Přehled editace médií

K dispozici je mnoho způsobů, jak otevřít Editory médií z knihovny i časové osy projektu, a získat tak přístup k dostupným nástrojům.

Otevření z knihovny:

·    Poklepejte na ikonu nebo textový popisek položky videa, fotografie nebo zvuku nebo

·    klepněte na příkaz Otevřít v opravách v místní nabídce dané položky.

Otevření z přehrávače v knihovně:

·    Po klepnutí na tlačítko Přehrát u položky v knihovně a otevření přehrávače v knihovně klepněte na ikonu ozubeného kolečka v pravém dolním rohu.

Otevření z časové osy projektu:

·    Poklepejte na klip na časové ose nebo

·    použijte příkaz Otevřít editor efektů v místní nabídce klipu nebo

·    použijte místní nabídku Efekt Ø Editace na barevném pásu podél horního okraje klipů, u kterých byly použity efekty.

Zavření okna editoru médií:

·    Klepněte na tlačítko Storno nebo

·    na tlačítko pro zavření (X) v pravém horním rohu. Pokud jste provedli změny, budete mít možnost je uložit.

·    Klepněte na tlačítko OK.

Náhled

Středový panel v jednotlivých editorech médií představuje vizuální náhled médií, který zobrazuje výsledek použití oprav a efektů, nebo zvukovou vizualizaci.

Avid Studio image001 Přehled editace médiíPři úpravách média obsahujícího video, jehož součástí je zvuková stopa, jsou současně na kartách v horní části okna k dispozici editor zvuku i editor videa.

Záhlaví okna

Nabídka Soubor a Editace: Pokud jste otevřeli editor médií z knihovny, nabízí nabídka Soubor možnost uložit novou kopii (nebo zástupce) aktuálně načtené položky. Zástupci se ukládají zpět do knihovny pod původním názvem, ke kterému je přidáno pořadové číslo. Nabídka Editace nabízí standardní příkazy pro úpravy Zpět / Vpřed a také Vyjmout, Kopírovat a Vložit.

Avid Studio image002 Přehled editace médiíZpět/Vpřed: V levé horní části okna vedle nabídek umožňují tlačítka Zpět a Vpřed posunout se vpřed a zpět v historii úprav.

Avid Studio image003 Přehled editace médií

Práce se skupinou oprav Vylepšit v editoru videa.

Navigátor

Pás Navigátor v dolní části všech oken v editoru médií umožňuje načíst další položky knihovny nebo další klipy na časové ose.

Avid Studio image004 Přehled editace médií

Když je volán z knihovny, umožňuje pás navigátoru v dolní části editoru médií přístup k dalším položkám, které se aktuálně nacházejí v zobrazení v prohlížeči knihovny.

Aktuální položka je zvýrazněná. Klepnutím na jinou položku v navigátoru můžete přepnout na úpravy jiné položky. Pro účely posouvání můžete v případě potřeby použít šipky doprava a doleva. V takovém případě budou všechny změny provedené u aktuálně načtených položek automaticky uloženy, jako byste klepli na tlačítko OK.

Avid Studio image005 Přehled editace médiíNavigátor můžete skrýt klepnutím na jeho tlačítko v dolní části okna editoru médií.

Možnosti zobrazení

Dolní panel nástrojů sdílí s tlačítkem Navigátor i série tlačítek souvisejících se zobrazením.

Avid Studio image006 Přehled editace médiíSólo: Toto tlačítko je k dispozici pouze tehdy, když je na časové ose projektů zvolen editor médií. Když je zvýrazněno, zobrazí se aktuální klip v Navigátoru při náhledu samostatně, aniž by byl ovlivněn jakýmkoli klipem na časové ose nad ním nebo pod ním. Když tlačítko zvýrazněno není, mohou být v náhledu použity všechny stopy na časové ose.

Lupa: Posuvníkem zcela napravo na panelu nástrojů lze plynule měnit měřítko obrazu náhledu.

Avid Studio image007 Přehled editace médiíMožnosti přiblížení a oddálení náhledu: Možnost Přizpůsobit upraví velikost náhledu tak, aby výška a šířka obrazu nepřesáhly dostupné místo, ani když budou otevřeny všechny nástroje. Možnost Vyplnit využije veškerou dostupnou pracovní plochu, včetně té, která se nachází pod panelem a pravítkem panelu nastavení. Aktuální velikost (1:1) zobrazí obrázek v původní velikosti zdroje.

Avid Studio image008 Přehled editace médiíCelá obrazovka: Pokud je toto tlačítko aktivní, mění měřítko obrazu náhledu na velikost aktuálního monitoru a ze zobrazení odebere ostatní nástroje. Režim náhledu na celou obrazovku ukončíte stisknutím klávesy ESC nebo klepnutím na tlačítko pro zavření (X) v pravém horním rohu obrazovky.

Avid Studio image009 Přehled editace médiíZobrazení Před/po: Toto tlačítko se zobrazuje pouze u médií fotografií. Podrobné informace naleznete v tématu Před/po.

Přiblížení s lupou

Pokud není aktivní nástroj pro efekty nebo úpravu, zobrazí se ukazatel myši jako ikona v podobě lupy. Tento ukazatel lze použít takto: Při jednom klepnutí proběhne zvětšení, při použití klávesy ALT a klepnutí proběhne zmenšení, poklepáním přepnete mezi akcí Přizpůsobit (viz téma Možnosti přiblížení a oddálení náhledu výše) a aktuálním měřítkem.

Pohyb náhledu v okně

Obrázek náhledu lze přetáhnout pomocí myši na libovolné místo v pracovní oblasti. To je užitečné při skenování obrázku, když je provedeno přiblížení. Vizualizaci vlny v editoru zvuku však přetáhnout nelze.

Informace a titulky

Tlačítkem Informace v levé dolní části kteréhokoli editoru médií otevřete okno s informacemi o aktuálním souboru.

Avid Studio image010 Přehled editace médií

Pole Titulek, které je k dispozici jen tehdy, když voláte editor médií z knihovny, umožňuje přejmenovat aktuální položku.

Panel nastavení

Když vyberete efekt nebo nástroj, jehož nastavení lze upravit, zobrazí se v pravé horní části okna panel.

Avid Studio image011 Přehled editace médií

Panel nastavení umožňuje upravit dostupné nastavení pro účely opravy nebo efektu. Zde je zobrazeno nastavení pro skupinu oprav fotografií Vylepšit.

Nastavení číselných hodnot: Pole nastavení číselných hodnoty mají šedý posuvník v tmavě šedém poli. Jedním klepnutím do tohoto pole přejdete do režimu číselného vstupu a můžete zadat požadovanou hodnotu parametru. Také můžete pomocí myši přesunout posuvník doleva nebo doprava. Poklepáním obnovíte výchozí hodnotu.

Porovnání sad parametrů: Když je změněna výchozí hodnota nastavení, zobrazí se napravo od pole zvýrazněná (oranžová) tečka. Klepnutím na tuto tečku tedy přepnete mezi výchozí a nejnovější jinou než výchozí hodnotou. Tečka napravo od názvu efektu nebo opravy přepíná mezi výchozí a vlastní hodnotou všech parametrů.

Propojené parametry: Některé parametry jsou konfigurovány tak, aby ke změnám docházelo v uzamknutých krocích. Tuto skutečnost označuje symbol zámku. Propojení lze přepnout klepnutím na symbol.

Přehled editace médií