný přechod, přetáhněte jej na klip na časové ose. Jestliže přetahujete přechod na začátek nebo konec klipu, můžete označit délku přechodu a umístit jej v jediné operaci. Pokud již na zvoleném konci klipu přechod existuje, bude nahrazen přetaženým přechodem.

Avid Studio image002 Přechody

Přechod přetažený na časovou osu projektu

Jako další způsob použití přechodu lze použít příkaz místní nabídky Přenést na časovou osu u položek v kompaktním zobrazení knihovny Filmového editoru, nebo tlačítko Přenést na časovou osu v přehrávači, který je v režimu Zdroj. Přechod je přidán ke klipu ve výchozí stopě na ose přehrávání.

Avid Studio image003 Přechody

Typy přechodů

Pokud je zapnuto magnetické zarovnávání, bude doba trvání přechodů zarovnána s výchozí dobou trvání definovanou na stránce Nastavení projektu v okně Ovládací panel aplikace Avid Studio (ve výchozím nastavení 1 sekunda). Přetažením však můžete nastavit libovolnou dobu trvání mimo rozsah zarovnání.

Přechod zeslabení je použit v režimu zvlnění (nebo vložení), který posune klip na pravé straně a všechny sousední klipy mírně doleva a vytvoří tak překrytí. Díky tomuto chování není nutné za účelem vytvoření přechodu protáhnout levý klip doprava (mohlo by vzniknout prodloužené trimování (over-trimming)). Posunutím pravých klipů však vznikne přerušení v synchronizaci s ostatními stopami, které bude pravděpodobně nutné vyřešit.

Přechod zesílení je přidán v režimu přepisu. Nevzniknou žádné problémy se synchronizací, ale může dojít k prodlouženému trimování (over-trimming) klipu na levé straně.

Chcete-li invertovat chování zesílení a zeslabení, stiskněte během přetahování a trimování klávesu ALT.

Chcete-li přechod použít u více vybraných klipů, podržte klávesu SHIFT během přetahování přechodu z knihovny na jeden z vybraných klipů. Pozice, na kterou umístíte přechod v klipu, určuje, zda bude umístěn na začátek nebo na konec jednotlivých vybraných klipů. Doba trvání přechodu, kterou přetažením nastavíte na cílovém klipu, je použita u všech vytvořených přechodů. Přechod nebude použit u klipů, které jsou kratší než vytvořený přechod.

Chcete-li zachovat synchronizaci stop při vkládání přechodů na výstupní pozici, použijte tuto funkci vícenásobného použití a přidejte stejný přechod jednou na každou stopu. Vzhledem k tomu, že všechny stopy budou ovlivněny stejným způsobem, zůstanou synchronizovány.

Pokud za zeslabením následuje zesílení, označuje se výsledek jako zmizení přes černou. Levý klip postupně zcela zeslabí a potom pravý klip postupně zcela zesílí. Není nutné mezi klipy ponechat mezeru jednoho snímku.

Nahrazení přechodu

Vyberte požadovaný přechod a jednoduše jej přetáhněte na stávající přechod. Tímto způsobem bude nahrazena animace přechodu, ale bude zachován původní typ (vstupní nebo výstupní) a doba trvání.

Přizpůsobení přechodů

Dobu trvání přechodů lze přizpůsobit stejně jako u klipů. Ukazatel myši se po umístění do blízkosti svislé strany obdélníku přechodu změní na ukazatel přizpůsobení. Můžete jej použít ke změně doby trvání přechodu.

Jako obvykle je u přechodů zeslabení během přizpůsobení použit režim vložení, zesílení je provedeno v režimu přepisu. Podržením klávesy ALT během přizpůsobení můžete toto chování invertovat.

Přechod můžete přizpůsobit tak, že jeho trvání bude nulové, a tím jej fakticky odstranit. Alternativně lze použít možnost Přechod Ø Odstranit v místní nabídce přechodu. U zeslabení je opět použit režim zvlnění a u zesílení je použit režim přepisu; k dispozici je klávesa ALT umožňující obrátit výchozí chování.

Chcete-li nastavit dobu trvání přechodu číselnou hodnotou, klepněte na pole trvání, které se zobrazí, pokud se ukazatel myši nachází nad obdélníkem přechodu. (Pokud se pole nezobrazí, můžete přiblížením časové osy zvětšit šířku obrazovky ohybu přechodu.) Klepnutím na pole aktivujte místní úpravy a zadejte dobu trvání pomocí klávesnice.

Místní nabídka přechodu

Editace: Tento příkaz vyvolá místní okno základního editoru přechodů, ve kterém lze nastavit dobu trvání přechodu.

Avid Studio image004 Přechody

Základní editor přechodů

Pokud je přechod jedním z těch, které nabízejí vlastní editor pro konfiguraci zvláštních vlastností, obsahuje základní editor přechodů přístupové tlačítko Editace.

U některých přechodů je k dispozici zaškrtávací políčko Opačně, které umožňuje otočit animaci transakce.

Kopírovat: Tímto příkazem lze přechod umístit do schránky, včetně jeho typu (zesílení, zeslabení) a doby trvání. Tyto vlastnosti přechodu zůstanou po vložení zachovány. Zesílení není proto možné vložit jako zeslabení a obráceně.

Pokud chcete přechod vložit do konkrétního klipu, vyberte v příslušné místní nabídce příkaz Vložit.

Chcete-li přechod vložit do všech vybraných klipů, vyberte příkaz Vložit v místní nabídce prázdné oblasti časové osy nebo libovolného vybraného klipu; můžete také stisknout kombinaci kláves CTRL+V.

Odstranit: Tento příkaz odstraní přechod. Přechody zesílení jsou odebrány bez dalších problémů. Odebrání přechodu zeslabení způsobí, že klipy vpravo budou zvlněny dále doprava o dobu trvání přechodu. Může tím dojít ke ztrátě synchronizace s ostatními stopami.

Přechody