Nastavení vzhledu

Panel Nastavení nabízí přístup k části Nastavení vzhledu, kde můžete prozkoumat, upravit, přidat nebo odstranit jednotlivé vrstvy podrobností, které se překrývají a vytvářejí tak určitý vzhled.

Avid Studio image001 Nastavení vzhledu

Klepnutím na šipku Nastavení vzhledu na panelu Nastavení otevřete dílčí panel, kde lze upravovat vzhled vrstvy. Vedle názvu aktuálně vybrané předvolby (Modré zkosení) se nacházejí tři tlačítka pro vytváření nových vrstev podrobností. Otevřený je panel pro Detail písma, pod ním jsou zavřené panely pro Okraj 1 a Stín 1.

Existují tři typy vrstev podrobností: písmo (povrch), okraj a stín. Tyto tři typy se neliší nastavením, které podporují, ale výchozí pozicí, ve které budou vloženy do seskupení vrstev. Pokud některou z nich nepřetáhnete mimo výchozí pozici, bude vrstva podrobností písmo vždy nahoře, pod ní bude vrstva okrajů a nakonec vrstva stínů. Po vytvoření lze podrobnosti podle potřeby jakkoliv přetáhnout nahoru nebo dolů.

Avid Studio image002 Nastavení vzhledu

Písmo, okraj a stín. Nové podrobnosti o písmu (vlevo nahoře) jsou přidány nad nejvyšší stávající vrstvu písma. Nové podrobnosti o okrajích a stínech jsou přidány pod nejspodnější vrstvu příslušného typu.

Vlastnosti jednotlivých vrstev podrobností lze upravit pomocí ovládacích prvků na rozbalovacích panelech v Editoru vzhledů.

K dispozici jsou následující podrobné vlastnosti:

·    Posun X, Posun Y: Tyto jezdce slouží k nastavení polohy vrstvy podrobností vzhledem k nominální poloze textu nebo grafiky, u které je vzhled použit. Rozsah posunu je od -1,0 (vlevo nebo dole) po +1,0 (vpravo nebo nahoře). Maximální posun představuje jednu osminu šířky a jednu osminu výšky pracovní oblasti v okně Editace.

Avid Studio image003 Nastavení vzhledu

V tomto příkladě byl u jedné vrstvy textu použit vzhled se třemi vrstvami podrobností. Vrstvy podrobností jsou konfigurovány stejně, kromě hodnot posunu, následujícím způsobem: doleva nahoru (-1,0, 1,0), na střed (0, 0), doprava dolů (1,0, -1,0).

·    Velikost: Tento jezdec nastavuje tloušťku segmentů použitých k vykreslení textu nebo grafiky od nuly do 2, kde hodnota 1 představuje výchozí tloušťku.

Avid Studio image004 Nastavení vzhledu

Tento příklad zahrnuje tři vrstvy podrobností s různými hodnotami velikosti. Zleva doprava: 0.90, 1.0, 1.20. Vizuální efekt různé velikosti závisí na výchozí tloušťce tahů ve vrstvě. V textové vrstvě to závisí na typu písma a jeho zvolené velikosti.

·    Rozmazání: S rostoucí hodnotou tohoto jezdce, kterou lze nastavit v rozmezí 0 až 1, je vrstva podrobností stále více rozmazaná a neurčitá.

Avid Studio image005 Nastavení vzhledu

Vrstvy podrobností v tomto příkladě se liší pouze nastavením rozmazání. Zleva doprava: 0.15, 0, 0.40.

·    Průhlednost: Tento jezdec nastavuje průhlednost vrstvy podrobností v rozsahu 0 (průhledná) do 1 (neprůhledná).

·    Výplň: Klepnutím na tlačítko vzorníku barev otevřete ovládací prvek pro výběr barvy, ve kterém lze nastavit barvu výplně vrstvy podrobností. Ovládací prvek pro výběr barev obsahuje také tlačítko Kapátko pro výběr barvy z libovolného místa v Editoru titulků.

Chcete-li nastavit pozadí s barevným přechodem, zvolte tlačítko Přechody v horní části palety barev. Další značky přechodů lze nastavit klepnutím myší pod pruhem přechodu. Značky přechodů lze odebrat tak, že je myší přetáhnete ve svislém směru mimo oblast pruhu.

Práce s vrstvami podrobností

Kromě nastavení vlastností stávajících vrstev podrobností lze přidat podrobnosti kteréhokoli ze tří typů, odstraňovat podrobnosti a měnit pořadí vrstev podrobností nad sebou.

Avid Studio image006 Nastavení vzhleduPokud chcete vrstvu podrobností přidat, klepněte na jedno ze tří malých tlačítek v pravém horním rohu části Vzhled nastavení. Zleva doprava tyto tlačítka slouží k vytvoření nové vrstvy písma, okraje a stínu. Umístění nové vrstvy podrobností v jejich seskupení je určeno jejím typem, jak je popsáno výše.

Vrstvu podrobností lze odstranit klepnutím na tlačítko odpadkového koše v záhlaví editačního panelu podrobností.

Pokud chcete vrstvu podrobností přejmenovat, dvakrát klepněte na její název, zadejte požadovaný nový název a stiskněte klávesu ENTER.

Chcete-li vrstvu podrobností skrýt, klepněte na tečkovanou ikonu přepínání viditelnosti v záhlaví podrobností.

Chcete-li zavřít nebo otevřít panel pro editaci vrstev podrobností, klepněte na tlačítko se šipkou na levé straně záhlaví.

Pokud chcete změnit uspořádání vrstev podrobností, přetáhněte záhlaví panelu pro editaci do nového umístění. Pokud vzhled, který upravujete, obsahuje více než dvě nebo tři vrstvy, postup bude snazší, pokud nejprve panely zavřete, aby bylo celé seskupení vrstev viditelné najednou.

Uložení vlastního vzhledu

Po dokončení úprav vlastního vzhledu můžete vzhled uložit skupiny předvoleb Moje vzhledy klepnutím na tlačítko Uložit vzhled Avid Studio image007 Nastavení vzhledu na panelu záhlaví nastavení vzhledů. Před uložením je vhodné vzhled přejmenovat. Přejmenování provedete tím, že dvakrát klepnete na aktuální název v nastavení, zadáte popisný název pro vzhled a stisknete klávesu ENTER.

Když je vzhled uložen, můžete ho kdykoli načíst prostřednictvím části pro výběr předvoleb (v části Moje vzhledy).

Nastavení vzhledu