Okno Editace

Okno editace je hlavní oblastí pro zobrazení náhledu a provádění úprav v Editoru titulků. Zde můžete měnit uspořádání a velikost vrstev popředí v titulku a libovolně je otáčet.

Prvním nezbytným krokem u většiny úprav je výběr vrstvy nebo vrstev, které chcete upravit. Zvolené vrstvy jsou vykresleny v rámečku s osmi ovládacími body pro úpravu velikosti a úchytem pro otáčení v horní části pro otáčení výběru v krocích po jednom stupni. Většinu typů vrstev lze uchopit a přetáhnout do nového umístění tím, že klepnete přímo na ovládací rámeček.

Avid Studio image001 Okno Editace

Otočení tvarového objektu v okně editace. Menší tečka v horní středové části ovládacího rámečku je úchyt pro otáčení vrstvy. Chcete-li vrstvu otočit, klepněte na její úchyt pro otáčení a táhněte myší. Po přesunutí ukazatele myši nad úchyt pro otočení se ukazatel myši změní na kruhovou šipku.

U textových a tvarových vrstev může být část obsahu vrstvy zobrazena mimo ovládací rámeček. K tomu dochází, pokud je jedna z podrobností ve vzhledu definována s vodorovným nebo svislým posunem, který podrobnost oddaluje od nominálního umístění vrstvy.

Operace s vrstvami v okně Editace

Operace popsané v této kapitole se týkají jedné vrstvy, ale jejich provádění lze rozšířit i na více vrstev současně. Další informace naleznete v části Práce se skupinami vrstev.

Pokud chcete vybrat vrstvu v okně editace, klepněte v obdélníku vrstvy myší. Tím zobrazíte ovládací rámeček vrstvy, která je připravena k úpravám.

Vrstvy reagují na klepnutí myší kdekoli v jejich vymezujícím obdélníku (vybraný obdélník je zobrazený jako ovládací rámeček). To znamená, že možná nebudete moci manipulovat s vrstvou, která je viditelná pouze proto, že leží pod průhlednou oblastí v obdélníku jiné vrstvy. Pokud chcete v takovém případě pomocí myši provádět úpravy, je nutné nejprve skrýt vyšší vrstvy, jak je popsáno v části Seznam vrstev.

Chcete-li přesunout některou netextovou vrstvu, klepněte kdekoli v jejím obdélníku a přetáhněte ji do nového umístění.

Avid Studio image002 Okno EditacePokud chcete přesunout textovou vrstvu, umístěte ukazatel myši poblíž okraje ovládacího rámečku vrstvy tak dlouho, dokud se nezobrazí ukazatel pro přetažení (čtyřsměrná šipka) a poté ji běžným způsobem přetáhněte. Klepnutím uvnitř rámečku jako u netextových vrstev přímo aktivujete režim úprav textu. Podrobné informace o práci s textovými vrstvami naleznete v části Text a nastavení textu.

Chcete-li změnit velikost vrstvy, ale zachovat poměr jejích stran, klepněte na bod v rohu ovládacího rámečku a přetáhněte jej směrem ven nebo dovnitř, dokud nedosáhnete požadované velikosti.

Pokud chcete změnit velikost vrstvy a upravit poměr jejích stran, klepněte na bod na boční straně ovládacího rámečku a přetáhněte ho. Postupnou úpravou velikosti pomocí bodů ve středu přilehlých stran můžete dosáhnout libovolné požadované velikosti a poměru stran.

Chcete-li vrstvu otočit, klepněte na její úchyt pro otáčení a přetáhněte ji. Lepší kontrolu nad otáčením dosáhnete, pokud při přetahování přesunete kurzor myši mimo střed otáčení. Delší vzdálenost od středu umožňuje definovat menší úhel mezi dvěma polohami myši.

Pokud chcete změnit umístění vrstvy v seskupení vrstev, klepněte na ni pravým tlačítkem a z místní nabídky zvolte jeden z příkazů v podnabídce Pořadí: Přenést do pozadí, Přenést dozadu, Přenést do popředí, Přenést vpřed. Pro všechny čtyři operace jsou k dispozici příhodné klávesové zkratky. V příslušném pořadí to jsou kombinace CTRL+Minus, ALT+Minus, CTRL+Plus a ALT+Plus.

Další možností jak změnit pořadí vrstev, které může být vhodnější u titulků, kde se několik vrstev překrývá, je použít seznam vrstev.

Chcete-li odstranit vrstvu, vyberte ovládací rámeček (nebo ho vyberte v seznamu vrstev) a potom stiskněte klávesu DELETE. Případně můžete použít příkaz místní nabídky Odstranit vrstvu. Pokud je textová vrstva v režimu úprav textu, vztahuje se příkaz Odstranit (a stisknutí klávesy DELETE) pouze na text ve vrstvě, nikoli na vrstvu samotnou.

Okno Editace