Práce s klíčovými snímky

Některé typy efektů se běžně používají k tomu, aby bylo možné provést transformaci zdrojového materiálu od začátku až dokonce jednotným způsobem. Do této kategorie patří efekty navozující atmosféru (např. Starý film) a efekty, které mění barvu klipu. Jejich parametry jsou běžně na začátku klipu nastaveny jednou pro vždy. Toto je statické použití efektu.

Další efekty, například Kapka vody, závisejí na směru pohybu. Účinné budou pravděpodobně pouze tehdy, pokud se jejich parametry budou během klipu měnit. Nejsnazším způsobem tohoto animovaného použití efektu je použití předvolby s integrovanou animací, jako je jich většina u efektu Kapka vody. Při této animaci pomocí klíčových snímků má jeden nebo více parametrů efektu jinou hodnotu na konci klipu než na jeho začátku. Při přehrávání jsou parametry aktualizovány po každém snímku, aby se jejich hodnota měnila plynule od počáteční ke konečné.

Klíčování se neomezuje jen na počáteční a koncový snímek klipu. Klíčové snímky je možné definovat pomocí konkrétních hodnot parametrů efektů v libovolném bodě klipu, aby mohly vznikat animace efektů s proměnnou složitostí. Pokud byste například chtěli, aby se velikost obrázku do poloviny klipu zmenšila na polovičku a do konce klipu vrátila na původní hodnotu, bude nutné přidat alespoň třetí klíčový snímek.

Základní klíčování

V této části naleznete popis, jak používat klíčování k programování změn parametru efektu během přehrávání klipu.

1.    Poklepáním na klip na časové ose jej načtěte do editoru médií.

2.    Přidejte efekt a potom aktivujte klíčování klepnutím na ikonu kosočtverce v záhlaví efektu, pokud dosud není zvýrazněný.

3.    Linie klíčového snímku se zobrazuje pod časovým pravítkem. Všechny klíčové snímky, které byly dosud přidány ke klipu pro aktuálně zvolený efekt, se zobrazí jako šedé kosočtverce.

Na začátek klipu je automaticky přidán klíčový snímek. Tento klíčový snímek nelze přesunout ani odstranit. Pokud je efekt se zvolenou kombinací předvoleb animovaný (nikoli statický), bude klíčový snímek generován také na konci klipu. Tento koncový klíčový snímek je možné odstranit nebo přesunout. Pokud tak učiníte, budou do konce klipu uplatněny všechny hodnoty parametrů z posledního zbývajícího klíčového snímku.

4.    Nastavte osu přehrávání v klipu na pozici, kde chcete zadat změnu nějakého parametru efektu, například velikost, pozici nebo průhlednost.

5.    Parametr upravte pomocí panelu Nastavení. Pokud je zapnuta editace klíčového snímku, bude do pozice osy přehrávání automaticky přidán nový klíčový snímek. Jestliže již klíčový snímek existuje, budou upravena data parametru, který představuje.

Operace klíčového snímku

U každého efektu lze k libovolnému snímku klipu přidat pouze jediný klíčový snímek. Klíčový snímek definuje okamžitou hodnotu každého parametru klipu pro snímek, kde je nastaven.

Avid Studio image001 Práce s klíčovými snímkyPřidání nebo odstranění klíčového snímku: Pokud budete chtít přidat klíčový snímek do pozice osy přehrávání bez jakýchkoli úprav parametrů nebo jestliže budete chtít odstranit stávající klíčový snímek v příslušné pozici, klepněte na tlačítko pro přepnutí klíčového snímku úplně nalevo od panelu nástrojů s ovládacími prvky posunu.

Posunutí klíčového snímku: Chcete-li posunout klíčový snímek na linii klíčového snímku (a takto po časové ose), klepněte na něj a přetáhněte ho.

Přechod na klíčový snímek: Osu přehrávání přesuňte do požadované pozice pomocí tlačítek se šipkami doleva a doprava u tlačítka klíčového snímku nebo klepnutím přímo na klíčový snímek na linii klíčového snímku. Klíčový snímek by se měl zvýraznit, což znamená, že se nyní jedná o cílový klíčový snímek pro odstranění nebo úpravu parametru.

Klíčování více parametrů

Někdy je požadováno klíčování více parametrů stejného efektu v samostatných plánech.

Předpokládejme například, že chcete plynule v celém klipu změnit parametr efektu Velikost a současně změnit jiný parametr, řekněme Rotace, v několika bodech tohoto úseku. K dispozici jsou dva způsoby, jak to provést:

Metoda 1: Nastavte nejprve klíčové snímky Velikost, potom přidejte, kam je potřeba, další snímky Rotace. U každého z nich bude vypočtena správná hodnota pro Velikost.

Metoda 2: Přidejte efekt dvakrát: Jednou pro nastavení změny klíčových snímků platné všeobecně (v tomto příkladu Velikost) a potom podruhé pro provedení více změn klíčových snímků (Rotace).

Práce s klíčovými snímky