Operace s klipy

Časová osa projektu poskytuje úplnou podporu pro výběr, přizpůsobení, trimování, přesun a kopírování klipů.

Výběr

V rámci přípravy na provedení operací úprav je třeba vybrat klipy. Vybraný klip získá oranžový rámeček a je v navigátoru zobrazen oranžovou barvou.

Chcete-li vybrat klip, klepněte na něj myší. Všechny předchozí výběry jsou odebrány. Rychlý vícenásobný výběr můžete provést tak, že klepnete na otevřenou oblast časové osy a protáhnete rámeček výběru, který protíná požadované klipy. Chcete-li jedním příkazem vybrat všechny klipy, stiskněte kombinaci kláves CTRL+A.

Výběr vymažete klepnutím do jakékoli oblasti s mezerou na časové ose.

Vícenásobný výběr pomocí klávesnice a myši

Pokud chcete vytvořit složitější vícenásobné výběry, klepněte levým tlačítkem myši a současně podržte klávesu SHIFT, CTRL nebo obě současně.

Výběr série klipů: Klepněte na první klip, podržte klávesu SHIFT a klepněte na poslední. Tyto dva klipy společně tvoří vymezující obdélník neboli rámeček výběru, ve kterém jsou vybrány všechny klipy.

Přepnutí výběru jednoho klipu: Klepnutím se stisknutou klávesou CTRL obrátíte stav výběru jediného klipu, aniž byste ovlivnili kterýkoli jiný.

Výběr zbývajících položek stopy: Pomocí klepnutí za současného podržení kláves CTRL+SHIFT vyberete všechny klipy, které začínají na počáteční pozici (nebo za touto pozicí) klipu, na který klepnete. Tato funkce je užitečná zejména v případě, že chcete rychle uvolnit zbývající část časové osy pro vložení nového materiálu nebo ručně nastavit zvlnění vlevo a tím uzavřít mezery na časové ose.

Přizpůsobení

Pokud budete ukazatelem myši pomalu pohybovat nad klipy na časové ose, všimnete si, že se ukazatel při přechodu přes strany jednotlivých klipů změní na symbol šipky. Znamená to, že je možné přetažením přizpůsobit hranici klipu.

Přizpůsobením lze změnit délku jednoho klipu na časové ose v režimu přepisu (režim vložení by způsobil potíže se synchronizací). Pokud přetáhnete začátek klipu doprava, otevře se na levé straně mezera. Je-li bezprostředně vlevo od upravovaného klipu jiný klip, bude přetažením doleva přepsán.

Ukazatel přizpůsobení se zobrazí také v případě, že je ukazatel myši umístěn na koncích mezery (prázdné místo stopy časové osy s nejméně jedním klipem na pravé straně).

Přizpůsobení mezer v režimu přepisu, jak se provádí u klipů, není nijak zvlášť užitečné. Mezery však přijdou vhod při úpravách v inteligentním režimu, pokud chcete zvlnit jednotlivou stopu doleva nebo doprava a ignorovat přitom případné potíže se synchronizací. Přizpůsobení mezer proto probíhá v režimu vložení.

I když není k dispozici žádná mezera, můžete stejného výsledku dosáhnout, jestliže během přizpůsobování stran klipu podržíte klávesu ALT.

Prodloužené trimování (over-trimming)

K prodlouženému trimování (over-trimming) dojde, pokud se pokusíte prodloužit trvání klipu přes mezní hodnoty zdrojového materiálu. Takové situaci se obvykle snažíte vyhnout.

Všimněte si, že po prodlouženém trimování klipu jsou neplatné části zobrazeny růžovou barvou.

Avid Studio image001 Operace s klipy

Prodloužené trimování klipu: První a poslední snímek bude v částech s prodlouženým trimováním zmrazen.

Prodloužené trimování nevyvolává kritickou situaci. Není nutné ihned provést akci. Avid Studio jednoduše prodlouží klip podle zadání tím, že zmrazí první a poslední snímek klipu do oblastí prodlouženého trimování.

V závislosti na délce trvání prodlouženého trimování (overtrim) a kontextu může být tento jednoduchý přístup dostačující. Krátkodobý zmrazený snímek může být svým způsobem vizuálně účinný.

Metoda zmrazeného snímku však pravděpodobně neposkytne uspokojivé výsledky, jestliže je použita během sekvence rychlého pohybu. V takových náročných případech je vhodné zvážit doplnění nebo nahrazení klipu, případně jeho prodloužení pomocí funkce rychlosti.

Trimování

Změna délky klipů nebo mezer na časové ose se označuje jako trimování.

Cennou dovedností v oblasti úprav je trimování více stop. Současným trimováním více stop můžete zajistit zachování vzájemné synchronizace klipů, které na časové ose projektu následují později.

Trimování klipů bez přihlédnutí k pozdějšímu obsahu na časové ose může narušit synchronizaci projektu. Výsledkem mohou být problémy různého druhu, například zvukové stopy neodpovídající ději nebo nesprávně načasované titulky.

