Nástroje pro video

Tyto nástroje se nacházejí na panelu nástrojů časové osy pod náhledem editoru videa. Nalevo se nacházejí ovládací prvky značky popsané dále.

Převíjení: Kolečko převíjení umožňuje plynulé obousměrné ovládání řady rychlostí při procházení videa nebo zvuku. Oba typy médií lze zobrazit při nižší rychlosti. Klávesové zkratky J (zpět), K (pauza), L (dopředu) a všechny tyto klávesové zkratky v kombinaci s klávesou SHIFT (pro pomalé přehrávání) umožňují snadné přehrávání a posouvání také pomocí klávesnice.

Ovládání posunu: Ikona oválné šipky aktivuje smyčku přehrávání. Zbývající ovládací prvky jsou (zleva doprava): Skok zpět, O jeden snímek zpět, Přehrát, O jeden snímek vpřed, Skok vpřed.

Monitorování zvuku: Ikona reproduktoru slouží k nastavení hlasitosti přehrávání v systému, nemá však vliv na hlasitost zaznamenaného zvuku. Zvuk vypnete jedním klepnutím na reproduktor nebo můžete klepnout na jezdec napravo od ikony a upravit hlasitost sledování. Když budete chtít nastavit hlasitost přehrávání u samotného klipu, použijte zobrazení mísení kanálů.

Zobrazení časového kódu: V levém poli je uvedena doba trvání u média po trimování. V pravém poli se zobrazí aktuální pozice přehrávání. Pro položku z knihovny se pozice přehrávání vztahuje k začátku média. Pro klip na časové ose je uvedena pozice přehrávání v rámci projektu.

Nastavení pozice pomocí číselné hodnoty: Klepněte do pole časového kódu pozice na pravé straně a zadejte pozici ve formátu hh:mm:ss.xxx. Když stisknete klávesu ENTER, přejde osa přehrávání do určeného umístění, pokud se tato pozice v klipu nachází. Stisknutím klávesy ESC změny zrušíte a ukončíte režim vstupu.

Trimování položky: U položek v knihovně umožňují oranžové posuvníky na obou koncích časového pravítka zvolit vlastní položku a body ukončení přehrávání. Vytvoříte tak koncové body klipu pro použití položky v projektu.

Pravítko: Na časovém pravítku se zobrazí stupnice, jejíž stupňování závisí na aktuálním faktoru přiblížení. Po klepnutí do kteréhokoliv místa na tomto pravítku přejde ukazatel osy přehrávání do této pozice (viz níže).

Osa přehrávání: Tato červená čára s jezdcem je synchronní s obrázkem aktuálně zobrazeným (pro video) a s červenou čárou zobrazenou na zvukové vlně (pro zvuk). Můžete ji umístit na libovolné místo klepnutím na jezdec a přetažením nebo přetažením v rámci zvukové vlny.

Posuvník a přiblížení: Přetažením dvojitých čar na konci posuvníku doprava a doleva změníte úroveň přiblížení zobrazení. Když se panel zmenší, je možné posouvat posuvník dopředu a zpět jako celek, což umožňuje přiblížit zvukovou vlnu zvukového klipu nebo s velkou přesností posouvat posuvník. Poklepáním posuvník vrátíte na celou šířku klipu. Přiblížení a oddálení můžete provést také přetažením doprava nebo doleva v oblasti pravítka.

Značky

Značky představují vizuální referenční body, které lze nastavit na časovém pravítku pro účely identifikace změn scén nebo jiných úprav.

Avid Studio image001 Nástroje pro video

Panel značky

Nastavení a posouvání značek: Umístěte osu přehrávání na místo, kde má být nastavena značka. Klepněte na tlačítko pro přepnutí značky v levé části panelu nástrojů nebo stiskněte klávesu M. Na jeden obrázek lze nastavit jen jednu značku.

Přesunutí značky: Stisknutí klávesy CTRL, klepnutí a přetažení doleva nebo doprava.

Odstranění značky: Klepnutím na značku přesuňte osu přehrávání do příslušné pozice a stiskněte klávesu M nebo klepněte na tlačítko pro přepnutí značky.

Značky lze odstranit také pomocí seznamu na panelu značek, který se otevře, když poklepete na značku na pravítku nebo klepnete na šipku dolů vedle tlačítka pro přepnutí značky.

Na panelu značek se zobrazí značky, které byly nastaveny v médiu v aktuálním zobrazení, mají vzestupné pořadí a obsahují informace o barevném kódu, názvu a pozici. Pro aktuálně zvolenou značku lze použít většinu příkazů. Výjimkou je tlačítko Odstranit všechny značky v dolní části panelu.

Klepnutím značku v seznamu vyberete pro úpravy. Současně se osa přehrávání přesune do pozice značky.

Editace názvu: Pole názvu umožňuje zadat rozlišující název pro aktuálně zvolenou značku, pokud je potřeba. Další způsob, jak se pohybovat v seznamu značek, je pomocí šipky doleva a doprava vedle názvu.

Umístění: Zde je možné přímo upravit pozici značky pomocí časového kódu.

Barva značky: Klepnutím na jedno z dostupných tlačítek barev nastavte barvu aktuální značky (a značek, které budou dále vytvořeny).

Koš: Ikona koše na každém řádku v seznamu značek umožňuje odstranit jednotlivé značky.

Nástroje pro video