Práce se seznamem vrstev

Seznam vrstev je časová osa s několika stopami koncepčně velmi podobná samotné projektové časové ose. Některé operace, například ty, které provádíte pomocí filmů, jsou však specifické pro Editor titulků.

Operace s vrstvami

Postupy, které jsou zde popisovány, jsou prováděny v oblasti záhlaví seznamu vrstev.

Výběr vrstev

Klepnutím na záhlaví vrstvy v seznamu vrstev docílíte stejného výsledku jako při výběru vrstvy v okně Editace (a naopak). Název vrstvy se zvýrazní a zobrazí se ovládací rámeček vrstvy. Je možné vybrat i více vrstev pomocí standardních kombinací kláves systému Windows, kdy stisknete klávesu a klepnete myší: SHIFT+klepnutí (rozšíření výběru), CTRL+klepnutí (přepnutí výběru jednotlivé položky) a SHIFT+ CTRL+klepnutí (rozšíření výběru od poslední položky, na kterou jste klepnuli). Další informace o použití vícenásobného výběru naleznete v části Práce se skupinami vrstev.

Názvy a přejmenovávání vrstev

Při vytvoření nové vrstvě přidělí Editor titulků výchozí název na základě názvu prostředku nebo názvu souboru. Jelikož výchozí názvy často dostatečně nepopisují obsah vrstvy, může být užitečné u titulku, který obsahuje více vrstev, pojmenovat vrstvy vlastními názvy tak, aby bylo na první pohled snadné poznat, který název patří které vrstvě.

Název nové textové vrstvy je stejný jako výchozí text („Sem zadejte text.“). Pokud vrstvu nepojmenujete vlastním názvem, bude její název odpovídat textu, který do ní zadáte. Jakmile textovou vrstvu přejmenujete, další úpravy textu nebudou mít na její název vliv. Výchozí chování názvu však lze obnovit nastavením prázdného názvu.

Chcete-li primární vrstvu přejmenovat, klepněte na její název. Otevře se pole pro úpravy, ve kterém bude stávající název zvýrazněný. Zadejte nový název a pak úpravu názvu dokončete stisknutím klávesy ENTER nebo klepnutím myší mimo editační pole.

Změna uspořádání vrstev

Jak bylo uvedeno v části Operace s vrstvami v okně Editace, polohu vrstvy v seskupení vrstev lze upravit pomocí příkazů v místní nabídce Vrstva nebo pomocí klávesových zkratek, např. CTRL+Plus (Vrstva Ø Přenést do popředí).

Avid Studio image001 Práce se seznamem vrstevSeznam vrstev nabízí přímočařejší postup: jednoduše vrstvu přetáhněte na nové místo v seznamu. To je užitečné zejména v situacích, kdy je obtížné překrývající se vrstvy vybrat myší. Při přetahování vrstvy se v místě, kam bude vrstva umístěna po uvolnění tlačítka myši, zobrazuje čára pro vložení.

Pokud vyberete více vrstev (viz část Výběr vrstev výše), můžete na nové místo přetáhnout několik vrstev najednou.

Skrytí a zamknutí vrstev

Avid Studio image002 Práce se seznamem vrstevSložitý titulek se při přidávání vrstev do kompozice a filmů k vrstvám může velmi rychle stát nepřehledným. Ke zjednodušení takových situací napomáhá tlačítko viditelnosti na pravé straně záhlaví vrstvy.

Klepnutím na tlačítko viditelnosti ve tvaru oka vrstvu dočasně odstraníte z okna Editace. Informace o vrstvě a jejím nastavení jsou uchovány, ale budete moci pracovat s jinými vrstvami, aniž by vám skryté vrstvy bránily ve zobrazení nebo v práci s vrstvami pomocí myši. Dalším klepnutím na toto tlačítko viditelnost vrstvy obnovíte.