Avid Studio image002 Operace s klipy

Trimování více stop

Pravidlo pro zachování synchronizace

Aplikace Avid Studio obsahuje výkonné trimovací nástroje, které umožňují bezpečně provádět trimování více stop. Naštěstí existuje jednoduché pravidlo pro kontrolu synchronizace, a to i na složité časové ose: otevřít přesně jeden bod trimování na každé stopě. To, zda je bod trimování připojen ke klipu nebo mezeře, a na kterém konci, záleží na uživateli.

Otevření bodů trimování

Přesuňte ukazatel myši na začátek nebo konec klipu. Všimněte si, že ukazatel trimování směřuje na začátku klipu doleva a na konci doprava.

Pokud je ukazatel trimování zobrazen, klepněte jednou na bod, který chcete trimovat. Potom podle potřeby pokračujte v otevírání bodů trimování na dalších klipech.

Pokud podržíte klávesu CTRL, můžete vytvořit druhý bod a otevřít tak dva body trimování na jedné stopě. Tato funkce je užitečná pro operace Trimovat oba, Změna pozice počátečního a koncového bodu (slip trim) a Změna počátečního a koncového bodu sousedních klipů (slide trim), které jsou popsány dále.

Avid Studio image003 Operace s klipyBod trimování je také možné otevřít umístěním jezdce časové osy do blízkosti střihu, který chcete trimovat, a následným klepnutím na tlačítko Přepnout režim trimování na panelu nástrojů časové osy.

Otevření bodu trimování se projeví několika způsoby:

·    Levý nebo pravý okraj klipu je zvýrazněn oranžovým pruhem.

·    Tlačítko Přepnout režim trimování je aktivní.

·    Ovládací prvky posunu pod přehrávačem se změní na nástroje pro úpravu trimování.

·    Zobrazí se oranžový obrys náhledu, který označuje, že pracujete v režimu trimování.

Avid Studio image004 Operace s klipy

Režim trimování s tlačítky pro úpravu trimování

Ukončení režimu trimování

Režim trimování lze ukončit klepnutím na šedou oblast mimo body trimování nebo klepnutím na tlačítko Přepnout režim trimování.

Režimy úprav

Avid Studio image005 Operace s klipyAktuální režim úprav (inteligentní, přepis nebo vložení) určuje, jak trimování ovlivní ostatní klipy na časové ose. Režim můžete vybrat v rozevíracím seznamu zcela vpravo od panelu nástrojů časové osy.

Režim vložení: Klipy vpravo od trimovaného klipu a ve stejné stopě se posunou doleva nebo doprava tak, aby vzniklo místo pro novou délku klipu. Může dojít ke ztrátě synchronizace s ostatními stopami, ale žádné klipy nejsou přepsány.

Režim přepisu: V tomto režimu jsou změněny pouze klipy, které trimujete, a případně všechny přepsané sousední klipy. Synchronizace mezi stopami není ovlivněna.

Inteligentní režim: Během trimování je inteligentní režim shodný s režimem vložení.

Trimování začátku klipu

Začátek klipu (bod značky začátku) připravíte na trimování klepnutím na levý okraj klipu, pokud je zobrazen ukazatel trimování. Jestliže jste tímto způsobem vytvořili bod trimování, můžete přidat nebo odebrat snímky na začátku klipu.

Chcete-li trimovat na klipu, přetáhněte bod trimování doleva nebo doprava.

Chcete-li trimovat v přehrávači, můžete pomocí tlačítek pro trimování trimovat jeden nebo deset snímků vpřed nebo vzad. Klepnutím na tlačítko Opakovat přehrávání zobrazíte smyčku náhledu oblasti trimování.

Avid Studio image006 Operace s klipy

Výběr trimování vstupního bodu

Trimování konce klipu

Chcete-li trimovat konec klipu (neboli bod značky konce), otevřete bod trimování klepnutím na pravý okraj klipu, když se ukazatel myši změní na šipku směřující doprava. Nyní můžete přidat nebo odebrat snímky na konci klipu.

Opět můžete přetažením bodu trimování trimovat přímo na klipu, nebo pracovat v přehrávači, který se nachází v režimu trimování.

Avid Studio image007 Operace s klipy

Výběr trimování výstupního bodu

Trimování mezer

Časová osa projektu umožňuje trimování nejen klipů, které jsou na ní umístěny, ale i mezer mezi nimi. Trimování mezer vám nemusí zpočátku připadat užitečné, ale ve skutečnosti přijde vhod. Například nejsnadnější způsob, jak vložit nebo odstranit místo na jedné stopě časové osy, představuje trimování pravého okraje mezery. Všechny klipy vpravo od mezery jsou touto akcí posunuty jako jeden blok.

Pokud potřebujete otevřít bod trimování na jednotlivých stopách za účelem udržení synchronizace při trimování, může být také často vhodnější zvolit trimování délky mezery než délky klipu. (Vzpomeňte si na pravidlo: k zachování synchronizace je požadován jeden bod trimování na každé stopě.)

