Text a nastavení textu

Přes všechny grafické vymoženosti Editoru titulků je v mnoha případech primárním důvodem pro použití titulků text, který obsahují. Editor proto obsahuje několik specializovaných možností, které zajišťují, aby text vypadal přesně tak, jak chcete. Operace s textem, kterými se budeme zabývat, zahrnují:

·    editaci textu

·    změnu písma, velikosti písma a stylů

·    nastavení zarovnání a směru textu

·    kopírování a vkládání vlastností textu.

Nejdůležitější oblastí Editoru titulků z hlediska práce s textem je okno editace a panel Nastavení textu. Z hlediska nastavení stylu pro vrstvu textu je také důležitá část Vzhledy v části pro výběr předvoleb a panel Vzhled nastavení.

Režim editace textu

Jak je popsáno jinde, při přetahování vrstvy textu je nutné klepnout na okraj ovládacího rámečku a ne do něj, abyste vrstvu náhodně nepřepnuli do režimu editace textu. U operací, které jsou zde popsány, však budeme potřebovat právě režim editace textu. V nově vytvořené vrstvě textu je režim editace již aktivovaný: můžete okamžitě začít psát a nahradit výchozí text.

Pokud chcete aktivovat editaci stávající vrstvy, klepněte kamkoli uvnitř ovládacího rámečku. Režim editace textu se aktivuje a další často požadovaný krok – výběr veškerého stávajícího textu ve vrstvě – proběhne automaticky, čímž vám ušetří čas. Jako obvykle je vybraný text zvýrazněn.

Avid Studio image001 Text a nastavení textu

Textová vrstva, ve které je veškerý text zvýrazněný. Ovládací prvky pro editaci textu v záhlaví zleva doprava nastavují styl písma (tučné, kurzíva, podtržené), zarovnání a směr textu a název a velikost písma. V režimu editace textu má ukazatel myši nad vrstvou tvar velkého tiskacího písmene I, jak je znázorněno na obrázku.

Pokud chcete upravit samotný text, začněte psát. Zvýrazněný text zmizí a nahradí jej text, který zadáváte. Během psaní je aktuální místo, kam text vkládáte (místo, kam se vkládají nově zadané znaky) označen svislou čárou.

Pokud chcete přidat nový text, ale zároveň zachovat původní text, přepněte vrstvu do režimu editace a klepněte na požadovaný bod vložení nebo bod vložení přesuňte pomocí kláves se šipkami.

Avid Studio image002 Text a nastavení textuNež začnete psát, můžete také zvýraznit (a posléze nahradit) pouze část textu: přetáhněte přes znaky ukazatel myši nebo podržte stisknutou klávesu SHIFT a vyberte znaky pomocí kláves se šipkami. Můžete také trojitým klepnutím vybrat veškerý text vrstvy nebo dvojitým klepnutím na slově vybrat pouze dané slovo. Konečně chcete-li znovu vybrat veškerý text ve vrstvě, můžete použít myš nebo klávesy se šipkami, jak je popsáno výše, nebo standardní klávesovou zkratku CTRL+A.

Panel Nastavení textu

Dílčí panel Nastavení nacházející se zcela nahoře je tato skupina ovládacích prvků pro úpravy a nastavení stylu obsahu aktuální vrstvy textu.

Použití textového pole

V případech, kdy je text v okně editace obtížně přístupný nebo dokonce zcela nepřístupný pro úpravy, jsou textová pole v panelu dalším praktickým způsobem, jak vybrat a upravovat text. Tento způsob práce doporučujeme v případě, že se text na aktuální poloze jezdce nachází mimo obrazovku, k čemuž může dojít v případě, že se používají filmy. Textové pole se při psaní postupně rozbaluje a je možné do něj zadat až tři řádky textu. Pokud napíšete ještě další text na další řádky, je přidán posuvník.

Úprava stylu zvýrazněného textu

Většina ovládacích prvků textu Editoru titulků vám bude pravděpodobně připadat povědomá díky používání podobných ovládacích prvků v jiných aplikacích. Z nich se zvýrazněného textu týkají pouze následující ovládací prvky:

Avid Studio image003 Text a nastavení textuStyl písma: Pokud chcete u zvýrazněného textu nastavit tučné písmo, kurzívu nebo podtržené písmo, použijte přepínače v záhlaví nebo standardní klávesové zkratky CTRL+B, CTRL+ICTRL+U. Když je určitá volba stylu písma aktivní, je odpovídající tlačítko rozsvícené.

Název písma: Titulky jsou tím pravým místem, kde můžete experimentovat s různými písmy, takže tento rozevírací seznam budete pravděpodobně používat často. Pokud máte v počítači hodně typů písma, může být seznam velmi dlouhý. Navigaci si usnadníte tím, že po stisknutí prvního písmene názvu se v seznamu ihned přesunete na jeho odpovídající abecední část. Klepněte na požadované písmo nebo se na název posuňte pomocí kláves se šipkami a stiskněte klávesu ENTER.

Avid Studio image004 Text a nastavení textu

Chcete-li vybrat písmo, otevřete rozevírací seznam a klepněte na požadované písmo. Písmo bude použito pouze u aktuálně vybraného textu.

Avid Studio image005 Text a nastavení textuVelikost písma: Editor titulků nabízí několik způsobů nastavení velikosti písma. Novou hodnotu můžete zadat přímo do editačního pole pro velikost písma (až do hodnoty 360) nebo můžete v sousedícím rozevíracího seznamu zobrazit seznam velikostí. Dále napravo jsou tlačítka pro zmenšení a zvětšení písma měnící velikost v intervalech, které se vzrůstající velikostí písma rostou.

Kopírování a vkládání stylů textu

U textových a tvarových vrstev můžete vzhledy mezi jednotlivými vrstvami kopírovat pomocí příkazů kontextových nabídek Kopírovat atributy a Vložit atributy (které lze zobrazit klepnutím pravým tlačítkem myši na ovládací rámeček v okně editace), aniž byste museli otevírat část Vzhledy v části pro výběr předvoleb.

U textu touto operací replikujete také název, velikost a styl písma ze jedné textové vrstvy do druhé. Tuto operaci lze použít také u částečně vybraného textu v rámci textových vrstev.

Zarovnání textu

U titulků s více řádky textu poskytuje Editor titulků standardní nabídku možností zarovnání textu. Výchozí zarovnání nové textové vrstvy je na střed (příkaz Zarovnat na střed v rozevíracím seznamu), při kterém jsou jednotlivé řádky v dostupném prostoru vyrovnány podle vodorovného středu. Dalšími možnostmi jsou příkazy Zarovnat vlevo, Zarovnat vpravo a Zarovnání.

Směr textu

Avid Studio image006 Text a nastavení textuEditor titulků obsahuje nabídku osmi možností směru textu, aby bylo možné dodržet odlišné konvence v různých jazycích, které upravují směr psaní řádek textu, a dosáhnout maximální grafické flexibility. Tyto možnosti, které doplňují možnosti zarovnání textu popsané výše, mají vliv nejen na způsob, jakým je text zobrazen, ale také na funkci standardních kláves, např. Home a End.

Úprava stylu pomocí vzhledů

Avid Studio image007 Text a nastavení textuAvid Studio image007 Text a nastavení textuJak již bylo popsáno v části Předvolby vzhledů, lze vzhled textových a tvarových vrstev změnit použitím vzhledů z části pro výběr předvoleb. U textové vrstvy s částečně vybraným textem se použití vzhledu projeví pouze u zvýrazněného textu. V principu lze samostatný vzhled přiřadit každému jednotlivému znaku v titulku.

Text a nastavení textu