Panel nástrojů

Ovládací prvky a hodnoty v záhlaví jsou seskupeny do čtyř skupin. Zleva doprava:

Avid Studio image003 Práce se seznamem vrstev·    Tlačítka Přidat text a Přidat tvar umožňují vytvořit nové vektorové vrstvy, u kterých lze použít vzhledy z části pro výběr předvoleb. Po klepnutí na tlačítko Přidat text se ihned přidá nová textová vrstva s výchozím vzhledem a textem. Namísto použití tlačítka Přidat text můžete jednoduše dvakrát klepnout myší v kterékoli prázdné oblasti okna Editace. Klepnutím na tlačítko Přidat tvar otevřete místní nabídku, ze které můžete vybrat konkrétní tvar jako obsah nové vrstvy.

Avid Studio image004 Práce se seznamem vrstev·    Každé z tlačítek Zarovnat, Seskupit a Pořadí otevře místní nabídku s příkazy týkajícími se více vrstev. Popis těchto příkazů naleznete v části Práce se skupinami vrstev.

·    Tlačítka posunu umožňují zobrazit náhled titulku, aniž byste museli ukončit Editor titulků. Funkce těchto tlačítek zleva doprava: opakovat přehrávání, přejít na začátek, přejít zpět o jeden snímek, přehrát/pozastavit, přejít vpřed o jeden snímek a přejít na konec.

Avid Studio image005 Práce se seznamem vrstev

Tlačítko Opakovat přehrávání po spuštění opakuje danou sekvenci ve smyčce. Chcete-li přehrávání zastavit, klepněte kamkoli v okně editace nebo znovu klepněte na tlačítko Opakovat přehrávání. Jako obvykle je přehrávání možné pohodlně zastavit a spustit stisknutím klávesy MEZERNÍK.

·    Pomocí tlačítka Hlasitost systému a ztlumení lze upravit hlasitost reproduktoru systému. Tato funkce nemění hlasitost zvuku klipů na časové ose.

Avid Studio image006 Práce se seznamem vrstev·    Časový kód zobrazuje dobu trvání titulku a aktuální polohu jezdce časové osy seznamu vrstev v hodinách, minutách, sekundách a snímcích. U titulků, které nepocházejí z knihovny, ale přímo z projektu, se poloha jezdce zobrazuje relativně k začátku časové osy projektu, nikoli k začátku klipu.

Editace vrstev a filmů

Po vytvoření vrstvy je délka jejího trvání nastavena na celou dobu trvání titulku, jehož je součástí. Pokud chcete pro první zobrazení vrstvy v zobrazeném titulku nastavit prodlevu nebo některou z vrstev zakázat, přetáhněte konec vrstvy na časové ose stejným způsobem jako při editaci klipů na časové ose projektu.

Avid Studio image007 Práce se seznamem vrstev

Titulek připomíná scénu, na které jsou vrstvy jako herci, kteří přicházejí odehrát svůj part a poté opět odejdou. Úpravou délky zobrazení vrstev na časové ose seznamu vrstev dosáhnete přesného načasování jejich příchodů a odchodů.

U každé vrstvy jsou povoleny až tři filmy– jeden od každého typu. Ty se na časové ose zobrazují také, přičemž zde lze také upravit délku jejich trvání. Vstupní a koncové filmy jsou ukotveny k příslušným hranicím délky zobrazení vrstvy, ale konec vstupního filmu a začátek koncového filmu lze pomocí myši volně upravovat. Pokud vrstva obsahuje film pro zdůraznění, zabírá film zbývající nevyužitou délku zobrazení (až do celkové délky titulku).

Avid Studio image008 Práce se seznamem vrstev

Tři vrstvy s filmy. Horní vrstva obsahuje pouze film pro zdůraznění (souvislá čára), který proto zabírá celou dobu zobrazení vrstvy. Spodní vrstva obsahuje vstupní a koncový film, mezi nimiž je statický interval. Střední vrstva obsahuje všechny tři typy filmů. Vstupní film je oříznutý (všimněte si kurzoru ve tvaru vodorovné čáry). Při změně jeho trvání se délka filmu pro zdůraznění automaticky upravuje tak, aby zcela vyplnil zbývající čas.

Pokud chcete nahradit některý z filmů použitých ve vrstvě, jednoduše přidejte nový film obvyklým způsobem: stávající film stejného typu bude nahrazen.

Chcete-li film odstranit, aniž byste jej nahradili jiným, vyberte vrstvu a klepněte na malý znak ve tvaru písmene x uprostřed časové osy filmu.

Práce se seznamem vrstev