Trimování mezery (na začátku nebo na konci) lze provést přesně stejným způsobem, jaký je popsán v předchozí části týkající se trimování klipu.

Avid Studio image008 Operace s klipy

Výběr dvou mezer a trimování výstupního bodu zvuku

Trimovat oba

V této operaci jsou souběžně trimovány dva přilehlé klipy (nebo klip a přilehlá mezera). Všechny snímky přidávané k levé položce jsou odebírány z pravé položky a obráceně, dokud je k dispozici místo a materiál. Posunujete pouze bod střihu, ve kterém se položky setkávají. Tuto techniku je možné využít například pro přizpůsobení vizuálních střihů rytmu hudební zvukové stopy.

Chcete-li začít, otevřete první bod trimování klepnutím na konec levého klipu, potom otevřete druhý klepnutím na začátek pravého klipu se stisknutou klávesou CTRL.

Pokud je ukazatel myši umístěn nad přilehlými body trimování, které jste právě otevřeli, měl by mít podobu vodorovné obousměrné šipky. Přetažením doleva nebo doprava přesuňte hranici klipů nebo použijte přehrávač v režimu trimování.

Avid Studio image009 Operace s klipy

Trimovat oba: Vybrané přilehlé výstupní a vstupní body trimování

Změna pozice počátečního a koncového bodu (slip trim)

Chcete-li změnit počáteční snímek klipu ve zdrojovém materiálu, ale ponechat jeho délku beze změny, otevřete jeden bod trimování na začátku klipu a další bod na konci stejného klipu nebo klipu dále v příslušné stopě časové osy.

Vodorovným přetažením jednoho z bodů trimování nebo pomocí ovládacích prvků trimování v přehrávači změňte pozici klipu ve zdroji.

Avid Studio image010 Operace s klipys

Změna pozice počátečního a koncového bodu (slip trim): Vybrané vstupní a výstupní body trimování klipu

Změna počátečního a koncového bodu sousedních klipů (slide trim)

Změna počátečního a koncového bodu sousedních klipů (slide trim) představuje rozšířenou verzi techniky Trimovat oba, která byla popsána dříve. V tomto případě je třeba otevřít body trimování na konci jednoho klipu a na začátku dalšího klipu na časové ose. Na časové ose neposunujete jednu hranici mezi klipy jako v operaci Trimovat oba, ale namísto toho posunujete dvě hranice, které se pohybují společně. Všechny klipy mezi těmito dvěma body trimování jsou na časové ose přemístěny vpřed nebo vzad.

Změna pozice počátečního a koncového bodu (slip trim) i změna počátečního a koncového bodu sousedních klipů (slide trim) mohou být užitečné při synchronizaci obsahu klipů s materiálem v jiných stopách.

Avid Studio image011 Operace s klipy

Změna počátečního a koncového bodu sousedních klipů (slide trim): Otevřený výstupní bod trimování na prvním klipu a vstupní bod na třetím

Monitorování bodů trimování

Pokud trimujete s více body trimování, je užitečné přepínat náhled mezi jednotlivými umístěními trimování, abyste se ujistili, že je každý z nich správně nastaven. Je-li bod trimování vybrán pro monitorování, stane se zdrojem pro zvuk a video během náhledu.

Otevření bodu trimování vyvolá jeho monitorování. Pokud pracujete s více body trimování, můžete tedy každý z nich po vytvoření kontrolovat. Chcete-li bod trimování přímo vybrat k monitorování, klepněte na něj se stisknutou klávesou CTRL. Pokud je aktivní režim trimování, je možné opakovaně přecházet mezi otevřenými body pomocí klávesy TAB.

Přesunutí a kopírování

Chcete-li přesunout výběr jednoho nebo více klipů, umístěte ukazatel myši na libovolný vybraný klip a počkejte, až se ukazatel změní na symbol ruky. Potom začněte klip přetahovat na požadovanou pozici.

Přesunutí lze označit za dvoufázový proces. V prvním kroku je výběr odstraněn z aktuální časové osy podle pravidel aktuálního režimu úprav. Ve druhém kroku je výběr přesunut na požadovanou cílovou pozici, kde je vložen do příslušné stopy ve směru zleva doprava. Relativní pozice všech vybraných klipů ve všech stopách zůstane zachována.

Přesunutí rozptýleného výběru (výběr, ve kterém jsou některé klipy ve stopě vybrány a jiné ve stejné oblasti vybrány nejsou) je možné, avšak není-li provedeno v režimu přepisu, může být matoucí. Přesouvání jednotlivých klipů nebo kompletního průřezu časové osy je jednodušší a mělo by být upřednostňováno, pokud je to možné.

Podržením klávesy ALT při přesouvání klipů budete moci přepínat mezi režimy vložení a přepisu. Standardní fungování v inteligentním režimu je stejné jako vložení, protože vodorovné přesuny jsou nejčastěji používány ke změně pořadí přehrávání.

Kopírování

Pokud při přesouvání výběru klipů podržíte klávesu CTRL, nebudou klipy přesunuty, ale zkopírovány.

Operace s klipy