Posuvník a lupa

Nástroj posuvníku a lupy je k dispozici pro fotografie a obrázky, které byly otevřeny v editoru fotografií z časové osy projektu. Přístup k tomuto nástroji získáte klepnutím na kartu Posuvník a lupa v horní části obrazovky.

Pomocí posuvníku a lupy lze zaplnit celý rámeček video snímku oblastí z obrázku. Tato oblast může mít libovolnou velikost a tvar. Při přehrávání se zvětší tak, aby vyplnila celý rámeček video snímku a nezbyly v něm prázdné plochy.

Pokud definujete dvě nebo více oblastí, animuje funkce posuvník a lupa vaše podání obrázku zvětšením a následným zmenšením, když přes něj přechází pomocí simulovaných pohybů kamery během plynulého pohybu z jedné oblasti do druhé.

Nástroj posuvníku a lupy využívá plného dostupného rozlišení vaší původní fotografie, takže pokud je obrázek dostatečně velký, neztratíte při jeho přiblížení detaily.

Přidání posuvníku a lupy

Pokud chcete přidat posuvník a lupu k fotografii na časové ose, otevřete poklepáním na fotografii editor fotografií.

Protože ho otevíráte z časové osy, bude v editoru fotografií předem zvolena karta Efekty. Přepněte na kartu Posuvník a lupa.

Avid Studio image001 Posuvník a lupa

Na tomto obrázku je vybraná karta Posuvník a lupa a zůstává zachováno výchozí nastavení statického režimu. Rámeček výběru, u kterého vidíme, že je prováděna změna velikosti pomocí myši, definuje oblast obrázku, která bude zvětšena tak, aby vyplnila celý rámeček, což je vidět na plovoucím panelu náhledu (vpravo dole).

Funkce Posuvník a lupa má dva operační režimy, mezi kterými lze vybírat tlačítky nad náhledem. Ve statickém režimu se v průběhu doby trvání klipu zobrazí jedna neměnná oblast obrázku. V animovaném režimu jsou definovány samostatné oblasti pro první a poslední snímek klipu. Při přehrávání bude vidět hladký přechod kamerou z jednoho obrázku na druhý. V animovaném režimu se zobrazuje také klíčování, kdy lze do cesty kamery posuvníku a lupy přidat libovolný počet dalších definovaných oblastí.

Statický režim

Ve statickém režimu se na obrázku zobrazí šedý rámeček výběru s kulatými řídicími body. Snímek je možné zvětšit, zmenšit a posunout, nelze však změnit poměr jeho stran. V malém plovoucím okně náhledu se zobrazí aktuálně definované vybrané hodnoty.

Přiblížení a pozici lze ovládat také pomocí číselných hodnot s použitím jezdců na panelu Atributy. Poklepáním na jezdce hodnoty obnovíte, po jednom klepnutí budete moci zadat číselné hodnoty.

Avid Studio image002 Posuvník a lupa

Nastavení atributů pro nástroj posuvníku a lupy

Animovaný režim

Když je nastaven animovaný režim, proběhne automaticky analýza obrázku a automaticky bude nastavena počáteční velikost a pozice pro začátek i konec. Generovaná animace začne mírným přiblížením objektu na obrázku a potom se roztáhne na plnou dostupnou velikost. Pokud má obrázek jiný poměr stran než rámeček video snímku, bude provedeno takové přiblížení, aby se nezobrazily žádné prázdné plochy.

Pro podporu speciálních funkcí animovaného režimu slouží barva rámečku výběru, která označuje místo v animované sekvenci. Počáteční rámeček je zelený a koncový je červený. Rámečky mezi nimi mají bílou barvu.

Když je na obrazovce více rámečků, je možné je přetáhnout podle potřeby po umístění myši na kraj rámečku nebo na středový bod. Při přesunutí bílého rámečku bude do aktuální pozice automaticky přidáno klíčování.

Práce s klíčovými snímky

Pomocí klíčování je možné vytvořit vlastní animaci s posuvníkem a lupou libovolné složitosti, i přesto, že vše co kdy budete potřebovat, jsou jednoduché sekvence skládající se z několika kroků.

Podle výše uvedeného postupu přepněte do animovaného režimu. Všimněte si, že do náhledu byly přidány dva rámečky. Tento speciální počáteční a klíčový rámeček, které jsme zmínili výše, mají zelenou a červenou barvu (v tomto pořadí). Je možné je přetáhnout v prostoru, nikoli však v čase.

Pokud nebudete mezi nimi potřebovat žádné další klíčové snímky, bude umístěním počátečního a posledního rámečku vaše relace dokončena.

Budete-li však potřebovat složitější animaci, umístěte jezdec do místa, kde má být provedena změna pohybu kamery. Když budete chtít vytvořit nový klíčový snímek, jednoduše nastavte bílý rámeček výběru na požadovanou velikost a pozici. Nový klíčový snímek je reprezentován šedou ikonou kosočtverce na linii klíčového snímku pod časovou osou klipu.

Přidejte tolik klíčových snímků, kolik potřebujete. Po dokončení se klepnutím na tlačítko OK vraťte k časové ose projektu.

Avid Studio image003 Posuvník a lupaRuční přidání klíčového snímku: Pokud chcete přidat určitý klíčový snímek do pozice osy přehrávání, aniž by se změnila aktuální cesta animace, klepněte na tlačítko pro přepnutí klíčového snímku úplně nalevo od panelu nástrojů s ovládacími prvky posunu.

Posunutí klíčového snímku: Klíčový snímek lze posunout na časové ose a změnit tak jeho umístění v čase.

Přechod na klíčový snímek: Pokud chcete přejít na klíčový snímek, aby ho bylo možné upravit nebo odstranit, použijte tlačítka se šipkami napravo a nalevo u tlačítka klíčového snímku nebo klepněte přímo na klíčový snímek na linii klíčového snímku. Když se osa přehrávání nachází přímo nad klíčovým snímkem, klíčový snímek bude zvýrazněn.

Odstranění klíčového snímku: Pokud chcete odstranit klíčový snímek, přejděte klepnutím na linii klíčového snímku na příslušný snímek a klepněte na tlačítko Odstranit klíčový snímek na levém konci panelu nástrojů s ovládacími prvky posunu.

Panel Nastavení

Panel Nastavení obsahuje řadu ovládacích prvků, které slouží ke konfiguraci nástroje posuvníku a lupy.

·    Možnost Hladké umožňuje šetrné zpomalení, když se blíží změna směru na cestě animace klíčového snímku.

·    Vyberte předvolbu: Vyberte možnost z řady statických a animovaných předvoleb.

·    Možnosti Přiblížit, Vodorovné a Svislé zobrazí číselné hodnoty aktuálního snímku. Hodnoty lze obnovit poklepáním na jezdce.

·    Možnost Nízký průchod odfiltruje drobné pohyby, což umožňuje dosáhnout hladké optimalizované animace.

Posuvník a lupa